Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google
ROMANIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL
 

HOTĂRÂREA NR. 1

cu privire la aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Alba Iulia aferent anului 2016 si a deficitului fondurilor externe nerambursabile aferent anului 2016

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întunit în şedinţă extraordinară;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Alba Iulia aferent anului 2016 si a deficitului fondurilor externe nerambursabile aferent anului 2016;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 103/2017 al Direcției cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile art. 58(1) lit.”c” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 339/2015 privind Legea bugetului de stat pe anul 2016, Ordinul MFP nr. 2890/21.12.2016;

În temeiul prevederilor art.36(2) lit. „b” coroborat cu art. 36 (4) lit.”a”, ale art. 45(2) lit.”a” și ale art. 115(1) lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificăarile și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Alba Iulia, aferent anului 2016, din excedentul bugetului local, în sumă de 12.306.790,97 lei.

Art.2 Aprobă acoperirea definitiva a deficitului fondurilor externe nerambursabile a bugetului local, din excedentul anului precedent al fondurilor externe nerambursabile, în sumă de 65.769,15 lei.

Art.3 Hotărârea se va comunica către:

  • Primarul Municipiului Alba Iulia

  • Instituția Prefectului- Județul Alba

  • Direcția cheltuieli

 

 

Alba Iulia, 06 ianuarie 2017

 

 

Președintele ședinței,                                                                            Contrasemnează,
Consilier                                                                                                    Secretar
Sandu Cornel Stelian                                                                                    Jeler Marcel

 

 

MBC/5ex