Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL ALBA IULIA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.23

privind repartizarea unor locuinţe din fondul locativ de stat.


Consiliul local al municipiului Alba Iulia;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la repartizarea unor locuinţe din fondul locativ de stat;

Văzând raportul de specialitate al Compartimentului informare, presă, comunicare şi relaţii publice din aparatul propriu de specialitate al Consiliului local al municipiului Alba Iulia şi avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului;

Având în vedere prevederile Legii locuinţei nr.114/1996, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.38(3) şi ale art.46(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1 Aprobă repartizarea locuinţei, din fondul locativ de stat situată în Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989, nr.3B, bl.V5, ap.48 domnului Nistor Constantin Viorel, iar contractul de închiriere se va încheia pe o perioadă de 5 ani, cu drept de prelungire.

Art.2 Aprobă repartizarea locuinţei din fondul locativ de stat situată în Alba Iulia, str. Craivei, nr.27(fost47) domnului Mărginean Ioan, iar contractul de închiriere se va încheia pe o perioadă de 5 ani, cu drept de prelungire.

Art.3 Serviciul public “Administrarea patrimoniului local” din subordinea Consiliului local va aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.4 Hotărârea se comunică:

  • Serviciului public “Administrarea patrimoniului local”

  • Compartimentului informare, presă, comunicare şi relaţii publice

  • Domnului Nistor Constantin Viorel

  • Domnului Mărginean Ioan

Alba Iulia, 30 ianuarie 2004

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier Secretar

Voicu Sabin Faur Marcel Jeler

R.G./C.L.

2 ex.