Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 2

privind aprobarea contribuției Consiliului local al municipiului Alba Iulia la Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local pe anul 2017

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la contribuţia Consiliului local al municipiului Alba Iulia la Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local pe anul 2017;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 137/2017 al Compartimentului transport, liberă iniţiativă din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și aavizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând adresa nr. 119708/2016 a Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia şi Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local nr. 8/2016;

Având în vedere prevederile art. 6 şi ale art. 11 din statutul AIDA-TL aprobat prin Hotărârea nr. 244/2009 și Hotărârea nr. 200/2015 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia şi prevederile Hotărârii nr. 260/2012 a Consiliului Local privind contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate;

Văzând prevederile art.3, art. 10, art. 43 şi ale art. 44 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1, art 17(1) și (2), ale art. 19, art. 41 şi ale art. 42 din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, ale art. 46 (1) lit ”f” din OGR nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 12(1), ale art. 36(2) lit. `b`, ale art. 45(2) lit ”a” şi art. 115(1) lit `b` din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă contribuția Consiliului Local al municipiului Alba Iulia la Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local pentru anul 2017 în cuantum de 13.278.100 lei.

Art.2 Direcţia cheltuieli din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.3 Hotărârea de comunică către :

  • Primarul municipiului Alba Iulia

  • Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

  • Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local

  • Direcţia cheltuieli

  • Compartimentul transport, liberă iniţiativă

 

 

Alba Iulia, 6 ianaurie 2017

 

 

Președintele ședinței,                                                                             Contrasemnează,
Consilier                                                                                                Secretar
Sandu Cornel Stelian                                                                                 Marcel Jeler

 

 

 

P.M. 3ex