Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google
ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 1

cu privire la aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Alba Iulia aferent anului 2017si a deficitului fondurilor externe nerambursabile aferent anului 2017

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Alba Iulia aferent anului 2017si a deficitului fondurilor externe nerambursabile aferent anului 2017;

Având în vedere raportul de specialitate nr.331/2018 al Direcţiei cheltuieli din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile art.58(1) lit.”c” din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 6/2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017 și ale Ordinului MFP nr.3244/ 19.12.2017;

În temeiul prevederilor art. 36(2) lit.”b” coroborat cu art. 36 (4) lit “a” ,ale art. 45 (2) lit.’’a” si ale art.115 (1) lit.“b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Alba Iulia , sursa A, aferent anului 2017, din excedentul bugetului local al anilor precedenti, în suma de 3.839.904,20 lei.

Art.2 Aproba acoperirea definitiva a deficitului fondurilor externe nerambursabile, Sursa D, din excedentul anilor precedenti al fondurilor externe nerambursabile, în suma de 35.414,73 lei.

Art.3 Hotărârea se va comunica către:

  • Primarul Municipiului Alba Iulia

  • Institutia Prefectului – Județul Alba

  • Direcţia cheltuieli

 

 

 

Alba Iulia, 8 ianuarie 2018

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                          Conrasemnează,
Consilier                                                                                           Secretar
Paul Voicu                                                                                      Jeler Marcel

 

 

 

 

P.M. 4ex