Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL ALBA IULIA

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 2

 privind aprobarea nivelurilor  pentru valorile impozabile,

impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate, taxe speciale

precum şi amenzile aplicabile în anul 2013

 

 

            Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în şedinţă extraordinară;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate, taxe speciale precum şi amenzile aplicabile în anul 2013;

            Având în vedere raportul de specialitate nr. 515/2013 al Direcţiei Venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia;

            Văzând prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr.44/2004 privind normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, ale  Legii nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale cu modificările şi completările ulterioare si ale HG nr. 1309 din 27 decembrie 2012 si publicata in Monitorul Oficial nr 898 din 28 decembrie 2012 prin care se stabilesc nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2013;

            În temeiul prevederilor art.36(4)lit.”c”, ale art.45(2) lit. „a” si „c” şi ale art. 115(1) lit. „b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile care sunt aplicabile în anul 2013 sunt prevăzute în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre;

 

            Art.2 IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI

 

            2.1. Impozitul pe clădiri la persoanele fizice se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii, valoare care se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea.

            Valorile impozabile şi coeficienţii de corecţie corespunzătoare rangului localităţii şi zona de amplasare a clădirii sunt redate în Capitolul II din Anexa nr.1.

            2.1.1. În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă depăşeşte 150 mp valoarea impozabilă a acesteia se determină în urma aplicării prevederilor art.251 alin.(1)-(7), se majorează cu câte 5%pentru fiecare 50 mp sau fracţiune din aceştia.

            2.1.2. În cazul clădirilor a căror destinaţie a fost modificată din locuinţe în spaţii comerciale, economice sau sedii de firme, inclusiv cele aparţinând persoanelor fizice autorizate, precum şi pentru  clădirile construite cu această destinaţie impozitul se calculează, conform Capitolului III din Anexa nr.1, majorat cu 20%

         2.1.3 Persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri datoreaza un impozit pe cladiri , majorat dupa cum urmeaza:

               a) cu 65 % pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;

               b) cu 150 % pentru a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;

                 c) cu 300 % pentru a treia cladire si urmatoarele, in afara celei de la adresa de domiciliu;

              Nu intra sub incidenta subpunctului 2.1.3 persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobandite prin succesiune legala .

             In cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri in afara celei de la adresa de domiciliu  impozitul majorat se determina in functie de ordinea in care proprietatile  au fost dobandite , asa cum rezulta din documentele ce atesta calitatea de proprietar .

            2.2. Impozitul pe clădiri la persoane juridice :

            2.2.1. Impozitul pe clădiri în cazul persoanelor juridice care au efectuat reevaluarea clădirilor în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, se calculează prin aplicarea cotei de 1,5 % asupra valorii de inventar rezultate în urma reevaluării şi înregistrate în contabilitate;

            2.2.2 In cazul unei cladirii care nu a fost reevaluata, cota de impozitare este de 15% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta si 35% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinta.

             Cota se aplica la valoarea de inventar inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat reevaluarea.

            2.2.3. În cazul clădirilor închiriate, lucrările de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, efectuate de locatar din punct de vedere fiscal, acesta are obligaţia să comunice locatorului valoarea lucrărilor executate pentru depunerea unei noi declaraţii fiscale, în termen de 30 de zile de la terminarea lucrării respective;

            2.2.4. Taxa pe clădiri

            Pentru clădirile proprietate publică sau privată ale statului ori a unităţilor administraţiilor teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri;

            2.2.5. În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe durata întreaga de desfăşurare a acestuia impozitul pe clădiri se datorează de locatar şi se calculează la valoarea din contract, aşa cum este ea înregistrată în contabilitatea locatorului sau locatarului.

        2.2.6 Cota de impozit pentru cladirile cu destinatie turistica ce  nu functioneaza in cursul unui an calendaristic este de 5% din valoarea de inventar a cladirii.

            Contribuabili au obligatia de a depune o declaratie pe proprie raspundere, pana la 15 martie 2013 privind functionarea sau nefunctionarea unitatii de cazare in anul in curs (hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, vile turistice, cabane turistice, sate de vacanta, campinguri, casute de tip camping, apartamente si camere de inchiriat, pensiuni turistice, pensiuni agroturistice, case traditionale precum si alte unitati de cazare).

            2.3. Impozitul / taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale până la datele 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

 

            Art.3 IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN

 

            3.1. Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează impozit pe teren; acesta se stabileşte luând în calcul numărul de metri pătraţi de teren, rangul localităţii şi zona şi / sau categoria de folosinţă a terenului.

