Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google
ROMANIA

Romania

Judetul  Alba

Municipiul  Alba-Iulia

Consiliul local

 

 

HOTĂRÂREA NR. 135

 privind aprobarea nivelurilor  pentru valorile impozabile,

impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate, taxe speciale

precum şi amenzile aplicabile în anul 2011

 

 

          Consiliul local al muncipiului Alba-Iulia întrunit în şedinţă ordinară;

          Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelurilor  pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate, taxe speciale precum şi amenzile aplicabile în anul 2011;

          Văzând  raportul de specialitate nr. 32622/18.05.2010 întocmit de către Direcţia Venituri din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba-Iulia  şi avizul favorabil al Comisiei Consiliului local  de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

          Având în vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificată şi completată prin rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, Legea nr. 174/2004, Hotărârea Guvernului nr. 977/2004, Ordonanţa Guvernului nr. 83/2004, Ordonanţa Guvernului nr. 94/2004, Legea nr. 507/2004, Legea nr. 494/2004, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 123/2004, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2004, Legea nr. 96/2005, Legea nr. 163/2005, Legea nr. 210/2005, Legea nr. 247/2005, Hotărârea Guvernului nr. 797/2005, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 203/2005, Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 20 ianuarie 2006, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2006, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 33/2006, Legea nr. 317/2006, Legea nr. 343/2006, Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 7 septembrie 2006, Hotărârea Guvernului nr. 1514/2006, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2006, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 22/2007, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 106/2007, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2007, Legea nr. 372/2007, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2007, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2008, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2008, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 127/2008, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 200/2008, Hotărârea Guvernului nr. 1697/2008, OUGR nr. 29/2009, OUGR nr. 34/2009, OUGR nr. 46/2009, OUGR nr. 67/2009, OUGR nr. 86/2009, HGR nr. 956/2009, OUGR nr. 109/2009,  Legea nr. 329/2009, Legea nr. 343/2009,  Legea nr. 367/2009, Ordonanţa Guvernului nr. 3/2010, Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2010, Ordonanţa Guvernului nr. 10/2010, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2010, Legea nr. 24/2010, Legea nr. 22/2010 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2010, ale HG nr. 44/2004 privind normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1840/2004, Hotărârea Guvernului nr. 783/2004, Hotărârea Guvernului nr. 84/2005, Hotărârea Guvernului nr. 610/2005,  Hotărârea Guvernului nr. 797/2005, HGR nr. 580/2006, Hotărârea Guvernului nr. 1514/2006, Hotărârea Guvernului nr. 1861/2006, Hotărârea Guvernului nr. 213/2007, Hotărârea Guvernului nr. 314/2007, Hotărârea Guvernului nr. 1195/2007, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2007, Hotărârea guvernului nr. 1579/2007, Hotărârea Guvernului nr. 686/2008, HGR nr. 1618/2008, HGR nr. 192/2009, HGR nr. 488/2009, HGR nr. 616/2009, HG nr. 956/2009, HG nr. 1620/2009 şi HG nr. 296/2010, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată  prin Rectificarea publicată în  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 20 iulie 2006, Legea nr. 440/2006, Legea nr. 110/2007, OUGR nr. 46/2007, OUGR nr. 64/2007, Legea nr. 388/2007, OUGR nr. 28/2008, OUGR nr. 4/2009, OUGR nr. 64/2009, OUGR nr. 74/2009, OUGR nr. 91/2009 Ordonanţa Guvernului nr. 13/2009, Ordonanţa Guvernului nr. 24/2009,  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2009,  Legea nr. 320/2009 şi Legea nr. 329/2009 şi ale OUGR nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, modificată şi completată prin OUGR nr. 63/2006, HGR nr. 1391/2006, Legea nr. 6/2007, OUGR nr. 69/2007, OUGR nr. 146/2008, OUGR nr. 9/2009 şi prin Legea nr. 218/2009;

          În temeiul prevederilor art. 36(4)lit. "c" , ale art. 45(2) lit. "c" şi ale art. 115(1) lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, modificată şi completată prin OUGR nr. 20/2008, Legea nr. 35/2008, OUGR nr. 66/2008, Legea nr. 131/2008, OUGR nr. 105/2009, Legea nr. 375/2009 şi Legea nr. 59/2010,

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1. Nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile care sunt aplicabile în anul 2011 sunt prevăzute în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

 

          Art.2. IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI

          2.1. Impozitul pe clădiri la persoanele fizice se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii, valoare care se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea.

          Valorile impozabile şi coeficienţii de corecţie corespunzătoare rangului localităţii şi zona de amplasare a clădirii sunt redate în Capitolul II din Anexa nr.1.

          2.1.1. În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă depăşeşte 150 mp valoarea impozabilă a acesteia se determină în urma aplicării prevederilor art.251 alin.(1)-(7), se majorează cu câte 5%pentru fiecare 50 mp sau fracţiune din aceştia.

          2.1.2. În cazul clădirilor a căror destinaţie a fost modificată din locuinţe în spaţii comerciale, economice sau sedii de firme, inclusiv cele aparţinând persoanelor fizice autorizate, precum şi pentru  clădirile construite cu această destinaţie impozitul se calculează, conform Capitolului III din Anexa nr.1, majorat cu 20%

          2.2. Impozitul pe clădiri la persoane juridice :

          2.2.1. Impozitul pe clădiri în cazul persoanelor juridice care au efectuat reevaluarea clădirilor în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, se calculează prin aplicarea cotei de 1 % asupra valorii de inventar rezultate în urma reevaluării şi înregistrate în contabilitate;

          2.2.2. Impozitul pe clădiri în cazul persoanelor juridice care nu au efectuat reevaluarea clădirilor în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă se calculează prin aplicarea cotei de 12% asupra valorii de inventar, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat reevaluarea;

          2.2.3. În cazul clădirilor închiriate, lucrările de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, efectuate de locatar din punct de vedere fiscal, acesta are obligaţia să comunice locatorului valoarea lucrărilor executate pentru depunerea unei noi declaraţii fiscale, în termen de 30 de zile de la terminarea lucrării respective;

          2.2.4. Taxa pe clădiri

          Pentru clădirile proprietate publică sau privată ale statului ori a unităţilor administraţiilor teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri;

          2.2.5. În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe durata întreaga de desfăşurare a acestuia impozitul pe clădiri se datorează de locatar şi se calculează la valoarea din contract, aşa cum este ea înregistrată în contabilitatea locatorului sau locatarului.

