Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google
ROMANIA

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL ALBA IULIA

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 176

privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile,

impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate, taxe speciale precum şi amenzile

aplicabile în anul 2010

 

 

 Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în şedinţă ordinară;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate, taxe speciale precum şi amenzile aplicabile în anul 2010;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 131566/2009 al Direcţiei venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia şi avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

            Văzând prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal modificată şi completată prin Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004; Hotărârea Guvernului nr. 44/2004; Legea nr. 174/2004; Hotărârea Guvernului nr. 977/2004; Ordonanţa Guvernului nr. 83/2004; Ordonanţa Guvernului nr. 94/2004; Legea nr. 507/2004; Legea nr. 494/2004; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2004; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2004; Legea nr. 96/2005; Legea nr. 163/2005; Legea nr. 210/2005; Legea nr. 247/2005; Hotărârea Guvernului nr. 797/2005; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 203/2005; Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 20 ianuarie 2006; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2006; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2006; Legea nr. 317/2006; Legea nr. 343/2006; Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 7 septembrie 2006; Hotărârea Guvernului nr. 1514/2006;  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2006;    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2007;  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 106/2007; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2007; Legea nr. 372/2007; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008;  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2008; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2008; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 127/2008; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 200/2008; Hotărârea Guvernului nr. 1697/2008, ale HG 44/2004 privind normele metodologice de aplicare a Codului Fiscalmodificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1840/2004; Hotărârea Guvernului nr. 783/2004; Hotărârea Guvernului nr. 84/2005;   Hotărârea Guvernului nr. 610/2005;  Hotărârea Guvernului nr. 797/2005; Hotărârea Guvernului nr. 580/2006; Hotărârea Guvernului nr. 1514/2006; Hotărârea Guvernului nr. 1861/2006; Hotărârea Guvernului nr. 213/2007; Hotărârea Guvernului nr. 314/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1195/2007; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2007;  Hotărârea Guvernului nr. 1579/2007;  Hotărârea Guvernului nr. 686/2008, ale H.G. nr. 1514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor, ale Legii nr.544/2001 privind accesul liber la informaţiile de interes public modificată şi completată prin Legea nr. 371/2006; Legea nr. 380/2006 şi prin Legea nr. 188/2007, ale Legii nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale modificată şi completată prin Legea nr. 440/2006, Legea nr. 110/2007, OUGR nr. 46/2007, OUGR nr. 64/2007, Legea nr. 388/2007, OUGR nr. 28/2008 şi OUGR nr. 4/2009, ale O.U.G. nr. 195/2002, republicată, privind  circulaţia pe drumurile publice modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2006; Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006; Legea nr. 6/2007; Decizia Curţii Constituţionale nr. 347/2007; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2007;  Decizia Curţii Constituţionale nr. 661/2007;  Decizia Curţii Constituţionale nr. 742/2008; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2008 şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2009;

            În temeiul prevederilor art. 36 (4) lit. „c”, ale art. 45 (2) lit. „c” şi ale art. 115 (1) lit. „b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată prin OUGR nr.20/2008, Legea nr. 35/2008, OUGR nr.66/2008 şi Legea 131/2008,

 

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1. Nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile care sunt aplicabile în anul 2010 sunt prevăzute în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre;

 

            Art.2. IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI

 

            2.1. Impozitul pe clădiri la persoanele fizice se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii, valoare care se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea.

            Valorile impozabile şi coeficienţii de corecţie corespunzătoare rangului localităţii şi zona de amplasare a clădirii sunt redate în Capitolul II din Anexa nr.1.

            2.1.1. În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă depăşeşte 150 mp valoarea impozabilă a acesteia se determină în urma aplicării prevederilor art.251 alin.(1)-(7), se majorează cu câte 5%pentru fiecare 50 mp sau fracţiune din aceştia.

            2.1.2. În cazul clădirilor a căror destinaţie a fost modificată din locuinţe în spaţii comerciale, economice sau sedii de firme, inclusiv cele aparţinând persoanelor fizice autorizate, precum şi pentru  clădirile construite cu această destinaţie impozitul se calculează, conform Capitolului III din Anexa nr.1, majorate cu 20%

            2.2. Impozitul pe clădiri la persoane juridice :

            2.2.1. Impozitul pe clădiri în cazul persoanelor juridice care au efectuat reevaluarea clădirilor în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, se calculează prin aplicarea cotei de 1,5% asupra valorii de inventar rezultate în urma reevaluării şi înregistrate în contabilitate;

            2.2.2. Impozitul pe clădiri în cazul persoanelor juridice care nu au efectuat reevaluarea clădirilor în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă se calculează prin aplicarea cotei de 12% asupra valorii de inventar, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat reevaluarea;

            2.2.3. În cazul clădirilor închiriate, lucrările de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, efectuate de locatar din punct de vedere fiscal, acesta are obligaţia să comunice locatorului valoarea lucrărilor executate pentru depunerea unei noi declaraţii fiscale, în termen de 30 de zile de la terminarea lucrării respective;

            2.2.4. Taxa pe clădiri

            Pentru clădirile proprietate publică sau privată ale statului ori a unităţilor administraţiilor teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri;

            2.2.5. În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe durata întreaga de desfăşurare a acestuia impozitul pe clădiri se datorează de locatar şi se calculează la valoarea din contract, aşa cum este ea înregistrată în contabilitatea locatorului sau locatarului.

            2.3. Impozitul / taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale până la datele 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

 

            Art.3. IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN

 

            3.1. Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează impozit pe teren; acesta se stabileşte luând în calcul numărul de metri pătraţi de teren, rangul localităţii şi zona şi / sau categoria de folosinţă a terenului.

            3.1.1. În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei exprimată în hectare cu suma corespunzătoare prevăzută în Capitolul III din Anexa nr.1.

            3.1.2. În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare cu suma corespunzătoare prevăzută în Capitolul III din Anexa nr.1.

            Suma stabilită conform alin. 3.1.2. se înmulţeşte cu „4” coeficientul de corecţie privind rangul localităţii, conform art.258, alin. 5 din Codul Fiscal.

            3.1.3. În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii impozitul se calculează conform art.3, pct. 3.1.2. numai dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii :

            a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultura;

            b) au înregistrat în contabilitate venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la litera a).

            În caz contrar impozitul pe teren la persoanele juridice se calculează conform punctului 3.1.1..

            3.1.4. Pentru terenurile amplasate în extravilan se utilizează sumele prevăzute în Capitolul III din Anexa nr.1. Suma corespunzătoare obţinută se înmulţeşte cu coeficientii de corecţie prevazuti de art. 251, alin. 5 din Codul Fiscal astfel pentru Zona A- 2,40, Zona B-2,30, Zona C-2,20 si Zona D-2,10.

            3.1.5. Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului, ori a unităţii administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor drepturilor de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitul pe teren.

            3.1.6. În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe durata întreagă a acestuia, impozitul pe teren se datorează de locatar.

          3.1.7. In cazul terenurilor pe care sunt amplasate orice alte constructii, care nu sunt de natura cladirilor pentru stabilirea impozitului pe teren , din suprafata inregistrata la Registrul  Agricol la categoria de folosinta „terenuri cu constructii”, nu se scade suprafata ocupata de constructiile respective.

            3.2. Impozitul / taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la data de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

 

            Art.4. IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

 

            4.1. În cazul mijloacelor de transport prevăzute de art.263, alin.2 din Codul Fiscal cu completările şi modificările ulterioare, impozitul se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare prevăzută în Capitolul IV din Anexa nr.1.

