Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google
Romania

Romania

Judetul Alba

Municipiul Alba-Iulia

Consiliul local


HOTĂRÂREA NR. 185

privind modificarea HCL nr. 337/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate, taxe speciale,

precum şi amenzile aplicabile în anul 2010


Consiliul local al municipiului Alba-Iulia întrunit în şedinţă ordinară,

Luând în dezbatare proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 337/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate, taxe speciale, precum şi amenzile aplicabile în anul 2010;

Văzând raportul de specialitate nr. 48026/20.07.2010 întocmit de către Direcţia Venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia şi avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice, comerţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificată şi completată prin rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, Legea nr. 174/2004, Hotărârea Guvernului nr. 977/2004, Ordonanţa Guvernului nr. 83/2004, Ordonanţa Guvernului nr. 94/2004, Legea nr. 507/2004, Legea nr. 494/2004, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2004, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2004, Legea nr. 96/2005, Legea nr. 163/2005, Legea nr. 210/2005, Legea nr. 247/2005, Hotărârea Guvernului nr. 797/2005, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 203/2005, Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 20 ianuarie 2006, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2006, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2006, Legea nr. 317/2006, Legea nr. 343/2006, Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 7 septembrie 2006, Hotărârea Guvernului nr. 1514/2006, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2006, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2007, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 106/2007, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2007, Legea nr. 372/2007, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2007, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2008, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2008, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 127/2008, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 200/2008, Hotărârea Guvernului nr. 1697/2008, OUGR nr. 29/2009, OUGR nr. 34/2009, OUGR nr. 46/2009, OUGR nr. 67/2009, OUGR nr. 86/2009, HGR nr. 956/2009, OUGR nr. 109/2009, Legea nr. 329/2009, Legea nr. 343/2009, Legea nr. 367/2009, Ordonanţa Guvernului nr. 3/2010, Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2010, Ordonanţa Guvernului nr. 10/2010, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2010, Legea nr. 24/2010, Legea nr. 22/2010 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2010, ale HG nr. 44/2004 privind normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1840/2004, Hotărârea Guvernului nr. 783/2004, Hotărârea Guvernului nr. 84/2005, Hotărârea Guvernului nr. 610/2005, Hotărârea Guvernului nr. 797/2005, HGR nr. 580/2006, Hotărârea Guvernului nr. 1514/2006, Hotărârea Guvernului nr. 1861/2006, Hotărârea Guvernului nr. 213/2007, Hotărârea Guvernului nr. 314/2007, Hotărârea Guvernului nr. 1195/2007, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2007, Hotărârea guvernului nr. 1579/2007, Hotărârea Guvernului nr. 686/2008, HGR nr. 1618/2008, HGR nr. 192/2009, HGR nr. 488/2009, HGR nr. 616/2009, HG nr. 956/2009, HG nr. 1620/2009 şi HG nr. 296/2010, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată prin Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 20 iulie 2006, Legea nr. 440/2006, Legea nr. 110/2007, OUGR nr. 46/2007, OUGR nr. 64/2007, Legea nr. 388/2007, OUGR nr. 28/2008, OUGR nr. 4/2009, OUGR nr. 64/2009, OUGR nr. 74/2009, OUGR nr. 91/2009 Ordonanţa Guvernului nr. 13/2009, Ordonanţa Guvernului nr. 24/2009, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2009, Legea nr. 320/2009 şi Legea nr. 329/2009 şi ale OUGR nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, modificată şi completată prin OUGR nr. 63/2006, HGR nr. 1391/2006, Legea nr. 6/2007, OUGR nr. 69/2007, OUGR nr. 146/2008, OUGR nr. 9/2009 şi prin Legea nr. 218/2009;

În temeiul prevederilor art. 36(4)lit. "c" , ale art. 45(2) lit. "c" şi ale art. 115(1) lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, modificată şi completată prin OUGR nr. 20/2008, Legea nr. 35/2008, OUGR nr. 66/2008, Legea nr. 131/2008, OUGR nr. 105/2009, Legea nr. 375/2009 şi Legea nr. 59/2010,

HOTĂRĂŞTE:


ART I. Se aprobă completarea HCL nr. 337/2009 prin introducerea după art. 2, punctul 2.1.2 a subpunctului 2.1.3 cu următorul cuprins :


„2.1.3. Persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri datoreaza un impozit pe cladiri , majorat dupa cum urmeaza:

  1. ). cu 65 % pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;

  2. ). cu 150% pentru a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;

  3. ). cu 300 % pentru a treia cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domicliu .


Nu intra sub incidenta subpunctului 2.1.3 persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobandite prin succesiune legală.

În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost dobandite, aşa cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar.”

ART. II. Articolul 4, punctul 4.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

4.1. În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza în funcţie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta” cu suma corespunzătoare din Anexa 1, Capitolul IV.

ART. III. Pentru anul fiscal 2010, termenul de plata a diferenţelor de impozit rezultate în urma aplicării prevederilor prezentei hotărâri este 31 decembrie 2010.

Persoanele fizice care achită integral până la 30 septembrie 2010 impozitele recalculate în urma aplicarii prevederilor OUGR nr. 59/2010, pentru diferentele rezultate, beneficiaza de bonificatia stabilita prin HCL 337/2010 .

ART. IV. Prezenta hotarare se aplică începând cu 01 iulie 2010.

ART. V. Hotărârea se comunică spre a fi dusă la îndeplinire:

  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

  • Primarului municipiului Alba Iulia

  • Direcţiei Venituri

  • Presei


Alba Iulia, 30 iulie 2010PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier Secretar

Oneţiu Maria Cornelia Jeler Marcel

Anexa la HCL nr. 185/2010


CAPITOLUL IV - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Art. 263 alin. (2)


Mijloc de transport cu tracţiune mecanică


NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2010Suma, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta
Tipuri de autovehicule


1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm^3 inclusiv

8

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3 inclusiv

18

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3 inclusiv

72

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3 inclusiv

144

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

290

6. Autobuze, autocare, microbuze

24

7. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv.

30

8. Tractoare înmatriculate

18


Alba-Iulia

30.07.2010Preşedintele şedinţei, Contrasemnează,

Consilier, Secretar,

Maria Cornelia Oneţiu Marcel Jeler