          2.3. Impozitul / taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale până la datele 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

 

          Art.3. IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN

          3.1. Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează impozit pe teren; acesta se stabileşte luând în calcul numărul de metri pătraţi de teren, rangul localităţii şi zona şi / sau categoria de folosinţă a terenului.

          3.1.1. În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei exprimată în hectare cu suma corespunzătoare prevăzută în Capitolul III din Anexa nr.1.

          3.1.2. În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare cu suma corespunzătoare prevăzută în Capitolul III din Anexa nr.1.

          Suma stabilită conform alin. 3.1.2. se înmulţeşte cu „4” coeficientul de corecţie privind rangul localităţii, conform art.258, alin. 5 din Codul Fiscal.

          3.1.3. În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii impozitul se calculează conform art.3, pct. 3.1.2. numai dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii :

          a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultura;

          b) au înregistrat în contabilitate venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la litera a).

          În caz contrar impozitul pe teren la persoanele juridice se calculează conform punctului 3.1.1..

          3.1.4. Pentru terenurile amplasate în extravilan se utilizează sumele prevăzute în Capitolul III din Anexa nr.1. Suma corespunzătoare obţinută se înmulţeşte cu coeficientii de corecţie prevazuti de art. 251, alin. 5 din Codul Fiscal astfel pentru Zona A- 2,40, Zona B-2,30, Zona C-2,20 si Zona D-2,10.

          3.1.5. Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului, ori a unităţii administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor drepturilor de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitul pe teren.

          3.1.6. În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe durata întreagă a acestuia, impozitul pe teren se datorează de locatar.

          3.1.7. In cazul terenurilor pe care sunt amplasate orice alte constructii, care nu sunt de natura cladirilor pentru stabilirea impozitului pe teren , din suprafata inregistrata la Registrul  Agricol la categoria de folosinta „terenuri cu constructii”, nu se scade suprafata ocupata de constructiile respective.

          3.2. Impozitul / taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la data de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

 

          Art.4. IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

          4.1. În cazul mijloacelor de transport prevăzute de art.263, alin.2 din Codul Fiscal cu completările şi modificările ulterioare, impozitul se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare prevăzută în Capitolul IV din Anexa nr.1.

          4.2. Pentru mijloacele de transport prevăzute la art.263, alin.4 şi art.292, alin.3 – autovehiculele de transport marfă cu masa totală autorizată egala sau mai mare de 12 tone -, pentru cele prevăzute de art.263, alin.5 şi art.292, alin.3 – combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone-, pentru mijloacele de transport prevăzute la art.263, alin.6 – remorci, semiremorci sau rulote – pentru mijloacele de transport prevăzute la art.263, alin.7 – mijloacele de transport pe apă – taxele sunt redate în Capitolul IV din Anexa nr.1.

          4.3. Impozitul asupra mijloacelor de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la data de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

          4.4. În cazul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul asupra mijloacelor de transport se datorează de locatar.

          Art.5. Pentru plata integrala a impozitului pe cladiri , terenuri si mijloace de transport  datorate pe intregul  an, pana la 31 martie inclusiv se acorda bonificatie de 10 % pentru persoane fizice si 5 % pentru persoane juridice. Pentru a beneficia de bonificatie persoanele fizice si juridice nu trebuie sa aiba datorii la bugetul local ( orice datorie restanta trebuie achitata pana la 31 martie ).

          Art.6. Impozitul anual pe clădiri, teren, mijloace de transport, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine mai multe clădiri, terenuri, mijloace de transport suma de 50 lei se referă la impozitul cumulat pe fiecare fel de impozit.

          Art.7. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR

          7.1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor avize asemănătoare prevăzute de art.267 este redată în Capitolul V din Anexa nr.1.

          7.2. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate economică şi a altor autorizaţii similare prevăzute de art.268 sunt prevăzute în Capitolul V din Anexa nr.1..

 

          Art.8. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

          8.1. Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în baza unui contract sau a unei altfel de înţelegeri încheiată cu altă persoană datorează o taxă de 3,6% aplicată asupra valorii serviciilor de reclamă şi publicitate, exclusiv T.V.A.

          8.2. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate prevăzută de art.271, alin.2. este redată în Capitolul VI din Anexa nr.1.

 

          Art.9. IMPOZITUL PE SPECTACOLE

          9.1. Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă în România datorează impozit pe spectacole.

          9.2. În cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operete, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă şi internaţională cota de impozit este 2% aplicată asupra încasărilor din vânzarea abonamentelor şi a biletelor de intrare.

          9.3. Pentru manifestările artistice de genul : festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte asemenea manifestări artistice ori distractive care au caracter ocazional cota este de 5% aplicată asupra încasărilor din vânzarea abonamentelor sau a biletelor de intrare.

          9.4. În cazul unei manifestări artistice sau al unei activităţi distractive care are loc într-o videotecă sau discotecă, impozitul pe spectacol se calculează pentru fiecare zi de manifestare prin înmulţirea numărului de metri pătraţi ai suprafeţei incintei videotecii sau discotecii cu suma stabilită în Capitolul VII din Anexa nr.1.

          9.5. Impozitul pe spectacole se ajustează prin înmulţirea sumei stabilite potrivit alin.9.4. cu coeficientul de corecţie – 4 , privind rangul localităţii.

