Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google

Acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei

Lista acte necesare

Acte necesare

 • Acte de identitate (copii xerox)
  Trebuie sa includă toate informaţiile din act, pentru toţi membrii familiei, care au acelaşi domiciliu ori reşedinţă la adresa la care se solicită ajutorul sau care locuiesc şi se gospodăresc împreună, sunt înscrişi în cartea de imobil şi sunt luaţi în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei. Pentru copiii sub 14 ani - certificate de naştere.
 • Certificat de casatorie
 • Acte din care să rezulte calitatea titularului cererii faţă de locuinţa pentru care solicită ajutorul:
  copie contract de vânzare-cumpărare sau extras de carte funciară; contract de închiriere, comodat, concesiune valabil la data depunerii cererii, împuternicire din partea proprietarului locuinţei sau a titularului contractului de închiriere, după caz.
 • Acte doveditoare privind toate veniturile nete lunare
  (venituri din activităţi independente, salariu şi alte drepturi salariale inclusiv contravaloarea tichetelor de masă, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din investiţii, pensii, indemnizaţii, venituri din activităţi agricole, venituri din premii şi din jocuri de noroc, venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi al dezmembrămintelor acestuia, venituri obţinute din străinătate, alocaţii, burse, depozite bancare, rentă viageră, alte venituri) realizate de către membrii familiei în luna anterioară solicitării dreptului conform Cap.5 din cererea şi declaraţia pe proprie răspundere.
 • Adeverinţă de venit de la Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Alba Iulia (sau cea de domiciliu, daca este cazul), pentru toţi membrii majori ai familiei.
 • Adeverinţă de la Direcţia de venituri a primăriei de domiciliu/reşedinţă inclusiv în alte unităţi administrativ-teritoriale
  , pt. toţi membrii majori ai familiei cu bunurile mobile şi imobile aflate în proprietate.
 • Adeverinţă de la Registrul Agricol
  ( de la primăria de domiciliu/reşedinţă inclusiv în alte unităţi administrativ-teritoriale), cu terenurile agricole şi animalele/păsări deţinute.
 • Adeverinţă de la Asociaţia de proprietari cu numărul şi numele persoanelor trecute la întreţinere
 • Adeverinţă de elev sau student în care să se precizeze dacă beneficiază de bursă şcolară, tipul şi cuantumul acesteia.
 • Copie act doveditor pentru grad de dizabilitate.
 • Copie carte de identitate a autoturismului/motocicletei
 • Hotărâre judecătorească definitivă şi executorie privind stabilirea cuantumului pensiei/alocaţiei de întreţinere.
 • Factura E.ON.Energie Romania S.A. dacă se solicită ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale
 • Ultima factură SC Electrica S.A. dacă se solicită ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică
  Nu este necesară nicio factură dacă se solicită ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne.
 • Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei
 • Observatie: consultati lista cuprinzand bunurile ce conduc la excluderea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei

Observatii

 • Observatie: consultati lista cuprinzand bunurile ce conduc la excluderea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei: Anexa 4