Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL ALBA IULIA

CONSILIUL LOCALHOTĂRÂREA NR. 197

privind conferirea post mortem a titlului de "CETĂŢEAN DE ONOARE" al municipiului Alba Iulia domnului Dan Dorin OvidiuConsiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în şedinţă ordinară;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la conferirea post mortem a titlului de "CETĂŢEAN DE ONOARE" al municipiului Alba Iulia domnului Dan Dorin Ovidiu;

Având în vedere raportul de specialitate al Cabinetului primarului şi avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administraţia publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

În temeiul prevederile art. 38(2) lit "v" şi ale art. 46(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,


HOTĂRĂŞTE:


Art. 1 Aprobă conferirea post mortem a titlului de "CETĂŢEAN DE ONOARE" al municipiului Alba Iulia domnului Dan Dorin Ovidiu.

Art.2 Hotărârea se comunică:

- familiei d-lui Dan Dorin Ovidiu

- Compartimentului informare, presă, comunicare şi relaţii publice

- Prefecturii judeţului Alba

- Consiliului Judeţean Alba

- Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţionbal Cultural

- presă


Alba Iulia, 27 iunie 2005PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier Secretar

Popa Pavel Marcel Jeler

P.D./ 2 ex.