 

Art.10. TAXA HOTELIERĂ

10.1.Pentru şederea în municipiul Alba-Iulia, taxa hotelieră se stabileşte astfel:

-   4 %    pentru unităţile de cazare de 4 stele;

-         3,5%  pentru unităţile de cazare de 3 stele;

-         2,5%  pentru unităţile de cazare de 2 stele;

-         1,5%  pentru alte unităţi de cazare.  

          10.2. Cotele se aplică la tarifele de cazare practicate pentru primele 5 zile de cazare, se încasează de catre persoanele juridice sau fizice prin intermediul cărora se realizează cazarea şi se virează la Consiliul Local în primele 10 zile ale lunii, pentru luna precedentă.

 

Art.11. AMENZI CONTRAVENŢIONALE LA PERSOANELE FIZICE ŞI JURIDICE

          Limitele minime şi maxime ale amenzilor sunt prezentate in Capitolul XIII din Anexa nr.1.

 

Art.12. Facilităţi fiscale acordate de Consiliul Local

           12.1.Persoanele fizice care deţin o singură locuintă, în care au domiciliul, pentru aceasta şi pentru terenul aferent acesteia, beneficiază de următoarele facilităţi       12.1.1. Reducerea cu 50% pentru familiile în care ambii soţi beneficiază de indemnizaţie de şomaj şi/sau ajutor social sau alocaţii de sprijin, cel puţin 6 luni din anul 2009.

          12.1.2. Reducerea cu 25% pentru familiile în care unul dintre soţi beneficiază de indemnizaţie de şomaj şi/sau ajutor social sau alocaţii de sprijin, cel puţin 6 luni din anul 2009.

          12.1.3. Reducerea cu 100 % pentru persoanele fizice beneficiare ale Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.

          12.1.4. Pentru cazurile speciale, deosebit de grave se vor acorda facilitati prin hotarari ale Consiliului Local separate.

          12.1.5. Pentru a beneficia de aceste înlesniri persoana fizică trebuie să fie proprietar pe cladirea sau terenul respectiv si sa îndeplinească următoarele condiţii :

          - cerere de solicitare a înlesnirii;

          - acte doveditoare a situaţiei respective;

          - carte funciară care atestă proprietatea;

          - să nu aibă restanţe sau acestea să fie achitate în momentul depunerii cererii.

          Înlesnirea se acordă conform prevederilor legale în vigoare.

 

 Art.13. Taxe speciale

          13.1. Taxe transport

          13.1.1. Taxa pentru autorizaţia de transport in comun, de persoane , este de 500 lei anual, pentru Serviciul Transport Public Alba.

          13.1.2. Operatorii care beneficiaza de subventie de la  Consiliul Local Alba Iulia, conform legislaţiei in vigoare , sunt scutiti de plata taxei de utilizare a statiilor de transport in comun.

          13.1.3. Taxa pentru autorizaţia de execuţie pe traseu, pentru transportul în comun de persoane este de 20 lei/an pentru Serviciul Transport Public Alba.

          13.1.4. Taxele  se achită până la data de 28 februarie 2011, dată după care se percep dobânzi şi penalităţi de întârziere;

          13.1.5. Taxa de înregistrare pentru vehiculele cu tracţiune animală este de 15 lei/an, pentru mopede de 25 lei/an, iar pentru celelalte categorii de vehicole este de 35 lei/an.

          13.1.6  Tarife percepute pentru activitatea de taximetrie:

 -acordare, prelungire, vizare autorizatie de transport:

- 400 lei pentru operatorii de transport

                    - 200 lei pentru persoane fizice sau  asociatii familiale            

 -acordare , prelungire , vizarea  si inlocuire autorizatie -50 de lei  

 -eliberare duplicat -100 lei

 -eliberare cazier de conduita profesionala- 20 lei

 -taxa statie- 30 lei/trimestru

 -acordarea , prelungirea, vizare autorizatiei de dispecerat -300 lei

 -pentru orice copie conforma-50 lei 

           13.1.7 Pentru Seviciul de inchirieri autoturisme (fara conducator auto) se stabilesc urmatoarele taxe:

                               - eliberare, vizare , modificare copie conforma -200 lei

                                 - eliberare duplicat 100 lei  

          13.2 Taxe pentru eliberarea ‘Acord administrator drum privind autorizarea amplasarii constructiilor si instalatiilor in zona drumului (in conformitate cu prevederile O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicata)

-160 lei pentru persoanele juridice + 1 leu pentru fiecare metru liniar de retea (conducte) ce afecteaza zona drumului (longitudinal si/sau transversal);

-27 lei pentru persoanele fizice;

-55 lei pentru acordul de schimbare a solutiilor avizate anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

          13.3. Taxe pentru executarea de copii de pe documentele deţinute de Consiliul Local: - xerocopierea unei pagini format A4 – 0,50 lei;

                          - xerocopierea unei file format A4 – 1 leu;

                          - xerocopierea unei file A3 – 1,50 lei.

13.4. Taxe speciale de cadastru

13.4.1  Taxa de parcelare se stabileşte la 747 lei pentru un proiect ce conţine două parcele. În cazul în care se impune crearea mai multor parcele taxa se majorează cu 200 lei pentru fiecare parcelă nou creată în plus.

          Pentru persoanele juridice taxa se majorează cu 25%.

 13.4.2 Taxa specială, pentru eliberarea planurilor de situaţie în zonele în care este realizat cadastrul edilitar – imobiliar, în vederea obţinerii certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire se stabileşte după cum urmează:

a. pentru persoanele fizice:

- pentru scara 1:  200  -  format A3 – 26 lei

- pentru scara 1:  500  -  format A3 – 35 lei

- pentru scara 1:1000  -  format A3 – 38 lei

- pentru scara 1:2000  -  format A3 – 42 lei

- pentru scara 1:  200  -  format A4 – 19 lei

- pentru scara 1:  500  -  format A4 – 26 lei

- pentru scara 1:1000  -  format A4 – 30 lei

- pentru scara 1:2000  -  format A4 – 35 lei

  b. pentru persoanele juridice taxa specială va fi majorată cu 25%

13.4.3. Taxa specială pentru eliberarea planurilor de situaţie pe format A0 (plotter): - pentru persoanele fizice – 100 lei, respectiv 200 de lei pe suport magnetic.

