Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 10

privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului Laboratoare cibernetice de sisteme de inginerie – Acronim CPSE Labs (Cyber Physical Systems Engineering Labs) – Acronim CPSE Labs, finanțat în cadrul programului ORIZONT 2020

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului Laboratoare cibernetice de sisteme de inginerie – Acronim CPSE Labs (Cyber Physical Systems Engineering Labs) – Acronim CPSE Labs, finanțat în cadrul programului ORIZONT 2020 ;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 5225/2017 al Compartimentului relații internaționale, relații cu mediul de afaceri și societatea civilă, parteneriate din cadrul aparatului de specialitte al Primarului municipiului Alba Iulia și avizele favorabile ale Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ și Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând prevederile Programului european HORIZON 2020, documentele cadru și documentele suport pentru implementarea Programului HORIZON 2020, Ghidului de Finanțare si anexele subsecvente, Aplicația de Finanțare și conținutul anexelor sale, inclusiv cele referitoare la bugetul proiectului;

Având în vedere prevederile HG nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III);

Văzând prevederile Legii nr. 105/2011 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană" modificată și completată ulterior, ale Ordinului nr.252/489 din 2012 al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi al Ministrului Finanţelor Publice pentru aprobarea formelor metodologice de aplicare a Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană";

Având în vedere prevederile HG nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 - 2020;

Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36(2) lit.”e” coroborat cu art. 36 (7) lit. „c”, ale art. 36(2) lit. „b” coroborat cu art. 36(4) lit. „a”, ale art 45(2) lit. „f” şi ale art.115 (1) lit.”b” din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului Laboratoare cibernetice de sisteme de inginerie – Acronim CPSE Labs (Cyber Physical Systems Engineering Labs) – Acronim CPSE Labs, finanțat prin programul ORIZONT 2020, şi a cheltuielilor aferente acestuia, cât şi asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului anterior menţionat în contextul aplicării principiului rambursării.

Art.2 Se aprobă implementarea proiectului Laboratoare cibernetice de sisteme de inginerie – Acronim CPSE Labs (Cyber Physical Systems Engineering Labs) – Acronim CPSE Labs de către Municipiul Alba Iulia, alături de partenerii transnaţionali coordonați de către Association for Sustainable Innovative Development in Economics, Environment and society (ASIDEES) – Austria.

Art.3 Se aprobă înfiinţarea în subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia a Unităţii de Management a Proiectului Laboratoare cibernetice de sisteme de inginerie – Acronim CPSE Labs (Cyber Physical Systems Engineering Labs) – Acronim CPSE Labs, cu o durată de 10 luni, începând cu prima zi de implementare a proiectului, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare.

Art.4 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi statul de funcţii al Unităţii de Management a Proiectului, conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Se angajează să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din bugetul aprobat pentru programul european Orizont 2020.

Art.6 Se angajează să finanţeze din bugetul local toate costurile neeligibile ale proiectului pe durata de implementare a activităţilor proiectului, în situația în care acestea apar.

Art.7 Se angajează să susţină toate costurile conexe proiectului care intervin în derularea acestuia, costuri care nu pot fi finanţate din bugetul de proiect şi fără de care proiectul nu poate fi implementat.

Art.8 Se angajează să nu desfăşoare activităţi economice în scopul obţinerii de venituri din utilizarea bugetului de proiect şi a activităţilor sale, în afara activităţilor pentru care a fost finanţat proiectul, prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către terţe părţi, în condiţiile legii.

Art.9 Se obligă să respecte, pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, protecţiei mediului, eficienţei energetice, achiziţiilor publice, ajutorului de stat, informare, publicitate.

Art.10 Se mandatează Primarul Municipiului Alba Iulia să reprezinte Primăria Municipiului Alba Iulia în calitate de partener în cadrul proiectului Laboratoare cibernetice de sisteme de inginerie – Acronim CPSE Labs (Cyber Physical Systems Engineering Labs) – Acronim CPSE Labs, în relaţia cu Liderul de Proiect, Association for Sustainable Innovative Development in Economics, Environment and society (ASIDEES) – Austria, cu întreg consorţiul de parteneri şi cu Ministerul Educaţiei Naţionale - Direcţia Programe CDI pentru Priorităţi Europene şi Internaţionale, reprezentând Punctul Național de Contact pentru Programul Orizont 2020 şi să semneze toate actele ce derivă din procesul de elaborare, depunere, precontractare, contractare, implementare şi raportare în cadrul proiectului.

Art.11 Se mandatează Primarul Municipiului Alba Iulia să delege responsabilităţi şi să monitorizeze implementarea proiectului Laboratoare cibernetice de sisteme de inginerie – Acronim CPSE Labs (Cyber Physical Systems Engineering Labs) – Acronim CPSE Labs prin Dispoziţii/ Note Interne/ Rapoarte/ Planuri de implementare/ Referate/ alte documente specifice, în conformitate cu modul de organizare şi funcţionare specific Administraţiei Publice Locale, cu dispoziţiile legale aplicabile Contractului de finanţare, bugetelor subsecvente şi procedurilor tehnice şi financiare de implementare stabilite de autoritatea finanţatoare.

Art.12 Se angajează Compartimentului relații internaționale, relații cu mediul de afaceri și societatea civilă, parteneriate, Direcţia programe, Direcţia cheltuieli și Biroul resurse umane din aparatul de specialitate al Primarului de a duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.13 Hotărârea se va comunica către:

  • Primarul municipiului Alba Iulia

  • Instituţia Prefectului - Judeţul Alba

  • Compartimentului relații internaționale, relații cu mediul de afaceri și societatea civilă, parteneriate

  • Direcţia cheltuieli

  • Direcţia programe

  • Administratorul Public al municipiului Alba Iulia

  • Biroul resurse umane

 

 

Alba Iulia, 31 ianuarie 2017

 

 

Președintele ședinței,                                                                        Contrasemnează,
Consilier                                                                                            Secretar
Sandu Cornel Stelian                                                                               Jeler Marcel

 

 

 

P.M.4ex