            4.2. Pentru mijloacele de transport prevăzute la art.263, alin.4 şi art.292, alin.3 – autovehiculele de transport marfă cu masa totală autorizată egala sau mai mare de 12 tone -, pentru cele prevăzute de art.263, alin.5 şi art.292, alin.3 – combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone-, pentru mijloacele de transport prevăzute la art.263, alin.6 – remorci, semiremorci sau rulote – pentru mijloacele de transport prevăzute la art.263, alin.7 – mijloacele de transport pe apă – taxele sunt redate în Capitolul IV din Anexa nr.1.

            4.3. Impozitul asupra mijloacelor de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la data de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

            4.4. În cazul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul asupra mijloacelor de transport se datorează de locatar.

 

            Art.5. Pentru plata integrala a impozitului pe cladiri , terenuri si mijloace de transport  datorate pe intregul  an, pana la 31 martie inclusiv se acorda bonificatie de 10 % pentru persoane fizice si 5 % pentru persoane juridice. Pentru a beneficia de bonificatie persoanele fizice si juridice nu trebuie sa aiba datorii la bugetul local ( orice datorie restanta trebuie achitata pana la 31 martie ).

            Art.6. Impozitul anual pe clădiri, teren, mijloace de transport, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine mai multe clădiri, terenuri, mijloace de transport suma de 50 lei se referă la impozitul cumulat pe fiecare fel de impozit.

 

            Art.7. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR

 

            7.1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor avize asemănătoare prevăzute de art.267 este redată în Capitolul V din Anexa nr.1.

            7.2. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate economică şi a altor autorizaţii similare prevăzute de art.268 sunt prevăzute în Capitolul V din Anexa nr.1..

 

            Art.8. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

 

            8.1. Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în baza unui contract sau a unei altfel de înţelegeri încheiată cu altă persoană datorează o taxă de 3,6% aplicată asupra valorii serviciilor de reclamă şi publicitate, exclusiv T.V.A.

            8.2. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate prevăzută de art.271, alin.2. este redată în Capitolul VI din Anexa nr.1.

 

            Art.9. IMPOZITUL PE SPECTACOLE

 

            9.1. Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă în România datorează impozit pe spectacole.

            9.2. În cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operete, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă şi internaţională cota de impozit este 2% aplicată asupra încasărilor din vânzarea abonamentelor şi a biletelor de intrare.

            9.3. Pentru manifestările artistice de genul : festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte asemenea manifestări artistice ori distractive care au caracter ocazional cota este de 5% aplicată asupra încasărilor din vânzarea abonamentelor sau a biletelor de intrare.

            9.4. În cazul unei manifestări artistice sau al unei activităţi distractive care are loc într-o videotecă sau discotecă, impozitul pe spectacol se calculează pentru fiecare zi de manifestare prin înmulţirea numărului de metri pătraţi ai suprafeţei incintei videotecii sau discotecii cu suma stabilită în Capitolul VII din Anexa nr.1.

            9.5. Impozitul pe spectacole se ajustează prin înmulţirea sumei stabilite potrivit alin.9.4. cu coeficientul de corecţie – 4 , privind rangul localităţii.

 

Art.10. TAXA HOTELIERĂ

10.1. Pentru şederea în municipiul Alba-Iulia, taxa hotelieră se stabileşte astfel:

-   4 %    pentru unităţile de cazare de 4 stele;

-         3,5%  pentru unităţile de cazare de 3 stele;

-         2,5%  pentru unităţile de cazare de 2 stele;

-         1,5%  pentru alte unităţi de cazare.  

            10.2. Cotele se aplică la tarifele de cazare practicate pentru primele 5 zile de cazare, se încasează de catre persoanele juridice sau fizice prin intermediul cărora se realizează cazarea şi se virează la Consiliul Local în primele 10 zile ale lunii, pentru luna precedentă.

 

          Art.11. AMENZI CONTRAVENŢIONALE LA PERSOANELE FIZICE ŞI JURIDICE

 

            Limitele minime şi maxime ale amenzilor sunt prezentate in Capitolul XIII din Anexa nr.1.

 

Art.12. Facilităţi fiscale acordate de Consiliul Local

 

            12.1.Persoanele fizice care deţin o singură locuintă, în care au domiciliul, pentru aceasta şi pentru terenul aferent acesteia, beneficiază de următoarele facilităţi  

            12.1.1. Reducerea cu 50% pentru familiile care au copii cu  handicap grav sau accentuat, neinstituţionalizaţi cu conditia ca venitul mediu al parintilor sa fie sub sau egal cu salariul minim pe economie.

            12.1.2. Reducerea cu 50% pentru familiile în care ambii soţi beneficiază de indemnizaţie de şomaj şi/sau ajutor social sau alocaţii de sprijin, cel puţin 6 luni din anul 2009.

            12.1.3. Reducerea cu 25% pentru familiile în care unul dintre soţi beneficiază de indemnizaţie de şomaj şi/sau ajutor social sau alocaţii de sprijin, cel puţin 6 luni din anul 2009.

            12.1.4. Reducerea cu 100 % pentru persoanele fizice beneficiare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.

            12.1.5. Pentru cazurile speciale, deosebit de grave se vor acorda facilitati prin hotarari ale Consiliului Local separate.

            12.1.6. Pentru a beneficia de aceste înlesniri persoana fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :

                        - cerere de solicitare a înlesnirii;

                        - acte doveditoare a situaţiei respective;

                        - carte funciară care atestă proprietatea;

                        - să nu aibă restanţe sau acestea să fie achitate în momentul depunerii cererii.

            Înlesnirea se acordă conform prevederilor legale în vigoare.

 

Art.13. Taxe speciale

            13.1. Taxe transport

            13.1.1. Taxa pentru autorizaţia de transport in comun, de persoane , este de 500 lei anual, pentru Serviciul Transport Public Alba.

            13.1.2. Operatorii care beneficiaza de subventie de la  Consiliul Local Alba Iulia , conform legislaţiei in vigoare , sunt scutiti de plata taxei de utilizare a statiilor de transport in comun.

            13.1.3. Taxa pentru autorizaţia de execuţie pe traseu, pentru transportul în comun de persoane este de 20 lei/an pentru Serviciul Transport Public Alba.

            13.1.4. Taxele  se achită până la data de 28 februarie 2009, dată după care se percep dobânzi şi penalităţi de întârziere;

            13.1.5. Taxa de înregistrare pentru vehiculele cu tracţiune animală este de 15 lei/an, pentru mopede de 25 lei/an, iar pentru celelalte categorii de vehicole este de 35 lei/an

            13.1.6  Tarife percepute pentru activitatea de taximetrie:

 -acordare, prelungire, vizare autorizatie de transport: - 400 lei pentru operatorii de                            

                                                                                         transport

                                                                                     - 200 lei pentru persoane fizice sau                

                                                                                         asociatii familiale            

 -acordare , prelungire , vizarea  si inlocuire autorizatie -50 de lei  

 -eliberare duplicat -100 lei

 -eliberare cazier de conduita profesionala- 20 lei

 -taxa statie- 30 lei/trimestru

 -acordarea , prelungirea, vizare autorizatiei de dispecerat -300 lei

 -pentru orice copie conforma-50 lei 

           13.1.7 Pentru Seviciul de inchirieri autoturisme (fara conducator auto) se stabilesc urmatoarele taxe :  -eliberare , vizare , modificare copie conforma -200 lei

                               -eliberare duplicat 100 lei      

            13.2 Taxe pentru eliberarea ‘Acord administrator drum ‘ privind autorizarea amplasarii constructiilor si instalatiilor in zona drumului (in conformitate cu prevederile O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicata)

-160 lei pentru persoanele juridice + 1 leu pentru fiecare metru liniar de retea (conducte) ce afecteaza zona drumului (longitudinal si/sau transversal);

-27 lei pentru persoanele fizice;

-55 lei pentru acordul de schimbare a solutiilor avizate anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

            13.3. Taxe pentru executarea de copii de pe documentele deţinute de Consiliul Local: - xerocopierea unei pagini format A4 – 0,35 lei;

              - xerocopierea unei file format A4 – 0,50 lei;

              - xerocopierea unei file A3 – 0,70 lei.