               - pentru persoanele juridice taxa va fi majorată cu 25%

          13.4.4. Taxa pentru eliberarea de copii după planuri cadastrale – schiţe de punere în posesie întocmite sau de pe alte asemenea planuri deţinute de consiliul local este de :

                   - 5 lei format A4;

                   - 10 lei format A3.

          13.5. Taxe pentru obţinerea autorizaţiei speciale de acces în zonele cu restricţii de tonaj:

-         depăşirea tonajului semnalizat de la 0 la 5 tone, inclusiv, masa totală autorizata – 15 lei/auto/zi, sau abonament de 250 lei/lună/auto;

-         depăşirea tonajului semnalizat de la 5 la 10 tone, inclusiv, masă totală autorizata – 25 lei/auto/zi, sau abonament de 350 lei/lună/auto;

-          depăşirea tonajului semnalizat de la 10 la 15 tone, inclusiv, masă totală autorizata – 35 lei/auto/zi, sau abonament de 450 lei/lună/auto;

-  depasirea tonajului semnalizat de la 15 la 20 tone inclusiv, masa totala autorizata- 45 lei/auto/zi, sau abonament de 550 lei/luna/auto;

-         peste 20 tone inclusiv agabaritice, în cazuri excepţionale, 1100 lei/auto/zi.

 

          Art.14.Taxele judiciare de timbru aplicabile in anul 2011sunt cele prevazute de Legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru cu modificarile si completarile ulterioare,  iar  taxele extrajudiciare de timbru sunt stabilite la punctul IV din Anexa nr.1.

 

          Art.15. ALTE TAXE

          15.1. Taxele pentru utilizarea locurilor publice sunt redate în Anexa nr.2.

         

          Art.16. Impozitele şi taxele prevăzute în prezenta hotărâre sunt aplicabile în anul 2011.

          Art.17. Orice modificare legislativa emisa dupa  aceasta data va conduce la modificarea prezentei hotarari.

          Art.18. Direcţia venituri, Direcţia cheltuieli, Direcţia urbanism şi amenajarea teritoriului, Direcţia tehnică-dezvoltare, Serviciul Public „Administrarea patrimoniului local”, Compartimentul protecţie civilă, Serviciul public comunitar pentru cadastru şi agricultură vor duce la îndeplinire sarcinile prezentei hotărâri.

          Art.19. Hotărârea se comunică către :

-         Instituţia Prefectului – Judeţul Alba;

-         Primarul municipiului Alba Iulia;

-         Direcţia venituri;

-         Direcţia cheltuieli;

-         Direcţia urbanism şi amenajarea teritoriului;

-         Direcţia tehnică, dezvoltare ;

-         Serviciul  administrarea domeniului public şi privat;

-         Serviciul administrarea activităţilor domeniului public;

-         Serviciul baze sportive, agrement;

-         Compartimentul protecţie civilă;

-         Serviciul public comunitar pentru cadastru si agricultură;

-         Serviciul public Poliţia Comunitară Alba Iulia;

-         Registrul agricol;

-         Serviciul de Informatizare a Persoanei;

-         Inspectoratul de Poliţie a Judeţului Alba;

-         Poliţia Municipiului Alba-Iulia;

-         Presa.

 

                                                                                         Alba-Iulia, 25 mai 2010

 

 

Preşedintele şedinţei,

Consilier,

Eugen Aurel Maier

Contrasemnează,

p. Secretar,

Georgeta Rânghet

 

 

MMP/3 ex

 


 

ANEXA NR.1 la HCL nr. 135/2010

TABLOUL

CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2011

 

    I. Impozite şi taxe locale

 

            VALORILE IMPOZABILE PREVĂZUTE LA ART. 251 ALIN. (3), IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE CARE CONSTAU ÎNTR-O ANUMITĂ SUMĂ ÎN LEI ŞI CARE SE INDEXEAZĂ/AJUSTEAZĂ ANUAL, ÎN CONDIŢIILE ART. 292 ŞI RESPECTIV ART. 295 ALIN. (12), PRECUM ŞI AMENZILE CARE SE ACTUALIZEAZĂ POTRIVIT ART. 294 ALIN. (7)

 

CAPITOLUL II - IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI  

VALORILE IMPOZABILE                                                         

pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice

Art. 251 alin. (3)

Tipul clădirii

NIVELURILE INDEXATE

PENTRU ANUL 2010

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2011

Valoarea impozabilă

- lei/mp -

Valoarea impozabilă

- lei/mp -

Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire [condiţii cumulative]

Fără instalaţii de apă, canalizare, electricitate sau încălzire

Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire [condiţii cumulative]

Fără instalaţii de apă, canalizare, electricitate sau încălzire

0

3

4

3

4

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

806

478

806

478

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

219

137

219

137

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

137

123

137

123

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră lemn, din piatră lemn, din piatră lemn, din piatră lemn, din piatră lemn, din piatră lemn, din piatră

82

54

82

54

E. . In cazul contribuabilului care detine  la aceeasi  adresa  incaperi amplasate la subsol , demisol  si/sau mansarda, utilizate ca  locuinta , in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica caldirii

75% din suma care s-ar aplica caldirii

75% din suma care s-ar aplica caldirii

75% din suma care s-ar aplica caldirii

F. . In cazul contribuabilului care detine  la aceeasi  adresa  incaperi amplasate la subsol , demisol  si/sau mansarda, utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta , in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D

50% din suma care s-ar aplica caldirii

50% din suma care s-ar aplica caldirii

50% din suma care s-ar aplica caldirii

50% din suma care s-ar aplica caldirii

 

 

 

 

