Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL ALBA IULIA

CONSILIUL LOCALHOTĂRÂREA NR. 133

privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Alba Iulia” unor personalităţi


Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în şedinţă ordinară ;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Alba Iulia” unor personalităţi ;

Văzând referatul de specialitate întocmit de dl. Mircea Hava – primarul municipiului Alba Iulia şi avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administraţia publică locală, juridică şi disciplină, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor ;

În tememiul prevederilor art. 36(8), ale art. 45(1) şi ale art. 115(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată prin OUG nr. 20/2008 şi prin Legea nr. 35/2008,

HOTĂRĂŞTE :


Art. 1 Conferă titlul de „Cetăţean de onoare al municipiului Alba Iulia” domnilor Bârsan Teodor, Boteiu Ironim, Corodeanu Ioan, Radu Ion, Hans-Josef Vogel, Tihamér Warvasovszky, Menahem Ariav şi Bartolomé González.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică :

  • Compartimentului informare, presă, comunicare şi relaţii publice

  • Domnilor Bârsan Teodor, Boteiu Ironim, Corodeanu Ioan, Radu Ion, Hans-Josef Vogel, Tihamér Warvasovszky, Menahem Ariav şi Bartolomé González

  • Biroului resurse umane

  • Cabinet primar


Alba Iulia, 31 martie 2008PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier p. Secretar

Bărdaş Mihai Horia Rânghet GeorgetaD.P.

P.M 2 ex