            3.1.1. În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei exprimată în hectare cu suma corespunzătoare prevăzută în Capitolul III din Anexa nr.1.

            3.1.2. În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare cu suma corespunzătoare prevăzută în Capitolul III din Anexa nr.1.

            Suma stabilită conform alin. 3.1.2. se înmulţeşte cu „4” coeficientul de corecţie privind rangul localităţii, conform art.258, alin. 5 din Codul Fiscal.

            3.1.3. În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii impozitul se calculează conform art.3, pct. 3.1.2. numai dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii :

            a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultura;

            b) au înregistrat în contabilitate venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la litera a).

            În caz contrar impozitul pe teren la persoanele juridice se calculează conform punctului 3.1.1..

            3.1.4. Pentru terenurile amplasate în extravilan se utilizează sumele prevăzute în Capitolul III din Anexa nr.1. Suma corespunzătoare obţinută se înmulţeşte cu coeficientii de corecţie prevazuti de art. 251, alin. 5 din Codul Fiscal astfel pentru Zona A- 2,40, Zona B-2,30, Zona C-2,20 si Zona D-2,10.

            3.1.5. Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului, ori a unităţii administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor drepturilor de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitul pe teren.

            3.1.6. În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe durata întreagă a acestuia, impozitul pe teren se datorează de locatar.

          3.1.7. In cazul terenurilor pe care sunt amplasate orice alte constructii, care nu sunt de natura cladirilor pentru stabilirea impozitului pe teren , din suprafata inregistrata la Registrul  Agricol la categoria de folosinta „terenuri cu constructii”, nu se scade suprafata ocupata de constructiile respective.

            3.2. Impozitul / taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la data de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

 

            Art.4. IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

 

            4.1. În cazul mijloacelor de transport prevăzute de art.263, alin.2 din Codul Fiscal cu completările şi modificările ulterioare, impozitul se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare prevăzută în Capitolul IV din Anexa nr.1.

            4.2. Pentru mijloacele de transport prevăzute la art.263, alin.4 şi art.292, alin.3 – autovehiculele de transport marfă cu masa totală autorizată egala sau mai mare de 12 tone -, pentru cele prevăzute de art.263, alin.5 şi art. 263, alin.3 – combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone-, pentru mijloacele de transport prevăzute la art.263, alin.6 – remorci, semiremorci sau rulote – pentru mijloacele de transport prevăzute la art.263, alin.7 – mijloacele de transport pe apă – taxele sunt redate în Capitolul IV din Anexa nr.1.

            4.3. Impozitul asupra mijloacelor de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la data de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

            4.4. În cazul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul asupra mijloacelor de transport se datorează de locatar.

 

            Art.5. Pentru plata integrala a impozitului pe cladiri , terenuri si mijloace de transport  datorate pe intregul  an, pana la 31 martie inclusiv se acorda bonificatie de 10 % pentru persoane fizice si 5 % pentru persoane juridice. Pentru a beneficia de bonificatie persoanele fizice si juridice nu trebuie sa aiba datorii la bugetul local ( orice datorie restanta trebuie achitata pana la 31 martie ).

            Art.6. Impozitul anual pe clădiri, teren, mijloace de transport, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine mai multe clădiri, terenuri, mijloace de transport suma de 50 lei se referă la impozitul cumulat pe fiecare fel de impozit.

 

            Art.7. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR

 

            7.1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor avize asemănătoare prevăzute de art.267 este redată în Capitolul V din Anexa nr.1.

            7.2. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate economică şi a altor autorizaţii similare prevăzute de art.268 sunt prevăzute în Capitolul V din Anexa nr.1.

         7.3 Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare se stabileste la 14 lei anual; taxa se achita integral, anticipat eliberarii autorizatiei sanitare de functionare, indiferent de perioada ramasa pana la sfarsitul anului.

           La eliberarea autorizatiei sanitare de functionare, pentru contribuabilii care desfasoara activitate pe raza municipiului Alba-Iulia, Directia de sanatate publica solicita beneficiarului autorizatiei respective, dovada efectuarii platii  taxei in contul municipiului Alba-Iulia.

 

            Art.8. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

 

            8.1. Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în baza unui contract sau a unei altfel de înţelegeri încheiată cu altă persoană datorează o taxă de 3,6% aplicată asupra valorii serviciilor de reclamă şi publicitate, exclusiv T.V.A.