Sumele obtinute se corecteaza cu coeficientii de corectie prevazuti de Legea nr 351/2001 privind privind amenajarea teritoriului national si care sunt :

           

Rangul localităţii

Zona în cadrul localităţii

 

A

B

C

D

II

2,40

2,30

2,20

2,10

                                                                                                                                                    

Alba-Iulia, 25 mai 2010

 

 

Preşedintele şedinţei,

Consilier,

Eugen Aurel Maier

Contrasemnează,

p. Secretar,

Georgeta Rânghet

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA NR. 2 LA HCL NR. 135/2010

 

   CAPITOLUL III – IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN

                                                                                                                                 

  IMPOZITUL/ TAXA  PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN-TERENURI CU CONSTRUCTII

Art. 258 alin(2)

Zona in cadrul localitatii

NIVELURI INDEXATE PENTRU ANUL 2010

                                -lei/ha-

NIVELURILE APICABILE IN ANUL FISCAL 2011

                                  -lei/ha-

                   A

                   6508

                   6508

                   B

                   4540

                   4540

                   C

                   2874

                   2874

                   D

                   1519

                   1519

 

 

   CAPITOLUL III – IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN

-ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA DECAT CEA DE TERENURI DE CONSTRUCTII

Art. 258 alin (4)

NR

CRT

                                     Zona

 

 

 

Categoria de folosinta

NIVELURILE INDEXATE

PENTRU ANUL 2010

                                -lei/ha-

NIVELURILE APICABILE IN ANUL FISCAL 2011

                           -lei/ha-

                  Zona

                Zona

   A

  B

  C

 D

   A

  B

  C

 D

 

1

Teren arabil

  24

 18

 16

 13

  24

 18

 16

 13

 

2

Pasune

  18

 16

 13

 11

  18

 16

 13

 11

 

3

Faneata

  18

 16

 13

 11

  18

 16

 13

 11

 

4

Vie

  40

 

 30

 24

 16

  40

 

 30

 24

 16

 

5

Livada

  46

 40

 30

 24

  46

 40

 30

 24

 

6

Padure sau teren cu vegetatie forestiera

  24

 18

 16

 13

  24

 18

 16

 13

 

7

Teren cu ape

  13

  11

   7

  X

  13

  11

   7

  X

 

8

Drumuri si cai ferate

   x

 X

  X

  X

   x

 X

  X

  X

 

9

 Teren neproductiv

   x

 x

  x

  x

   x

 x

  x

  x

 

 

*Sumele obtinute (suprafata x nivelurile stabilite) se inmultesc cu “4”, coeficientul de corectie corespunzator rangului localitatii conform art. 258, alin 5 din Codul Fiscal

 

                                                                        Alba-Iulia, 25 mai 2010

 

Preşedintele şedinţei,

Consilier,

Eugen Aurel Maier

Contrasemnează,

p. Secretar,

Georgeta Rânghet

 

 

 

 

ANEXA 3 LA HCL NR. 135/2010

 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN

art. 258 alin.(6)

 

Nr.

crt.

Categoria

de folosinta

Nivelurile indexate pentru anul 2010                                                                     

                                          - lei/ha

Nivelurile aplicabile pentru anul fiscal 2011

                                                     - lei/ha

 

Zona

Zona

 

 

 

A

B

C

D

A

B

C

D

 

1.

Teren cu constructii

27

     24

    22

     19

27

     24

    22

     19

 

2.

 Teren arabil

       43

     41

    39

     36

       43

     41

    39

     36

 

3.

Pasune

       24

     22

    19

     17

       24

     22

    19

     17

 

4.

Faneata

       24

     22

    19

     17

       24

     22

    19

     17

 

5.

Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr.crt. 5.1

       48

     46

    43

     41

       48

     46

    43

     41

 

5.1.

Vie pana la intrarea pe rod

      X

     X

    X

    X

      X

     X

    X

    X

 

6.

Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr.crt. 6.1

     48

    46

    43

    41

     48

    46

    43

    41

 

6.1.

Livada pana la intrarea pe rod

     X

    X

    X

    X

     X

    X

    X

    X

 

7.

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera cu exceptia celui prevazut la nr.crt. 7.1

     14

   12

    10

     7

     14

   12

    10

     7

 

7.1.

Padure in varsta de pana la 20 ani si padure cu rol de protectie

      X

    X

    X

     X

      X

    X

    X

     X

 

8.

Teren cu apa,altul decat cel cu amenajari piscicole

     5

    4

    2

    1

 

     5

    4

    2

    1

 

 

8.1

Teren cu amenajeri piscicole

     29

    27

    24

    22

     29

    27

    24

    22

 

9.

Drumuri si cai ferate

      X

    X

    X

    X

      X

    X

    X

    X

 

10.

Teren neproductiv

      X

     X

     X

     X

      X

     X

     X

     X

 

 

*Sumele obtinute se inmultesc cu coeficientii de corectie prevazuti la art.251 al alin. 5 din Codul Fiscal respective: Zona A-2,40; Zona B-2,30; Zona C-2,20; Zona D-2,10.

 

 

 

 

 

                                                                        Alba-Iulia, 25 mai 2010

 

 

Preşedintele şedinţei,

Consilier,

Eugen Aurel Maier

Contrasemnează,

p. Secretar,

Georgeta Rânghet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA 4 LA HCL NR. 135/2010

 

CAPITOLUL  IV  - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Art. 263 alin. (2)        

Mijloc de transport cu tracţiune mecanică

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2010

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2011

Suma, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm^3 sau fracţiune din aceasta

Suma, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm^3 sau fracţiune din aceasta

Tipuri de autovehicule

 

 

1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm^3 inclusiv       

8

8

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm^3 şi 2000 cm^3 inclusiv

18

18

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm^3 şi 2600 cm^3 inclusiv

36

36

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm^3 şi 3000 cm^3 inclusiv

72

72

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm^3

145

145

6. Autobuze, autocare, microbuze

24

24

7. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv.

