Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL ALBA IULIA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 148

privind conferirea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Alba Iulia domnului Gianfranco Fraccarollo.

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Alba Iulia domnului Gianfranco Fraccarollo;

Având în vedere raportul de specialitate al Biroului resurse umane, relaţii internaţionale, comunicare, presă din aparatul propriu de specialitate al Consiliului local şi avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate şi avizul Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, relaţii cu publicul, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

În temeiul prevederilor art.38(2) lit."v" şi ale art.46(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Conferă titlul de cetăţean de onoare al municipiului Alba Iulia, domnului Gianfranco Fraccarollo.

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică la Biroul resurse umane, relaţii internaţionale, comunicare, presă spre a fi adusă la îndeplinire.

 

Alba Iulia, 28 iunie 2002

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier Secretar

Alin Dumitru Marcel Jeler

 

 

 

 

 

 

2 ex.