            8.2. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate prevăzută de art.271, alin.2. este redată în Capitolul VI din Anexa nr.1.

           8.3  Persoanele care datoreaza taxa de la aliniatul 8.2 au obligatia sa depuna, la Directia Venituri o declaratie fiscala cu dimensiunile panourilor respective.

 

            Art.9. IMPOZITUL PE SPECTACOLE

 

            9.1. Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă în România datorează impozit pe spectacole.

            9.2. În cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operete, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă şi internaţională cota de impozit este 2% aplicată asupra încasărilor din vânzarea abonamentelor şi a biletelor de intrare.

            9.3. Pentru manifestările artistice de genul : festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte asemenea manifestări artistice ori distractive care au caracter ocazional cota este de 5% aplicată asupra încasărilor din vânzarea abonamentelor sau a biletelor de intrare.

            9.4. În cazul unei manifestări artistice sau al unei activităţi distractive care are loc într-o videotecă sau discotecă, impozitul pe spectacol se calculează pentru fiecare zi de manifestare prin înmulţirea numărului de metri pătraţi ai suprafeţei incintei videotecii sau discotecii cu suma stabilită în Capitolul VII din Anexa nr.1.

            9.5. Impozitul pe spectacole se ajustează prin înmulţirea sumei stabilite potrivit alin.9.4. cu coeficientul de corecţie – 4 , privind rangul localităţii.

           

            Art.10. TAXA HOTELIERĂ

 

10.1.Pentru sederea intr-o unitate de cazare taxa hoteliera este de 1% din valoarea totala a cazarii/tariful de cazare, pentru fiecare zi de sejur a turistului care se incaseaza de persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea odata cu luarea in evidenta a persoanelor cazate.

 

            Art.11 AMENZI CONTRAVENŢIONALE LA PERSOANELE FIZICE ŞI JURIDICE

 

            Limitele minime şi maxime ale amenzilor sunt prezentate in Capitolul XIII din Anexa nr.1.

 

            Art.12. Facilităţi fiscale acordate de Consiliul Local

 

            12.1.Persoanele fizice care deţin o singură locuintă, în care au domiciliul, pentru aceasta şi pentru terenul aferent acesteia, beneficiază de următoarele facilităţi :  

           

            12.1.1. Reducerea cu 50% pentru familiile în care ambii soţi beneficiază de indemnizaţie de şomaj şi/sau ajutor social sau alocaţii de sprijin, cel puţin 6 luni din anul in curs.

            12.1.2. Reducerea cu 25% pentru familiile în care unul dintre soţi beneficiază de indemnizaţie de şomaj şi/sau ajutor social sau alocaţii de sprijin, cel puţin 6 luni din anul in curs.

            12.1.3. Reducerea cu 100 % pentru persoanele fizice beneficiare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.

            12.1.4. Pentru cazurile speciale, deosebit de grave se vor acorda facilitati prin hotarari ale Consiliului Local separate.

            12.1.5. Pentru a beneficia de aceste înlesniri persoana fizică trebuie să fie proprietar pe cladirea sau terenul respectiv si sa îndeplinească următoarele condiţii :

                        - cerere de solicitare a înlesnirii;

                        - acte doveditoare a situaţiei respective;

                        - carte funciară care atestă proprietatea;

                        - să nu aibă restanţe sau acestea să fie achitate în momentul depunerii cererii.

            Înlesnirea se acordă conform prevederilor legale în vigoare.

            12.2 Consiliul local acorda o reducere de 100% la  impozitul pe cladiri  pe o perioada de 12 luni  persoanelor fizice proprietare ale apartamentelor din blocurile de locuit (condominii) construite in anii 1950-1990 care reabiliteaza termic peretii exteriori ai acestora  care nu sunt cuprinsi la O.G. 18/2009, respectiv la legea 153/2011.

              Pentru acordarea acestei facilitati este obligatoriu indeplinirea urmatoarelor conditii:

-          Solicitantul sa nu figureze cu datorii la bugetul local

-          Solicitantul sa depuna o cerere la registratura municipiului Alba Iulia pentru eliberarea procesului verbal de constatare a efectuarii lucrarii.

            12.3  Prevederile HCL 342/2007 privind acordarea de facilitate fiscale unor persoane fizice se abroga.

            12.4  Pentru proprietarii blocurilor de locuinte care executa lucrari   de interventie pe cheltuiala proprie in conditiile  OUG.18/2009 privind cresterea performantelor energetic a blocurilor de locuit  si a  Legii 153/2011 privind masuri de crestere a  calitatii architectural-ambientale a cladirilor, consiliul local va analiza acordarea  de  facilitati  fiscale  pentru fiecare solicitant in parte .

