Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 201

privind conferirea titlului de “Cetăţean de onoare al municipiului

Alba Iulia” Majestăţii Sale Regele Mihai I de RomâniaConsiliul Local al Municipiului Alba Iulia întrunit în şedinţă ordinară;


Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Alba Iulia cu privire la conferirea titlului de “Cetăţean de onoare al municipiului Alba Iulia” Majestăţii Sale Regele Mihai I de România;


Având în vedere raportul de specialitate al Cabinetului Primarului din aparatul de specialitate al primarului şi avizul favorabil al Comisiei Consiliului Local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;


În temeiul prevederilor art. 36(8), ale art. 45(1) şi ale art. 115(1) lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTEArt.1 Se conferă titlul de “Cetăţean de onoare al municipiului Alba Iulia” Majestăţii Sale Regele Mihai I de România.


Art.2 Hotărârea se comunică:

  • Majestăţii Sale Regele Mihai I de România

  • Compartimentului informare, presă, comunicare, relaţii publiceAlba Iulia, 26 iunie 2007PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier Secretar

Maier Eugen Marcel JelerD.P. / 2 ex.