13.4. Taxe speciale de cadastru

13.4.1  Taxa de parcelare se stabileşte la 747 lei pentru un proiect ce conţine două parcele. În cazul în care se impune crearea mai multor parcele taxa se majorează cu 200 lei pentru fiecare parcelă nou creată în plus.

            Pentru persoanele juridice taxa se majorează cu 25%.

 13.4.2 Taxa specială, pentru eliberarea planurilor de situaţie în zonele în care este realizat cadastrul edilitar – imobiliar, în vederea obţinerii certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire se stabileşte după cum urmează:

a. pentru persoanele fizice:

- pentru scara 1:  200  -  format A3 – 26 lei

- pentru scara 1:  500  -  format A3 – 35 lei

- pentru scara 1:1000  -  format A3 – 38 lei

- pentru scara 1:2000  -  format A3 – 42 lei

- pentru scara 1:  200  -  format A4 – 19 lei

- pentru scara 1:  500  -  format A4 – 26 lei

- pentru scara 1:1000  -  format A4 – 30 lei

- pentru scara 1:2000  -  format A4 – 35 lei

  b. pentru persoanele juridice taxa specială va fi majorată cu 25%

13.4.3. Taxa specială pentru eliberarea planurilor de situaţie pe format A0 (plotter): - pentru persoanele fizice – 100 lei, respectiv 200 de lei pe suport magnetic.

               - pentru persoanele juridice taxa va fi majorată cu 25%

            13.4.4. Taxa pentru eliberarea de copii după planuri cadastrale – schiţe de punere în posesie întocmite sau de pe alte asemenea planuri deţinute de consiliul local este de :

                        - 5 lei format A4;

                        - 10 lei format A3.

            13.5. Taxe pentru obţinerea autorizaţiei speciale de acces în zonele cu restricţii de tonaj:

-         depăşirea tonajului semnalizat de la 0 la 5 tone, inclusiv, masa totală autorizata – 15 lei/auto/zi, sau abonament de 250 lei/lună/auto;

-         depăşirea tonajului semnalizat de la 5 la 10 tone, inclusiv, masă totală autorizata – 25 lei/auto/zi, sau abonament de 350 lei/lună/auto;

-          depăşirea tonajului semnalizat de la 10 la 15 tone, inclusiv, masă totală autorizata – 35 lei/auto/zi, sau abonament de 450 lei/lună/auto;

 depasirea tonajului semnalizat de la 15 la 20 tone inclusiv, masa totala autorizata- 45 lei/auto/zi, sau abonament de 550 lei/luna/auto;

-         peste 20 tone inclusiv agabaritice, în cazuri excepţionale, 1100 lei/auto/zi.

 

            Art.14.Taxele judiciare de timbru  şi taxele extrajudiciare de timbru sunt stabilite la punctele II si III  din Anexa nr.1.

 

            Art.15. ALTE TAXE

            15.1. Taxele pentru utilizarea locurilor publice sunt redate în Anexa nr.2.

            15.2. Taxele privind vehiculele lente sunt redate in Anexa nr.3

 

            Art.16. Impozitele şi taxele prevăzute în prezenta hotărâre sunt aplicabile în anul 2010.

 

            Art.17. Direcţia Venituri, Direcţia Cheltuieli, Direcţia Urbanism şi Amenajarea teritoriului, Direcţia Tehnică, dezvoltare, Serviciul administrarea activităţilor domeniului public, Serviciul administrarea domeniului public şi privat, Serviciul baze sportive şi agrement, Compartimentul de Protecţie Civilă, Serviciul Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia vor duce la îndeplinire sarcinile prezentei hotărâri.

 

            Art.18. Hotărârea se comunică la:

-         Direcţia Venituri;

-         Direcţia Cheltuieli;

-         Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

-         Direcţia Tehnică, Dezvoltare;

-         Serviciul investiţii şi lucrări publice;

-         Serviciul administrare şi monitorizare utilităţi publice;

-         Serviciul administrarea activităţilor domeniului public;

-         Serviciul administrarea domeniului public şi privat;

-         Serviciul baze sportive şi agrement,;

-         Compartimentul de Protecţie Civilă;

-         Serviciul public Comunitar pentru Cadastru si Agricultură;

-         Serviciul public Poliţia Comunitară Alba Iulia;

-         Registrul Agricol;

-         Serviciul de Informatizare a Persoanei;

-         Inspectoratul de Poliţie a Judeţului Alba;

-         Poliţia Municipiului Alba-Iulia;

-         Presa.

 

                       

Alba Iulia, 26 mai 2009

 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                  CONTRASEMNEAZĂ,

            Consilier                                                                    Secretar

Cimpoeş Cornel Pavel                                                    Marcel Jeler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA NR.1 LA HCL NR. 176/2009

TABLOUL

CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2010

 

 

    I. Impozite şi taxe locale

 

            VALORILE IMPOZABILE PREVĂZUTE LA ART. 251 ALIN. (3), IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE CARE CONSTAU ÎNTR-O ANUMITĂ SUMĂ ÎN LEI ŞI CARE SE INDEXEAZĂ/AJUSTEAZĂ ANUAL, ÎN CONDIŢIILE ART. 292 ŞI RESPECTIV ART. 295 ALIN. (12), PRECUM ŞI AMENZILE CARE SE ACTUALIZEAZĂ POTRIVIT ART. 294 ALIN. (7)

 

CAPITOLUL II - IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI  

VALORILE IMPOZABILE                                                          

pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice

Art. 251 alin. (3)

Tipul clădirii

NIVELURILE INDEXATE

PENTRU ANUL 2009

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2010

Valoarea impozabilă

- lei/mp -

Valoarea impozabilă

- lei/mp -

Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire [condiţii cumulative]

Fără instalaţii de apă, canalizare, electricitate sau încălzire

Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire [condiţii cumulative]

Fără instalaţii de apă, canalizare, electricitate sau încălzire

0

1

2

3

4

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

669

397

669

397

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

182

114

182

114

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

114

102

114

102

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră lemn, din piatră lemn, din piatră lemn, din piatră lemn, din piatră lemn, din piatră lemn, din piatră

68

45

68

45

 

Sumele obtinute se corecteaza cu coeficientii de corectie prevazuti  de legea nr 351/2001 privind privind amenajarea teritoriului national si        care sunt :

 

           

Rangul localităţii

Zona în cadrul localităţii

 

A

B

C

D

II

2,40

2,30

2,20

2,10

                                                                                                                                                    

 

                                                             

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

   CAPITOLUL III – IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN

                                                                                                                                 

 Art. 258 alin(2)  IMPOZITUL/ TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN-TERENURI CU CONSTRUCTII

Zona in cadrul localitatii

NIVELURI INDEXATE PENTRU ANUL 2009

                                -lei/ha-

NIVELURILE APICABILE IN ANUL FISCAL 2010

                                  -lei/ha-

                   A

                  5401

                   5401

                   B

                  3768

                   3768

                   C

                  2385

                   2385

                   D

                  1261

                   1261

 

   CAPITOLUL III – IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN

-ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA DECAT CEA DE TERENURI DE CONSTRUCTII

Art. 258 alin (4)

NR

CRT

                                     Zona

 

 

 

Categoria de folosinta

NIVELURILE INDEXATE

PENTRU ANUL 2009

                                -lei/ha-

NIVELURILE APICABILE IN ANUL FISCAL 2010

                           -lei/ha-

                  Zona

                Zona

   A

  B

  C

 D

   A

  B

  C

 D

 