30

30

8. Tractoare înmatriculate

18

18

 

                                                                        Alba-Iulia, 25 mai 2010

 

 

Preşedintele şedinţei,

Consilier,

Eugen Aurel Maier

Contrasemnează,

p. Secretar,

Georgeta Rânghet

 

 

 

 

 

 

ANEXA 5 LA HCL NR. 135/2010

 Art. 263 alin. (4) - Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egală sau mai mare de 12 tone  - anul 2011                   

 

 

 

Numărul axelor şi masa totală

maximă autorizată

 

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern

Impozitul în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional

 

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

 

I

Vehicule cu două axe

 

 

 

 

 

1

Masa de nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone

0

127

0

127

 

 

2

Masa de nu mai puţin de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone

127

352

127

352

 

 

3

Masa de nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone

352

495

352

495

 

 

4

Masa de nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone

495

1.121

495

1.121

 

II

Vehicule cu trei  axe

 

 

 

 

1

Masa de nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone

127

221

127

221

 

 

2

Masa de nu mai puţin de 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone

221

454

221

454

 

 

3

Masa de nu mai puţin de  19 tone, dar nu mai mult de 21 tone

454

589

454

589

 

 

4

Masa de nu mai puţin de 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone

589

908

589

908

 

 

5

Masa de nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

908

1.412

908

1.412

 

 

6

Masa de nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

908

1.412

908

1.412

 

III

Vehicule cu patru  axe

 

 

 

 

 

1

Masa de nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

589

598

589

598

 

 

2

Masa de nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone

598

933

598

933

 

 

3

Masa de nu mai puţin de 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone

933

1.481

933

1.481

 

 

4

Masa de nu mai puţin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

1.481

2.197

1.481

2.197

 

 

5

Masa de nu mai puţin de 31 tone, dar nu mai mult de 32 tone

1.481

2.197

1.481

2.197

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Art. 263 alin. (5) Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport
marfa cu masa totala maxima autorizata egală sau mai mare de 12 tone - anul 2011
 

 

 

Numărul axelor şi masa totală

maximă autorizată

 

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern

Impozitul în lei pentru vehiculele angajate

în operaţiunile de transport intern şi internaţional

 

 

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I

Vehicule cu 2+1 axe

 

 

 

 

 

1

Masa de nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone

0

0

0

0

 

2

Masa de nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone

0

0

0

0

 

3

Masa de nu mai puţin de 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone

0

58

0

58

 

4

Masa de nu mai puţin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone

58

131

58

131

 

5

Masa de nu mai puţin de 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone

131

307

131

307

 

6

Masa de nu mai puţin de 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone

307

397

307

397

 

7

Masa de nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

397

716

397

716

 

8

Masa de nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 28 tone

716

1.256

716

1.256

II

Vehicule cu 2+2 axe

 

 

 

 

 

1

Masa de nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

123

287

123

287

 

2

Masa de nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

287

471

287

471

 

3

Masa de nu mai puţin de 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone

471

692

471

692

 

4

Masa de nu mai puţin de 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone

692

835

692

835

 

5

Masa de nu mai puţin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

835

1.371

835

1.371

 

6

Masa de nu mai puţin de 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone

1.371

1.902

1.371

1.902

 

7

Masa de nu mai puţin de 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone

1.902

2.888

1.902

2.888

 

8

Masa de nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

1.902

2.888

1.902

2.888

III

Vehicule cu 2+3 axe

 

 

 

 

 

1

Masa de nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

1.514

2.107

1.514

2.107

 

2

Masa de nu mai puţin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

2.107

2.863

2.107

2.863

IV

Vehicule cu 3+2 axe

 

 

 

 

 

1

Masa de nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

1.338

1.857

1.338

1.857

 

2

Masa de nu mai puţin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

1.857

2.569

1.857

2.569

 

3

Masa de nu mai puţin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone

2.569

3.800

2.569

3.800

V

Vehicule cu 3+3 axe

 

 

 

 

 

1

Masa de nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

761

921

761

921

 

2

Masa de nu mai puţin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

921

1.375

921

1.375

 

3

Masa de nu mai puţin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone

1.375

2.189

1.375

2.189

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Alba-Iulia, 25 mai 2010

 

 

 

Preşedintele şedinţei,

Consilier,

Eugen Aurel Maier

Contrasemnează,

p. Secretar,

Georgeta Rânghet

 

         

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 6 LA HCL 135/2010

 

 

 

 

 

Remorci, semiremorci sau rulote

 

 Art. 263 alin. (6)

Masa totală maximă autorizată

NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2010

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2011

Taxa, în lei

Impozitul, în lei

a.Până la 1 tonă inclusiv

8

8

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

29

29

c. Peste 3 tonă, dar nu mai mult de 5 tone

45

45

d. Peste 5 tone

55

55

               Mijloace de transport pe apă  

Art. 263 alin (7)                                                                                              2010                                                            2011

1. Luntre, bărci fără motor,folosite pentru pescuit şi uz personal

18

18

2. Bărci cu motor, folosite in alte scopuri

48

48

3. Bărci cu motor

181

181

4. Nave de sport si agrement

Intre 0 si 964

Intre 0 si 964

5. Scutere de apa

181

181

6.Remorchere si impingatore :

x

x

a) Pana la 500 CP inclusiv

482

482

b)      Peste 500 CP si pana la 2.000 CP inclusiv

783

783

c) Peste 2.000 CP si pana la 4.000 CP inclusiv

1.205

1.205

d)     Peste 4.000 CP

1.928

1.928

7. Vapoare –pentru fiecare 1.000 tdw sau fractiune din aceasta

157

157

8. Ceamuri , slepuri si barje fluviale :

x

x

a) Cu capacitatea de incarcare pana la 1.500 de tone inclusiv

157

157

b)      Cu capacitatea de incarcare de peste 1.500 de tone si pana la 3.000 de tone inclusiv

241

241

c) Cu capacitatea de incarcare de peste 3.000 de tone

422

422

                                                                        Alba-Iulia, 25 mai 2010

Preşedintele şedinţei,

Consilier,

Eugen Aurel Maier

Contrasemnează,

p. Secretar,

Georgeta Rânghet

ANEXA 7 LA HCL 135/2010

 

CAPITOLUL XIII – SANCŢIUNI PT.ANUL 2010 SI 2011

LIMITE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

Art.294 alin (3)

 

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2011

                                

                                      -

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 60 de lei la 240 de lei, iar cele de la lit. b) - d) cu amendă de la 240 de lei la 600 de lei.

