Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL ALBA IULIA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA Nr. 109

privind conferirea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Alba Iulia domnului Alex Jacob, consul general onorific al României

pentru landurile Rheinland-Pfalz şi Saarland - Germania.


Consiliul local al municipiului Alba Iulia;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Alba Iulia domnului Alex Jacob, consul general onorific al României pentru landurile Rheinland-Pfalz şi Saarland - Germania;

Având în vedere raportul de specialitate al Biroului resurse umane, relaţii internaţionale, comunicare, presă din aparatul propriu de specialitate al Consiliului local prin care propune conferirea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Alba Iulia domnului Alex Jacob, consul general onorific al României pentru landurile Rheinland-Pfalz şi Saarland - Germania şi avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate;

În temeiul prevederilor art.38(2) lit."v" şi ale art.46(1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1 Conferă, pentru merite deosebite titlu de cetăţean de onoare al municipiului Alba Iulia, domnului Alex Jacob, consul general onorific al României pentru landurile Rheinland-Pfalz şi Saarland - Germania.

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică la Biroul resurse umane - relaţii internaţionale, comunicare, presă spre a fi adusă la îndeplinire.


Alba Iulia, 28 mai 2002


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier Secretar

Sabin Voicu Faur Marcel Jeler
2 ex.