1

Teren arabil

  20

 15

 13

 11

  20

 15

 13

 11

 

2

Pasune

  15

 13

 11

 9

  15

 13

 11

 9

 

3

Faneata

  15

 13

 11

 9

  15

 13

 11

 9

 

4

Vie

  33

 25

 20

 13

  33

 25

 20

 13

 

5

Livada

  38

 33

 25

 20

  38

 33

 25

 20

 

6

Padure sau teren cu vegetatie forestiera

  20

 15

 13

 11

  20

 15

 13

 11

 

7

Teren cu ape

  11

  9

   6

  X

  11

  9

   6

  X

 

8

Drumuri si cai ferate

   x

 X

  X

  X

   x

 X

  X

  X

 

9

Neproductiv

   x

 x

  x

  x

   x

 x

  x

  x

 

 

*Sumele obtinute (suprafata x nivelurile stabilite) se inmultesc cu “4”, coeficientul de corectie corespunzator rangului localitatii conform art. 258, alin 5 din Codul Fiscal


 

 

CAPITOLUL  IV  - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Art. 263 alin. (2)        

Mijloc de transport cu tracţiune mecanică

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2009

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2010

Suma, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm^3 sau fracţiune din aceasta

Suma, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm^3 sau fracţiune din aceasta

 

 

 

Tipuri de autovehicule

 

 

1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm^3 inclusiv       

7

7

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm^3 şi 2000 cm^3 inclusiv

15

15

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm^3 şi 2600 cm^3 inclusiv

30

30

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm^3 şi 3000 cm^3 inclusiv

60

60

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm^3

120

120

6. Autobuze, autocare, microbuze

20

20

7. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv, precum şi autoturismele de teren din producţie internă

25

25

8. Tractoare înmatriculate

15

15

 

 

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR

 

Art. 267 alin. (1)

Taxa pentru eliberarea  certificatului de urbanism, în mediu urban

NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2009

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2010

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism

Taxa, în lei

Taxa, în lei

a) Până la 150 mp, inclusiv

5

5

b) Între 151 şi 250 mp, inclusiv

6

6

c) Între 251 şi 500 mp, inclusiv  

8

8

d) Între 501 şi 750 mp, inclusiv

10

10

e) Între 751 şi 1.000 mp, inclusiv

12

12

f) Peste 1.000 mp 

12+0,01lei/m2 pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m2

12+0,01lei/m2 pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m2

Art. 267 alin. (4 )

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări

7

7

Art. 267 alin. (7)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor

7

7

Art. 267 alin. (11)

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu

10

10

Art. 267 alin. (12)

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean

14

14

Art. 267 alin. (13)

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă

8

8

 

Art. 268 alin. (3)

 

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale

 

26

 

26

Art. 268 alin. (4)

Taxa pentru eliberarea certificatului de producător

40

40

Art. 268 alin. (5)

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică

Cod CAEN 5530-restaurante

-         pana la 100 mp, inclusiv-1000 lei/an

-          intre 100 mp si 150 mp  -2000 lei/an

-         peste 150 mp                  -3000 lei/an

-   Cod CAEN 5540- baruri

-         pana la 50 mp inclusiv   -500 lei/an

-         peste 50 mp                    -1000 lei/an

-         Terase -pentru fiecare 10 mp sau fractiune                           100 lei/an

 

-         Cod CAEN 5530-restaurante

-         pana la 100 mp, inclusiv-1000 lei/an

-          intre 100 mp si 150 mp  -2000 lei/an

-         peste 150 mp                  -3000 lei/an

-   Cod CAEN 5540- baruri

-         pana la 50 mp inclusiv   -500 lei/an

-         peste 50 mp                    -1000 lei/an

-         Terase -pentru fiecare 10 mp sau fractiune                           100 lei/an

 

CAPITOLUL VI -  TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

 

Art. 271 alin. (2)

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:

NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2009

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2010

 

- lei /mp sau fracţiune de mp -

- lei /mp sau fracţiune de mp -

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică

28

28

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate

20

20

CAPITOLUL VII – IMPOZITUL PE SPECTACOLE

 

Art. 275 alin. (2)

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă*  :

NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2009

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2010

- lei/mp -

- lei/mp -

a) în cazul videotecilor

0,25

0,25

b)în cazul discotecilor

0,45

0,45

 

 

CAPITOLUL XIII – SANCŢIUNI PT.ANUL 2009 SI 2010

 

LIMITE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

Art.294 alin (3)

 

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2009

                               

                                      -

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 50 de lei la 200 de lei, iar cele de la lit. b) - d) cu amendă de la 200 de lei la 500 de lei.

Art.294 alin (4)

 

 

                                     -

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 230 de lei la 1.130 de lei

LIMITE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

 

 

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2009

Art.294 alin (6)

 

 

 

 

 

(6) În cazul peroanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%, respectiv :

 

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 200 de lei la 800 lei, iar cea de la lit. b)-d) cu amendă de la 800 lei la 2.000 de lei.

 

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 920 de lei la 4.520 de lei

 

Alba Iulia, 26 mai 2009

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                  CONTRASEMNEAZĂ,

            Consilier                                                                    Secretar

Cimpoeş Cornel Pavel                                                    Marcel Jeler

 

 

                                                                                                                            ANEXA NR.2 la HCL nr. 176/2009

 

                                                                       TAXE PENTRU UTILIZARE LOCURI PUBLICE

Nr. crt.

Modul de utilizare a locurilor publice

NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2009

NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2010

 

A

LOCURI PUBLICE DE DESFACERE

Valoare lei

Valoare lei

 

1.

Pentru desfacerea de produse ce face obiectul comerţului din vehicule sau autovehicule (lei/mp/zi)

6,00

6,00

 

2.

Pentru desfacerea de produse ce face obiectul comerţului pe mese, tarabe şi alte spaţii din pieţe, târguri şi oboare (lei/mp/zi)

6,00

6,00

 

3.

Pentru vânzarea de animale şi păsări de fiecare animal sau pasăre, astfel:

-         bovine, bubaline, cabaline adulte(lei/buc);

5,00

 

5,00

 

 

-         porcine până la 6 luni, ovine şi caprine(lei/buc);

 

2,00

 

2,00

 

-         porci peste 6 luni, tineret bovine, bubaline(sub 6 luni) (lei/buc);

3,00

3,00

 

-         animale mici şi păsări adulte(lei/buc);

1,00

1,00

 

4.

Pentru desfacerea produselor rezultate din exercitarea unei activităţi autorizate pe cont propriu(lei/mp/zi);

6,00

6,00

 

5.

Pentru desfacerea obiectelor de ocazie(lei/mp/zi)

6,00

6,00

 

6.

Pentru ocuparea locurilor şi platourilor cu mijloace de transport expuse spre vânzare :

 a) biciclete cu sau fără motor, motorete, scutere, motociclete, triciclete cu sau fără ataş; (lei/buc)

 

 

 

3,00

 

 

 

 

3,00

 

 

 b) alte mijloace de transport cu tracţiune mecanică inclusiv remorcă de orice tip. (lei/buc)

12,00

12,00

 

7.

Pentru depozitarea produselor(lei/mp/zi)

3,00

3,00

 

8.

Pentru închirierea cântarelor(lei/buc)

5,00

5,00

 

B.

ALTE LOCURI PUBLICE

 

 

 

1.

Pentru utilizarea platformelor în vederea expunerii de autovehicule

12,00

12,00

 

2.

