Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google
ROMÂNIA

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL ALBA IULIA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 182

privind stabilirea unor taxe speciale la Serviciul baze sportive şi agrement


Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în şedinţă extraordinară;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea unor taxe speciale la Serviciul baze sportive şi agrement din cadrul Serviciului public „Administrarea patrimoniului local” din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia;

Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului administrarea domeniului public şi privat din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia şi avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată prin Legea nr. 440/2006, Legea nr. 110/2007, OUGR nr. 46/2007, OUGR nr. 64/2007, Legea nr. 388/2007, OUGR nr. 28/2008 şi OUGR nr. 4/2009, OUG nr. 64/2009, OUG nr. 74/2009, OUG nr. 91/2009, OG nr.13/2009, OG nr.24/2009, OUG nr. 111/2009, Legea nr. 320/2009, Legea nr. 329/2009, OUGR nr. 9/2010, OUGR nr. 51/2010, OUGR nr. 57/2010 şi prin OUGR nr. 63/2010;

În temeiul prevederilor art. 36 (2) lit. „b”, ale art. 36(4) lit. „c”, ale art. 45(2) lit. „c” şi ale art. 115 (1) lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată , modificată şi completată prin OUGR nr. 20/2008, Legea nr. 35/2008, OUGR nr. 66/2008, Legea nr. 131/2008, OUGR nr. 105/2009, Legea nr. 375/2009 şi Legea nr. 59/2010,


HOTĂRĂŞTE :


Art. 1 Aprobă stabilirea unei taxe speciale de 500 Euro/oră la Serviciul baze sportive şi agrement pentru activităţile sportive desfăşurate pe Stadionul Cetate Alba Iulia (utilizare stadion Cetate Alba Iulia şi anexe).

Art. 2 Taxa se încasează la casieria Serviciului baze sportive şi agrement din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia.

Art. 3 Serviciul baze sportive şi agrement din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art. 4 Hotărârea se comunică către :

  • Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

  • Primăria municipiului Alba Iulia

  • Direcţia venituri

  • Direcţia cheltuieli

  • Serviciul baze sportive şi agrement

  • Serviciul administrarea domeniului public şi privat


Alba Iulia, 16 iulie 2010


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier Secretar

Oneţiu Maria Cornelia Jeler Marcel

MMP /3 ex