            Art.13. Taxe speciale

 

            13.1. Taxe transport

 

            13.1.1. Taxa pentru autorizaţia de transport in comun, de persoane , este de 500 lei anual, pentru Serviciul Transport Public Alba.

            13.1.2. Operatorii care beneficiaza de subventie de la  Consiliul Local Alba Iulia , conform legislaţiei in vigoare , sunt scutiti de plata taxei de utilizare a statiilor de transport in comun.

            13.1.3. Taxa pentru autorizaţia de execuţie pe traseu, pentru transportul în comun de persoane este de 20 lei/an pentru Serviciul Transport Public Alba.

            13.1.4. Taxele  se achită până la data de 28 februarie 2012, dată după care se percep dobânzi şi penalităţi de întârziere;

            13.1.5. Taxa de înregistrare pentru vehiculele cu tracţiune animală este de 15 lei/an, pentru mopede de 25 lei/an, iar pentru celelalte categorii de vehicole este de 35 lei/an

            13.1.6  Tarife percepute pentru activitatea de taximetrie:

 -acordare, prelungire, vizare autorizatie de transport: - 400 lei pentru operatorii de                             

                                                                                         transport

                                                                                     - 200 lei pentru persoane fizice sau                

                                                                                         asociatii familiale            

 -acordare , prelungire , vizarea  si inlocuire autorizatie -50 de lei  

 -eliberare duplicat -100 lei

 -eliberare cazier de conduita profesionala- 20 lei

 -taxa statie- 30 lei/trimestru

 -acordarea , prelungirea, vizare autorizatiei de dispecerat -300 lei

 -pentru orice copie conforma-50 lei 

           13.1.7 Pentru Seviciul de inchirieri autoturisme (fara conducator auto) se stabilesc urmatoarele taxe :  -eliberare , vizare , modificare copie conforma -200 lei

                               -eliberare duplicat 100 lei    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

            13.2. Taxe pentru executarea de copii de pe documentele deţinute de Consiliul Local: - xerocopierea unei pagini format A4 – 0,50 lei;

              - xerocopierea unei file format A4 – 1 leu;

              - xerocopierea unei file A3 – 1,50 lei.

 

13.3. Taxe speciale de cadastru

 

13.3.1  Taxa de parcelare se stabileşte la 747 lei pentru un proiect ce conţine două parcele. În cazul în care se impune crearea mai multor parcele taxa se majorează cu 200 lei pentru fiecare parcelă nou creată în plus.

     Pentru persoanele juridice taxa se majorează cu 25%.

13.3.2 Taxa specială, pentru eliberarea planurilor de situaţie în zonele în care este realizat cadastrul edilitar – imobiliar, în vederea obţinerii certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire se stabileşte după cum urmează:

a. pentru persoanele fizice:

- pentru scara 1:  200  -  format A3 – 26 lei

- pentru scara 1:  500  -  format A3 – 35 lei

- pentru scara 1:1000  -  format A3 – 38 lei

- pentru scara 1:2000  -  format A3 – 42 lei

- pentru scara 1:  200  -  format A4 – 19 lei

- pentru scara 1:  500  -  format A4 – 26 lei

- pentru scara 1:1000  -  format A4 – 30 lei

- pentru scara 1:2000  -  format A4 – 35 lei

  b. pentru persoanele juridice taxa specială va fi majorată cu 25%

13.3.3. Taxa specială pentru eliberarea planurilor de situaţie pe format A0 (plotter): - pentru persoanele fizice – 100 lei, respectiv 200 de lei pe suport magnetic.

               - pentru persoanele juridice taxa va fi majorată cu 25%

 13.3.4. Taxa pentru eliberarea de copii după planuri cadastrale – schiţe de punere în posesie întocmite sau de pe alte asemenea planuri deţinute de consiliul local este de :

                        - 5 lei format A4;

                        - 10 lei format A3.