Pentru persoanele fizice şi juridice care ocupă temporar sau permanent locuri publice altele decât cele de la pct.1-7 din prezenta anexă cum urmează (lei/mp/zi) :

 a) pentru desfacerea de produse sau prestări de servicii diverse ;

 

6,00

 

 

6,00

 

 

b) pentru depozitarea diverselor bunuri şi/sau materiale (lei/mp/zi);

 

3,00

 

 

3,00

 

 

 c) pentru confecţionarea de produse sau realizarea unor lucrări (lei/mp/zi);

3,00

3,00

 

d) pentru terase sezoniere (lei/mp/zi) ;

0,50

0,50

 

 e) pentru organizarea de spectacole (lei/mp/zi).

1,00

1,00

 

3.

Construcţii provizorii (lei/mp/zi)

0,50

0,50

 

C

ŞTRANDUL „TERASA VIILOR” ŞI BAZINUL OLIMPIC ŞTRAND „TERASA VIILOR”

 

 

 

1.

a)

Adulţi

Bilet zilnic

3,00

3,00

Abonament săptămânal

-

-

Abonament lunar

-

-

b)

Copii, elevi, studenţi

Bilet zilnic

1,5

1,5

Abonament săptămânal

-

-

Abonament lunar

-

-

 

BAZIN OLIMPIC - ÎNOT

 

 

2.

a)

Adulţi

Bilet zilnic

6,00

6,00

Abonament săptămânal

25,00

25,00

Abonament lunar

70,00

70,00

b)

Copii, elevi, studenţi

Bilet zilnic

3,00

3,00

Abonament săptămânal

12,50

12,50

Abonament lunar

35,00

35,00

 

BAZIN OLIMPIC - SAUNĂ

8,00

8,00

Alba Iulia, 26 mai 2009

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                  CONTRASEMNEAZĂ,

            Consilier                                                                    Secretar

Cimpoeş Cornel Pavel                                                    Marcel Jeler

 

 

ANEXA NR.3 LA HCL NR. 176/2009

 

Nr. crt.

Denumirea vehicului lent

NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2009

NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2010

Valoare lei/an

Valoare lei/an

1.

Autocositoare

3,00

3,00

2.

Autoexcavator (excavator pe autoşasiu)

5,00

5,00

3.

Autogreder

5,00

5,00

4.

Autoscreper

5,00

5,00

5.

Autostivuitor

5,00

5,00

6.

Buldozer pe pneuri

15,00

15,00

7.

Combină agricolă pentru recoltat cereale sau furaje

3,00

3,00

8.

Compactor autopropulsat

5,00

5,00

9.

Excavator cu echipamente : sudură, grup electrogen, pompă, etc.

5,00

5,00

10.

Excavator pe pneuri

15,00

15,00

11.

Freză autopropulsată pentru canale

15,00

15,00

12.

Freză autopropulsată pentru pământ stabilizat

15,00

15,00

13.

Freză rutieră

15,00

15,00

14.

Încărcător cu o cupă pe pneuri

15,00

15,00

15.

Instalaţie autopropulsată de sortare-concasare

15,00

15,00

16.

Macara cu grefier

5,00

5,00

17.

Macara mobilă pe pneuri

20,00

20,00

18.

Macara turn autopropulsată

20,00

20,00

19.

Maşină autopropulsată multifuncţională pentru lucrări de terasamente

20,00

20,00

20.

Maşină autopropulsată pentru construcţia şi întreţinerea drumurilor

20,00

20,00

21.

Maşină autopropulsată pentru decopertare

20,00

20,00

22.

Maşină autopropulsată pentru finisarea drumurilor

20,00

20,00

23.

Maşină autopropulsată pentru forat

20,00

20,00

24.

Maşină autopropulsată pentru turnat asfalt

20,00

20,00

25.

Plug de zăpadă autopropulsat

25,00

25,00

26.

Saşiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemn

15,00

15,00

27.

Tractor pe pneuri

20,00

20,00

28.

Troliu autopropulsat

10,00

10,00

29.

Utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor

10,00

10,00

30.

Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de apă

10,00

10,00

31.

Vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri

10,00

10,00

32.

Vehicul pentru marcarea drumurilor

10,00

10,00

33.

Vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri

10,00

10,00

Alba Iulia, 26 mai 2009

 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                  CONTRASEMNEAZĂ,

            Consilier                                                                    Secretar

Cimpoeş Cornel Pavel                                                    Marcel Jeler

 

 

Art. 258 alin.(6) IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN

 

Nr.

crt.

Categoria

de folosinta

Nivelurile indexate pentru anul 2009                                                                    

                                          - lei/ha

Nivelurile aplicabile pentru anul fiscal 2010

                                                     - lei/ha

Zona

Zona

 

 

A

B

C

D

A

B

C

D

1.

Teren cu constructii

22

20

18

16

22

     20

    18

     16

2.

Arabil

36

34

32

30

       36

     34

    32

     30

3.

Pasune

20

18

16

14

       20

     18

    16

     14

4.

Faneata

20

18

16

14

       20

     18

    16

     14

5.

Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr.crt. 5.1

40

38

36

34

       40

     38

    36

     34

5.1.

Vie pana la intrarea pe rod

X

X

X

X

      X

     X

    X

    X

6.

Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr.crt. 6.1

40

38

36

34

     40

    38

    36

    34

6.1.

Livada pana la intrarea pe rod

X

X

X

X

     X

    X

    X

    X

7.

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera cu exceptia celui prevazut la nr.crt. 7.1

12

10

8

6

     12

   10

    8

     6

7.1.

Padure in varsta de pana la 20 ani si padure cu rol de protectie

X

X

X

X

      X

    X

    X

     X

8.

Teren cu amenajeri piscicole

24

22

20

18

     24

    22

    20

    18

9.

Drumuri si cai ferate

X

X

X

X

      X

    X

    X

    X

10.

Teren neproductiv

X

X

X

X

      X

     X

     X

     X

 

*Sumele obtinute se inmultesc cu coeficientii de corectie prevazuti la art.251 al alin. 5 din Codul Fiscal respective: Zona A-2,40; Zona B-2,30; Zona C-2,20; Zona D-2,10.

 

 

 

 Art. 263 alin. (4) - Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egală sau mai mare de 12 tone  - anul 2010    

              

 

 

 

Numărul axelor şi masa totală

maximă autorizată

 

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern

Impozitul în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional

 

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I

Vehicule cu două axe

 

 

 

 

 

1

Masa de nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone

0

86

0

107

 

2

Masa de nu mai puţin de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone

86

238

107

297

 

3

Masa de nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone

238

335

297

418

 

4

Masa de nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone

335

757

418

946

II

Vehicule cu trei  axe

 

 

 

 

 

1

Masa de nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone

86

150

107

187

 

2

Masa de nu mai puţin de 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone

150

307

187

383

 

3

Masa de nu mai puţin de  19 tone, dar nu mai mult de 21 tone

307

398

383

497

 

4

Masa de nu mai puţin de 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone

398

613

497

766

 

5

Masa de nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

613

953

766

1191

 

6

Masa de nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

613

953

766

1191

III

Vehicule cu patru  axe

 

 

 

 

 

1

Masa de nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

398

404

497

504

 

2

Masa de nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone

404

630

504

787

 

3

Masa de nu mai puţin de 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone

630

1000

787

1.249

 

4

Masa de nu mai puţin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

1.000

1.483

1.249

1.853

 

5

Masa de nu mai puţin de 31 tone, dar nu mai mult de 32 tone

1.000

1.483

1.249

1.853

 
 
 Art. 263 alin. (5) Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport
marfa cu masa totala maxima autorizata egală sau mai mare de 12 tone - anul 2010

 

 

 

 

Numărul axelor şi masa totală

maximă autorizată

 

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern

Impozitul în lei pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional

 

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I

Vehicule cu 2+1 axe

 

 

 

 

 