Art.294 alin (4)

 

 

                                     -

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 280 de lei la 1.360 de lei

LIMITE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

 

 

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2011

Art.294 alin (6)

 

 

 

 

 

(6) În cazul peroanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%, respectiv :

 

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 240 de lei la 960 lei, iar cea de la lit. b)-d) cu amendă de la 960 lei la 2.400 de lei.

 

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 1.100 de lei la 5.450 de lei

 

                                                                                                                                                                                                                    Alba-Iulia, 25 mai 2010

 

 

Preşedintele şedinţei,

Consilier,

Eugen Aurel Maier

Contrasemnează,

p. Secretar,

Georgeta Rânghet

 

 

 

 

 

ANEXA 8 LA HCL 135/2010

 

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR

Art. 267 alin. (1)

Taxa pentru eliberarea  certificatului de urbanism, în mediu urban

NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2010

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2011

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism

Taxa, în lei

Taxa, în lei

a) Până la 150 mp, inclusiv

5

5

b) Între 151 şi 250 mp, inclusiv

6

6

c) Între 251 şi 500 mp, inclusiv  

8

8

d) Între 501 şi 750 mp, inclusiv

10

10

e) Între 751 şi 1.000 mp, inclusiv

12

12

f) Peste 1.000 mp 

12+0,01lei/m2 pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m2

12+0,01lei/m2 pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m2

Art. 267 alin. (4 )

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări

7

7

Art. 267 alin. (7)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor

7

7

Art. 267 alin. (11)

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu

10

10

Art. 267 alin. (12)

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean

14

14

Art. 267 alin. (13)

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă

8

8

 

Art. 268 alin. (3)

 

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale

 

26

 

26

Art. 268 alin. (4)

Taxa pentru eliberarea certificatului de producător

40

40

Art. 268 alin. (5)

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică

Cod CAEN 5530-restaurante

-          pana la 100 mp, inclusiv-1000 lei/an

-           intre 100 mp si 150 mp  -2000 lei/an

-          peste 150 mp                  -3000 lei/an

-    Cod CAEN 5540- baruri

-          pana la 50 mp inclusiv   -500 lei/an

-          peste 50 mp                    -1000 lei/an

-          Terase -pentru fiecare 10 mp sau fractiune                           100 lei/an

 

-          Cod CAEN 5530-restaurante

-          pana la 100 mp, inclusiv-1000 lei/an

-           intre 100 mp si 150 mp  -2000 lei/an

-          peste 150 mp                  -3000 lei/an

-    Cod CAEN 5540- baruri

-          pana la 50 mp inclusiv   -500 lei/an

-          peste 50 mp                    -1000 lei/an

-          Terase -pentru fiecare 10 mp sau fractiune                           100 lei/an

 

CAPITOLUL VI -  TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

Art. 271 alin. (2)

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:

NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2010

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2011

 

- lei /mp sau fracţiune de mp -

- lei /mp sau fracţiune de mp -

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică

28

28

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate

20

20

CAPITOLUL VII – IMPOZITUL PE SPECTACOLE  

 

Art. 275 alin. (2)

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă*  :

NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2010

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2011

- lei/mp -

- lei/mp -

a) în cazul videotecilor

0,25

0,25

b)în cazul discotecilor

0,45

0,45

 

                                                                        Alba-Iulia, 25 mai 2010

Preşedintele şedinţei,

Consilier,

Eugen Aurel Maier

Contrasemnează,

p. Secretar,

Georgeta Rânghet

 

ANEXA 9 LA HCL 35/2010

 

IV. LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru)

ANEXA – LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

Extras din norma juridică

NIVELURILE AJUSTATE PENTRU ANUL 2010

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2011

Taxa, în lei

Taxa, în lei

 

CAPITOLUL I

Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei si Libertatilor Cetatenesti, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice

1.

Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

2

2

2.

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:

x

x

 

- pentru animale sub 2 ani

2

2

 

- pentru animale peste 2 ani

2

2

3.

Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate: 

 

- pentru animale sub 2 ani

2

2

 

- pentru animale peste 2 ani

4

4

4.

Eliberarea certificatelor de atestare fiscală

4

4

5.

Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale folosite în justiţie      

2

2

6.

Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

2

2

 7.

Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului

13

13

 8.

Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

2

2

9.

Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine

2

2

10.

Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă

2

2

11.

Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

2

2

 

CAPITOLUL II

Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi  înscrierea menţiunilor în acestea,

precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit

1.

Acte de identitate: 

 

 

 

a) eliberarea sau preschimbarea actelor  de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate petru cetatenii straini si pentru persoanele fara cetatenie , precum si inscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau a resedintei cetatenilor romani

4

4

 

b) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără cetăţenie

5

5

2.

Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare

3

3

3.

Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

2

2

 

 

                                                                                         CAPITOLUL III

Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea  obţinerii permiselor de conducere

1.

Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule:

x

x

a)     obţinerea permisului de conducere  pentru autovehicule din subcategoriile  si sucategoriile A, A1, B,B1 si B+E

      

5

5

b) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile si subcategoriile  C, C1, Tr,D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb SI TV  

24

24

2.

Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de conducere , pentru categoriile cuprinse in permisul anulat , precum si a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obtinerea aceleiasi categorii a permisului de conducere , precum si pentru persoanele care nu au absolvit o scoala de conducatori de autovehicule , cu exceptia celor pentru categoriile B, B1, B+E

72

72

 

CAPITOLUL VI

Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor,autorizare provizorie de circulatie  si autorizare de circulatie pentru probe

1.