       13.4.     1.Taxe pentru eliberare “Acord administrator drum” :

 

TIP ACORD

PERSOANE JURIDICE

PERSOANE FIZICE

HCL 346/2011

PENTRU 2012

PROPUNERI   2013

HCL 346/2011

PENTRU 2012

PROPUNERI 2013

 

Acord administrator drum initial

 200 lei pentru persoanele juridice + 1 leu pentru fiecare metru liniar de retea(conducte) ce afecteaza longitudinal si/sau transversal zona drumului public;

211 lei pentru persoanele juridice + 1 leu pentru fiecare metru liniar de retea(conducte) ce afecteaza longitudinal si/sau transversal zona drumului public;

 

 

 

 

30 lei

 

 

 

 

32 lei

Acord de schimbarea a solutiilor avizate anterior

60 lei APROBAT CU  HCL 346/2011 PENTRU 2012

63 lei PROPUNERI 2013

 

                        2.  Taxe pentru obtinerea autorizatiei speciale de acces in zonele cu restrictii de tonaj:

 

          TIP AUTORIZATIE

DEPASIRE TONAJ SEMNALIZAT, INCLUSIV MASA TOTAL AUTORIZATA

    LEI/AUTO/ZI

LEI/AUTO/LUNA

ABONAMENT

HCL 346/2011

PENTRU 2012

PROPUNERI   2013

HCL 346/2011

PENTRU 2012

PROPUNERI 2013

 

 

Autorizatie speciala de acces in zone cu restrictii de tonaj pentru autocamioane

Auto 0 – 5 to

20

21

300

316

Auto 5 – 10 to

30

31

400

421

Auto 10 – 15 to

40

42

500

527

Auto 15 – 20 to

50

53

600

632

Auto 20 – 30 to

60

63

700

737

Auto 30 – 40 to

80

84

800

843

Auto > 40  to

100

105

1000

1053

Agabaritice(cazuri exceptionale)

300

316

 

 

Autorizatie speciala de acces in zone cu restrictii de tonaj pentru remorci

0 – 5 to

10

11

100

105

5 – 10 to

15

16

150

158

10 – 20 to

20

21

200

211

20 - 40 to

30

32

300

316

           

Cuantumul taxelor propuse pentru anul 2013 s-a obtinut prin aplicarea inflatie de 1,0533 stabilita de Institutul National de Satistica pentru perioada septembrie 2011 – septembrie 2012, la cunatumul taxelor din 2012, aprobate prin HCL nr. 346/2011.

 

 

            Art.14.Taxele judiciare de timbru aplicabile in anul 2013 sunt cele prevazute de legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru cu modificarile si completarile ulterioare,  iar  taxele extrajudiciare de timbru sunt stabilite la punctul  IV  din Anexa nr.1.

 

 

            Art.15. ALTE TAXE

 

            15.1. Taxele pentru utilizarea locurilor publice sunt redate în Anexa nr.2.

           

            Art.16. Impozitele şi taxele prevăzute în prezenta hotărâre sunt aplicabile în anul 2013.

          Art.17. Se abroga HCL nr 304/2012 si HCL 376/2012 cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

           Art. 18 In conformitate cu dispozitiile art.43, alin.3 si 5 din O.G nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Directia de Venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba-Iulia, fiind un centru de imprimare masiva, va emite instiintari de  plata, somatii, titluri executorii care vor fi valabile si in cazul in care nu poarta semnatura persoanelor imputernicite ale organului fiscal, potrivit legi, si stampila organului emitent , daca indeplineste cerintele legale aplicabile in materie.

 

            Art.19. Direcţia Venituri, Direcţia de Cheltuieli, Direcţia Urbanism şi Disciplina în Construcţii, Direcţia Tehnică, Serviciul Public „Administrarea Patrimoniului Local”, Compartimentul de Protecţie Civilă, Serviciul Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură, vor duce la îndeplinire sarcinile prezentei hotărâri.

 

            Art.20. Hotărârea se comunică către :

-          Primarul municipiului Alba Iulia

-          Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

-          Direcţia Venituri

-          Direcţia Cheltuieli

-          Direcţia Urbanism şi Disciplina în Construcţii

-          Direcţia Tehnică, Dezvoltare 

-          Serviciul Public „Administrarea Patrimoniului Local”

-          Compartimentul de Protecţie Civilă

-          Serviciul public comunitar pentru cadastru si agricultură

-          Registrul Agricol

-          Serviciul de Informatizare a Persoanei

-          Inspectoratul de Poliţie a Judeţului Alba

-          Poliţia Municipiului Alba-Iulia

-          Oficiul National al Registrului Comertului Alba

-          Directia de Sanatate Publica

-          Presa

 

 

 Alba Iulia, 7 ianuarie 2013

 

Preşedintele şedinţei,                     Contrasemnează,

Consilier                                           Secretar

Buglea Rareş                                        Jeler Marcel

 

 

P.M. 2 ex

 

 Anexe

  • HCL_2_2013_Anexe.pdf