1

Masa de nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone

0

0

0

0

 

2

Masa de nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone

0

0

0

0

 

3

Masa de nu mai puţin de 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone

0

40

0

49

 

4

Masa de nu mai puţin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone

40

89

49

111

 

5

Masa de nu mai puţin de 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone

89

208

111

259

 

6

Masa de nu mai puţin de 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone

208

268

259

335

 

7

Masa de nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

268

484

335

604

 

8

Masa de nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 28 tone

484

 

848

604

1.060

II

Vehicule cu 2+2 axe

 

 

 

 

 

1

Masa de nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

84

194

104

242

 

2

Masa de nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

194

318

242

397

 

3

Masa de nu mai puţin de 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone

318

468

397

584

 

4

Masa de nu mai puţin de 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone

468

564

584

704

 

5

Masa de nu mai puţin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

564

925

704

1.156

 

6

Masa de nu mai puţin de 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone

925

1.284

1.156

1.605

 

7

Masa de nu mai puţin de 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone

1.284

1.949

1.605

2.436

 

8

Masa de nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

1.284

1.949

1.605

2.436

III

Vehicule cu 2+3 axe

 

 

 

 

 

1

Masa de nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

1.022

1.422

1.277

1.777

 

2

Masa de nu mai puţin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

1.422

1.932

1.777

2.415

IV

Vehicule cu 3+2 axe

 

 

 

 

 

1

Masa de nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

904

1.254

1.129

1.567

 

2

Masa de nu mai puţin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

1.254

1.734

1.567

2.167

 

3

Masa de nu mai puţin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone

1.734

2.565

2.167

3.206

V

Vehicule cu 3+3 axe

 

 

 

 

 

1

Masa de nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

514

622

642

777

 

2

Masa de nu mai puţin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

622

928

777

1.160

 

3

Masa de nu mai puţin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone

928

1.477

1.160

1.846

 

 

 

Art. 263 alin. (6) Remorci, semiremorci sau rulote 

 

Masa totală maximă autorizată

NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2009

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2010

Taxa, în lei

Impozitul, în lei

a.Până la 1 tonă inclusiv

8

8

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

29

29

c. Peste 3 tonă, dar nu mai mult de 5 tone

44

44

d. Peste 5 tone

55

55

 

 

Mijloace de transport pe apă  

                                                                                                                         2009                                                            2010

1. Luntre, bărci fără motor, scutere de apă, folosite pentru uz şi agrement personal

18

18

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

48

48

3. Bărci cu motor

180

180

4. Nave de sport si agrement-salupe

200

200

5. Scutere de apa

180

180

 

 

 

 

 

 


II. LEGEA NR. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare

 

Extras din norma juridică

NIVELURILE AJUSTATE PENTRU ANUL 2009

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2010

Taxa, în lei

Taxa, în lei

Art. 2. - (1) Acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse la instanţele judecătoreşti, se taxează astfel:                       

x

x

a)

până la valoarea de 39,00 lei, inclusiv

- plafon valoric pentru anul 2006

2

2

până la valoarea de 39,00 lei, inclusiv

- plafon valoric pentru anul 2008

b)

între 39,01 lei şi 388,00 lei

- plafon valoric pentru anul 2006

2 lei + 10%

pentru ce depăşeşte 39 lei

2 lei + 10%

pentru ce depăşeşte 39 lei

între 39,01 lei şi 388,00 lei

- plafon valoric pentru anul 2008

c)

între 388,01 lei şi 3.879,00 lei

- plafon valoric pentru anul 2006

37 lei + 8%

pentru ce depăşeşte 388 lei

37 lei + 8%

 pentru ce depăşeşte 388 lei

între 388,01 lei şi 3.879,00 lei

- plafon valoric pentru anul 2008

d)

între 3.879,01 lei şi 19.395,00 lei

- plafon valoric pentru anul 2006

316 lei + 6%

 pentru ce depăşeşte 3.879 lei

316 lei + 6%

 pentru ce depăşeşte 3.879 lei

între 3.879,01 lei şi 19.395,00 lei

- plafon valoric pentru anul 2008

e)

între 19.395,01 lei şi 38.790,00 lei

- plafon valoric pentru anul 2006

1.247 lei + 4%

 pentru ce depăşeşte19.385 lei

1.247 lei + 4%

 pentru ce depăşeşte19.385 lei

între 19.395,01 lei şi 38.790,00 lei

- plafon valoric pentru anul 2008

f)

între 38.790,01 lei şi 193.948,00 lei

- plafon valoric pentru anul 2006

2.023 lei + 2%

 pentru ce depăşeşte 38.790 lei

2.023 lei + 2%

 pentru ce depăşeşte 38.790 lei

între 38.790,01 lei şi 193.948,00 lei

- plafon valoric pentru anul 2008

g)

peste 193.948,00 lei

- plafon valoric pentru anul 2006

5.126 lei + 1%

 pentru ce depăşeşte 193.948 lei

5.126 lei + 1%

 pentru ce depăşeşte 193.948 lei

peste 193.948,00 lei

- plafon valoric pentru anul 2008

(2) …Taxa aferentă acestei contestaţii nu poate depăşi suma de ……………..), indiferent de valoarea contestată

194

194

Art.3.Acţiunile şi cererile neevaluabile în bani se taxează astfel :

x

X

a) cereri pentru constatarea exostenţei sau neexistenţei unui drept, făcute în cadrul art.111 din Codul de procedură civilă

19

19

a1) cereri în anularea sau declararea sau declararea nulităţii unui act juridic

12

12

b) b) cereri care privesc dreptul de folosinţă a locuinţelor sau a unor încăperi, nelegate de plata anumitor sume de bani, precum şi cereri de ordonanţă preşedinţială al căror obiect nu este evaluabil în bani     

10

10

c) cereri pentru stabilirea calităţii de moştenitor, a masei succesorale, cereri de raport, cereri de reducţiune a liberalităţilor şi cereri de partaj  

19

19

d) cereri de recuzare în materie civilă

 

 

e) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării vremelnice, precum şi cereri în legătură cu măsurile asigurătorii

10

10

f) cereri de perimare şi cereri pentru eliberarea ordonanţei de adjudecare

10 

10 

g) contestaţii în anulare

 

 

h) cereri de revizuire

 

 

i) acţiuni de grăniţuire, în cazul în care nu cuprind şi revendicarea unei porţiuni de teren

19

19  

j) acţiuni posesorii şi cereri care au ca obiect servituţi  

19

19

k) cereri de strămutare în materie civilă 

 

 

l) cereri pentru învestirea cu formulă executorie a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în ţară sau în alte ţări şi a oricăror alte hotărâri sau înscrisuri prevăzute de lege, care nu sunt executorii potrivit legii

4

4    

m) cereri introduse de cei vătămaţi în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege:

x

x

- cererea pentru anularea actului sau, după caz, recunoaşterea dreptului pretins, precum şi pentru eliberarea unui certificat, unei adeverinţe sau oricărui alt înscris

4

4

- cererea cu caracter patrimonial, prin care se solicită şi repararea pagubelor suferite - 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de       ..............)