Taxe de inmatriculare permanenta sau temporara a autovehiculelor si remorcilor ;

 

 

 

a) autovehicule şi remorci cu masa totală  maximă autorizată de până la 3.500 kg, inclusive

52

52

 

b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg

125

125

2.

Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar

8

8

3.

Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor

357

357

                          

                                                                                           CAPITOLUL V

                                                                                 Taxe pentru furnizare date

1.

Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor date din Registrul national de evidenta a persoanelor, precum si din Registrul national  de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare si din registrele judetene si al municipiului Bucuresti de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare

4

4

                                                                                 

                                                                                    CAPITOLUL VI

Taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite in baza Legii fondului funciar nr 18/1991,                            republicata , cu modificarile si completarile ulterioare

1.

Taxe  pentru eliberarea titlurilor de proprietate  asupra terenurilor dobandite in baza Legii fondului funciar nr 18/1991, repubilcata, cu modificarile  si completarile ulterioare , cu exceptia celor pentru terenurile agricole  si forestiere³

13

13

                                                                               

        ³Potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2004 privind unele masuri pentru eliberarea si inmanarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004. aprobata prin Legea  nr. 34/2005, in scopul finalizarii eliberarii titlurilor de proprietate, eliberarea si inmanarea titlurilor de proprietate asupra titlurilor agricole si forestiere se fac gratuit.

                                                                                       

                                                                        Alba-Iulia, 25 mai 2010

 

Preşedintele şedinţei,

Consilier,

Eugen Aurel Maier

Contrasemnează,

p. Secretar,

Georgeta Rânghet

                                                                                                                                                                                             ANEXA NR. 10 LA HCL 135/2010

                                                                     TAXE PENTRU UTILIZARE LOCURI PUBLICE

Nr. crt.

Modul de utilizare a locurilor publice

NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2010

NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2011

 

A

LOCURI PUBLICE DE DESFACERE

Valoare lei

Valoare lei

 

1.

Pentru desfacerea de produse ce face obiectul comerţului din vehicule sau autovehicule (lei/mp/zi)

6,00

6,00

 

2.

Pentru desfacerea de produse ce face obiectul comerţului pe mese, tarabe şi alte spaţii din pieţe, târguri şi oboare (lei/mp/zi)

6,00

6,00

 

3.

Pentru vânzarea de animale şi păsări de fiecare animal sau pasăre, astfel:

-    bovine, bubaline, cabaline adulte(lei/buc);

5,00

 

5,00

 

 

-    porcine până la 6 luni, ovine şi caprine(lei/buc);

2,00

2,00

 

-    porci peste 6 luni, tineret bovine, bubaline(sub 6 luni) (lei/buc);

3,00

3,00

 

-    animale mici şi păsări adulte(lei/buc);

1,00

1,00

 

4.

Pentru desfacerea produselor rezultate din exercitarea unei activităţi autorizate pe cont propriu(lei/mp/zi);

6,00

6,00

 

5.

Pentru desfacerea obiectelor de ocazie(lei/mp/zi)

6,00

6,00

 

6.

Pentru ocuparea locurilor şi platourilor cu mijloace de transport expuse spre vânzare :

 a) biciclete cu sau fără motor, motorete, scutere, motociclete, triciclete cu sau fără ataş; (lei/buc)

 

 

3,00

 

 

 

3,00

 

 

 b) alte mijloace de transport cu tracţiune mecanică inclusiv remorcă de orice tip. (lei/buc)

12,00

12,00

 

7.

Pentru depozitarea produselor(lei/mp/zi)

3,00

3,00

 

8.

Pentru închirierea cântarelor(lei/buc)

5,00

5,00

 

B.

ALTE LOCURI PUBLICE

 

 

 

1.

Pentru utilizarea platformelor în vederea expunerii de autovehicule

12,00

12,00

 

2.

Pentru persoanele fizice şi juridice care ocupă temporar sau permanent locuri publice altele decât cele de la pct.1-7 din prezenta anexă cum urmează (lei/mp/zi) :

 a) pentru desfacerea de produse sau prestări de servicii diverse (lei/mp/zi);

 

6,00

 

 

6,00

 

 

b) pentru depozitarea diverselor bunuri şi/sau materiale (lei/mp/zi);

 

3,00

 

 

3,00

 

 

 c) pentru confecţionarea de produse sau realizarea unor lucrări (lei/mp/zi);

3,00

3,00

 

d) pentru terase sezoniere (lei/mp/zi) ;

0,50

0,50

 

 e) pentru organizarea de spectacole (lei/mp/zi).

1,00

1,00

 

3.

Construcţii provizorii (lei/mp/zi)

0,50

0,50

 

C

ŞTRANDUL „TERASA VIILOR” ŞI BAZINUL OLIMPIC ŞTRAND „TERASA VIILOR”

 

 

1.

a)

Adulţi

Bilet zilnic

3,00

3,00

Abonament săptămânal

-

-

Abonament lunar

-

-

b)

Copii, elevi, studenţi

Bilet zilnic

1,5

1,5

Abonament săptămânal

-

-

Abonament lunar

-

-

 

BAZIN OLIMPIC - ÎNOT

 

 

2.

a)

Adulţi

Bilet zilnic

6,00

6,00

Abonament săptămânal

25,00

25,00

Abonament lunar

70,00

70,00

b)

Copii, elevi, studenţi

Bilet zilnic

3,00

3,00

Abonament săptămânal

12,50

12,50

Abonament lunar

35,00

35,00

 

BAZIN OLIMPIC - SAUNĂ

8,00

8,00

                                           

 

                            Alba-Iulia, 25 mai 2010

 

 

Preşedintele şedinţei,

Consilier,

Eugen Aurel Maier

Contrasemnează,

p. Secretar,

Georgeta Rânghet