39

39 

n) cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute, precum şi cereri de repunere în termen                  

4

4 

o) cereri pentru încuviinţarea executării silite

10

10

o^1) cereri pentru emiterea somaţiei de plată

 

 

p) cereri privind instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor şi aeronavelor

388

388

r) cereri de asistenţă judiciară, formulate de autorităţile străine, dacă prin convenţii internaţionale sau pe bază de reciprocitate nu s-a stabilit ca asistenţa judiciară internaţională se efectuează gratuit:

x

x

înmânarea de acte judiciare sau extrajudiciare

39

39

- efectuarea de comisii rogatorii

 

 

s) cereri de înfiinţare a popririi

 

 

t) cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive sau irevocabile 

2

2

ţ) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie în parte

1/pagină  

1/pagină  

ţ^1) cereri pentru eliberarea oricăror alte certificate prin care se atestă fapte sau situaţii rezultate din evidenţele instanţelor de judecată sau cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora

1

1

u) notificările şi somaţiile comunicate prin executorii judecătoreşti, de fiecare comunicare

4

4

v) cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi utilizate în străinătate    

1

1

x) cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru autorizarea traducătorilor şi interpreţilor

19

19

Art. 4. Cereri pentru acordarea personalităţii juridice, pentru autorizarea funcţionării     

x

x

a) cereri pentru înregistrarea partidelor politice 

39

39

b) cereri pentru acordarea personalităţii juridice asociaţiilor fără scop lucrativ, fundaţiilor, uniunilor şi federaţiilor de persoane juridice fără scop lucrativ, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale  acestora

19

19

Art. 5. Cererile formulate în domeniul drepturilor de autor şi de inventator se taxează după cum urmează:        

x

x

a) cereri pentru recunoaşterea dreptului de autor şi a celor conexe, pentru constatarea încălcării acestora şi repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor şi a sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum şi pentru luarea de măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea reparării acestora      

39

39

b) cereri pentru recunoaşterea calităţii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenţie, din contractele de cesiune şi licenţă, inclusiv   

39

39

Art. 6. În materie comercială, se taxează următoarele cereri:

x

x

a) cereri pentru înregistrarea sau autorizarea societăţilor comerciale, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, cereri pentru excluderea unui asociat, precum şi cereri de dizolvare şi lichidare a unei societăţi comerciale                

39

39

b) cereri pentru lichidarea poziţiei dominante a unui agent economic

39

39

c) acţiuni, cereri şi contestaţii introduse în temeiul Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului şi al Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor   

39

39

d) cereri pentru contestarea devizului lucrărilor reglementate de art. 67 alin. 3 din Legea nr. 26/1996 (Codul silvic)           

19

19

Art. 7. Taxele judiciare de timbru pentru unele acţiuni şi cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarele 

x 

x

a) pentru cererea de divorţ întemeiată pe art. 38 alin. 1 şi 2 din Codul familiei   

39

39     

b) pentru cererea de divorţ întemeiată pe art. 38 alin. 3 din Codul familiei, precum şi în cazul în care reclamantul nu realizează venituri sau acestea sunt inferioare salariului minim brut pe ţară 

8

8

c) pentru cererile de stabilire a locuinţei minorilor, formulate potrivit art. 100 alin. 3 din Codul familiei, pentru cererea de încredinţare a copiilor minori, introdusă  separat de acţiunea de divorţ, pentru cererile de reîncredinţare a copiilor minori ulterior divorţului, pentru acţiunea introdusă de un părinte care a recunoscut unul sau mai mulţi copii, în scopul purtării numelui său, precum şi pentru cererile de încredinţare a copiilor minori din afara căsătoriei, formulate potrivit art. 65 din Codul familiei     

6

6  

Art. 8. (1) Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 se taxează după cum urmează:  

x

x

a) cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţă dintre birourile notarilor publici

8

8

b) plângeri împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial

8

8

c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a sigiliului notarului public de către Ministerul Justiţiei  

4

4

Art. 8^1. (2) După plata taxelor succesorale, eliberarea de noi copii de pe hotărârile judecătoreşti prevăzute la alin. (1) se  taxează cu ........) lei.      

2

2   

Art. 8^2. Cererile formulate potrivit Legii nr. 188/2000 privind executorii           judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, se taxează după cum urmează:

x

x

a) cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţă între birourile executorilor judecătoreşti

8

8

b) plângeri împotriva refuzului executorului judecătoresc de a îndeplini un act sau de a efectua o executare silită

8

8

c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a ştampilei executorului judecătoresc

4 

4

Art. 9. (1) Transcrierea sau, după caz, intabularea în registrele de publicitate a  înstrăinărilor de imobile, pe bază de acte sub semnătură privată, şi a ordonanţelor de adjudecare se taxează în funcţie de valoarea  declarată de părţi în act, dar nu mai puţin decât valoarea terenurilor şi construcţiilor, avută în vedere la stabilirea impozitelor, astfel:                                   

x

x

a)

până la 388,00 lei, inclusiv

- plafon valoric pentru anul 2006

4%, dar nu mai puţin de 4 lei

4%, dar nu mai puţin de 4 lei

până la 388,00 lei, inclusiv

- plafon valoric pentru anul 2008

b)

De la 388,01 lei la 1.940,00 lei

- plafon valoric pentru anul 2006

16 lei + 3% pentru suma ce depăşeşte 388 lei

16 lei + 3% pentru suma ce depăşeşte 388 lei

De la 388,01 lei la 1.940,00 lei

- plafon valoric pentru anul 2008

c)

De la 1.940,00 lei la 3.879,00 lei

- plafon valoric pentru anul 2006

62 lei + 2% pentru suma ce depăşeşte 1.940 lei

62 lei + 2% pentru suma ce depăşeşte 1.940 lei

De la 1.940,00 lei la 3.879,00 lei

- plafon valoric pentru anul 2008

d)

De la 3.879,01 lei la 5.784,00 lei

- plafon valoric pentru anul 2006

101 lei +1,5% pentru suma ce depăşeşte 3.879 lei

101 lei +1,5% pentru suma ce depăşeşte 3.879 lei

De la 3.879,01 lei la 5.784,00 lei

- plafon valoric pentru anul 2008

e)

Peste 5.784,00 lei

- plafon valoric pentru anul 2006

136 lei +1% pentru suma ce depăşeşte 5.784 lei

136 lei +1% pentru suma ce depăşeşte 5.784 lei

Peste 5.784,00 lei

- plafon valoric pentru anul 2008

(4) Înscrierea drepturilor reale de garanţie (gaj, ipotecă, privilegii, fidejusiuni reale) se taxează cu 1,5% la cuantumul din creanţă garantat, dar nu mai mult de              

39

39 

(5) Orice alte transcrieri, înscrieri sau notări în registrele de publicitate a situaţiei juridice a imobilelor, inclusiv radierea drepturilor reale de garanţie         

4 

4

(6) Acţiunile şi cererile prevăzute de Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare şi de Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, altele decât cererile de efectuare a operaţiunilor de publicitate   

8           

8    

(7) Eliberarea certificatelor de sarcini în urma cercetării registrelor de transcripţiuni şi inscripţiuni şi, după caz, a extraselor sau copiilor de carte funciară     

2

2

Art. 11 (2) Se timbrează cu ........) lei cererile pentru exercitarea apelului sau                               

recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătoreşti:..............................

4

4  

Art. 12. Cererile în vederea declarării recursului în anulare în cauze civile,                     adresate Ministerului Justiţiei sau Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie      

8

8

Art. 13 Toate celelalte acţiuni şi cereri neevaluabile în bani, cu excepţia celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii                       

8

8

III. ORDONANŢA NR. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, republicată

ANEXA - LISTA taxelor de timbru pentru actele şi serviciile notariale, precum şi a actelor şi serviciilor notariale scutite de plata taxelor de timbru

Extras din norma juridică

NIVELURILE AJUSTATE PENTRU ANUL 2009

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2010

Taxa, în lei

Taxa, în lei

LISTA TAXELOR DE TIMBRU PENTRU ACTELE ŞI SERVICIILE NOTARIALE

1. Autentificarea actelor între vii, translative ale dreptului de proprietate şi ale altor drepturi reale ce au ca obiect bunuri imobile, inclusiv actele ce au ca obiect constituirea ca aport la capitalul social al dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra bunurilor imobile se taxează la valoarea stabilită potrivit art. 4 alin. (1), după cum urmează:

X

X

a)

până la 14.518 lei, inclusiv

- plafon valoric pentru anul 2006

3%, dar nu mai puţin de 29 lei

x

până la 14.518 lei, inclusiv

- plafon valoric pentru anul 2008

b)

De la 14.518 lei la 29.149 lei

- plafon valoric pentru anul 2006

437 lei + 2% pentru suma ce depăşeşte 14.518 lei

De la 14.518 lei la 29.149 lei

- plafon valoric pentru anul 2008

c)

De la 29.149 lei la 58.185 lei

- plafon valoric pentru anul 2006

728 lei + 1,5% pentru suma ce depăşeşte 29.149 lei

De la 29.149 lei la 58.185 lei

- plafon valoric pentru anul 2008

d)

De la 58.185 lei la 291.036 lei

- plafon valoric pentru anul 2006

1.164 lei +1 % pentru suma ce depăşeşte 58.185 lei

De la 58.185 lei la 291.036 lei

- plafon valoric pentru anul 2008

e)

De la 291.036 lei la 582.185 lei

- plafon valoric pentru anul 2006

3.492 lei + 0,5% pentru suma ce depăşeşte 291.036 lei

De la 291.036 lei la 582.185 lei

- plafon valoric pentru anul 2008

f)

Peste 582.185 lei

- plafon valoric pentru anul 2006

5.677 lei + 0,5% pentru suma ce depăşeşte 582.185 lei

Peste 582.185 lei

- plafon valoric pentru anul 2008

2. Autentificarea testamentelor

9

X

3. Autentificarea actelor de partaj

29

x

4. Autentificarea actelor de lotizare (parcelare)   

9

x

5. Autentificarea actelor de garanţie, inclusiv a contractelor de ipotecă 

12

x 

6. Autentificarea contractelor de comodat şi  închiriere de bunuri - 0,5% din valoarea bunurilor declarate de părţi sau, după caz, din cuantumul chiriei declarate de părţi, dar nu mai puţin de .........) lei

15

x     

7. Autentificarea procurilor

 

 

8. Autentificarea oricăror alte acte al căror obiect este evaluabil în bani, necuprinse la pct. 1 - 8 - 0,5% din valoarea declarată de părţi, dar nu mai puţin de .........) lei

15

x 

9. Autentificarea actelor constitutive ale societăţilor comerciale, precum şi a actelor de modificare a acestora

29

x

10. Autentificarea actelor constitutive ale societăţilor agricole, precum şi a actelor de modificare a acestora

12

x

11. Autentificarea actelor de constituire şi a statutelor asociaţiilor fără scop patrimonial şi ale fundaţiilor, inclusiv a actelor de  modificare

12

x

12. Autentificarea oricăror alte acte al căror obiect este neevaluabil în bani

2

x

13. Întocmirea actelor de protest al cambiilor, cecurilor şi al altor titluri la ordin

29

x

14. Legalizarea semnăturilor, a specimenelor de semnătură şi a sigiliilor, dare de dată certă, certificarea unor fapte, pentru fiecare act

6 

x

15. Legalizarea de copii de pe înscrisurile prezentate de părţi sau din arhiva notarului public, pentru fiecare copie   

2

x

16. Legalizarea traducerii de către notarul public autorizat sau legalizarea semnăturii traducătorului, pentru fiecare exemplar

3

x

17. Primirea în depozit a înscrisurilor şi documentelor pe timp de un an sau fracţiune de un an, pentru fiecare exemplar

2

x   

18. Eliberări de duplicate de pe actele notariale şi reconstituiri de acte originale

3

x

19. Taxa asupra succesiunilor, după valoarea acestora, se stabileşte astfel:  

x

 

a)

până la 5.784,00 lei

- plafon valoric pentru anul 2006

3%, dar nu mai puţin de 6 lei pentru fiecare moştenitor

x

până la 5.784,00 lei

- plafon valoric pentru anul 2008

b)

De la 5.784,01 lei la 29.149,00 lei

- plafon valoric pentru anul 2006

175 lei + 2% pentru suma ce depăşeşte 5.784 lei

De la 5.784,01 lei la 29.149,00 lei

- plafon valoric pentru anul 2008

c)

De la 29.149,01 lei la 58.185,00 lei

- plafon valoric pentru anul 2006

641 lei + 1% pentru suma ce depăşeşte 29.149 lei

De la 29.149,01 lei la 58.185,00 lei

- plafon valoric pentru anul 2008

d)

Peste 582.185 lei

- plafon valoric pentru anul 2006

932 lei + 0,5 % pentru suma ce depăşeşte 58.185 lei

Peste 582.185 lei

- plafon valoric pentru anul 2008

20.Efectuarea oricăror altor acte notariale necuprinse la pct.11-18, pentru fiecare act

2

x

 

 

IV. LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru)

 

ANEXA – LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

Extras din norma juridică

NIVELURILE AJUSTATE PENTRU ANUL 2009

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2010

Taxa, în lei

Taxa, în lei

 

CAPITOLUL I

Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice

1.

Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

1

1

2.

Eliberarea certificatului de producător - Punct abrogat prin art. 80 lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale         

3.

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:

x

x

 

- pentru animale sub 2 ani

1

1

 

- pentru animale peste 2 ani

1

1

4.

Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate: 

 

- pentru animale sub 2 ani

1

1

 

- pentru animale peste 2 ani

3

3

5.

Eliberarea certificatelor de atestare fiscală

4

4

6.

Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale folosite în justiţie      

1

1

7.

Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

1

1

8

Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului

11

11

9

Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

1

1

10

Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine

1

1

11.

Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă

1

1

12.

Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

1

1

 

 

 

CAPITOLUL II

Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi  înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit

1.

Acte de identitate: 

 

 

 

a) eliberarea sau preschimbarea cărţilor  de identitate (inclusiv a celor provizorii) şi a buletinelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea carnetelor de identitate, precum şi eliberarea sau prelungirea valabilităţii legitimaţiilor provizorii pentru cetăţenii străini şi persoanele fără cetăţenie

1

1

 

b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei

1

1

 

c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără cetăţenie

4

4

 

d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi legitimaţii provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate

4

4

2.

Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei

1

1

3.

Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare

2

2

4.

Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

1

1

 

CAPITOLUL III

Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea  obţinerii permiselor de conducere

1.

Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule:

 

 

a) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din subcategoria A1           

3

3

b) obţinerea permisului de conducere  valabil pentru autovehicule din categoria A

4

4

c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E       

5

5

 

d) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1, D1, Tr

10

10

e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv

12

12

f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E 

15

15

2.

Taxe pentru examinarea persoanelor care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor prevăzute la pct. 3

de 5 ori taxele prevăzute la pct. 1

corespunzător fiecărei categorii şi subcategorii de autovehicule

3.

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat

dublul taxelor prevăzute la pct. 1

4.

Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere

de 3 ori taxele prevăzute

la pct. 1 ori, după caz, la pct. 2 sau 3

 

CAPITOLUL IV

Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe

 

1.

Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor:

 

a) autovehicule şi remorci cu masa totală  maximă autorizată de până la 750 kg, inclusive

26

26

 

b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg, inclusiv, şi 3.500 kg, inclusiv

52

52

 

c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg

104

104

2.

Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar

7

7

3.

Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor

296

296

 

CAPITOLUL V  Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza  Legii fondului funciar nr. 18/1991*2) 

11 lei/hectar sau

fracţiune de hectar

 

Alba Iulia, 26 mai 2009

 

 

 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                  CONTRASEMNEAZĂ,

            Consilier                                                                    Secretar

Cimpoeş Cornel Pavel                                                    Marcel Jeler