Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google
ROMANIA

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL ALBA IULIA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 253

privind modificarea HCL nr. 176/2009

privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate, taxe speciale precum şi amenzile aplicabile în anul 2010Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în şedinţă ordinară;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 176/2009 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate, taxe speciale precum şi amenzile aplicabile în anul 2010;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 137236/2009 al Direcţiei venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia şi avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal modificată şi completată prin Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004; Hotărârea Guvernului nr. 44/2004; Legea nr. 174/2004; Hotărârea Guvernului nr. 977/2004; Ordonanţa Guvernului nr. 83/2004; Ordonanţa Guvernului nr. 94/2004; Legea nr. 507/2004; Legea nr. 494/2004; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2004; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2004; Legea nr. 96/2005; Legea nr. 163/2005; Legea nr. 210/2005; Legea nr. 247/2005; Hotărârea Guvernului nr. 797/2005; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 203/2005; Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 20 ianuarie 2006; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2006; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2006; Legea nr. 317/2006; Legea nr. 343/2006; Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 7 septembrie 2006; Hotărârea Guvernului nr. 1514/2006; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2006; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2007; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 106/2007; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2007; Legea nr. 372/2007; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2008; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2008; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 127/2008; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 200/2008; Hotărârea Guvernului nr. 1697/2008, ale HG 44/2004 privind normele metodologice de aplicare a Codului Fiscalmodificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1840/2004; Hotărârea Guvernului nr. 783/2004; Hotărârea Guvernului nr. 84/2005; Hotărârea Guvernului nr. 610/2005; Hotărârea Guvernului nr. 797/2005; Hotărârea Guvernului nr. 580/2006; Hotărârea Guvernului nr. 1514/2006; Hotărârea Guvernului nr. 1861/2006; Hotărârea Guvernului nr. 213/2007; Hotărârea Guvernului nr. 314/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1195/2007; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1579/2007; Hotărârea Guvernului nr. 686/2008, ale H.G. nr. 1514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor, ale Legii nr.544/2001 privind accesul liber la informaţiile de interes public modificată şi completată prin Legea nr. 371/2006; Legea nr. 380/2006 şi prin Legea nr. 188/2007, ale Legii nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale modificată şi completată prin Legea nr. 440/2006, Legea nr. 110/2007, OUGR nr. 46/2007, OUGR nr. 64/2007, Legea nr. 388/2007, OUGR nr. 28/2008 şi OUGR nr. 4/2009, ale O.U.G. nr. 195/2002, republicată, privind circulaţia pe drumurile publice modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2006; Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006; Legea nr. 6/2007; Decizia Curţii Constituţionale nr. 347/2007; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2007; Decizia Curţii Constituţionale nr. 661/2007; Decizia Curţii Constituţionale nr. 742/2008; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2008 şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2009;

În temeiul prevederilor art. 36 (4) lit. „c”, ale art. 45 (2) lit. „c” şi ale art. 115 (1) lit. „b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată prin OUGR nr.20/2008, Legea nr. 35/2008, OUGR nr.66/2008 şi Legea 131/2008,HOTĂRĂŞTE


Art.I. Aprobă modificarea Punctului 7 din Anexa nr. 1 la Impozitul pe mijloacele de transport – art. 263 alin. 2, care va avea următorul cuprins:

„Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv”.


Art.II. Direcţia Venituri din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Art.III. Hotărârea se comunică la:

  • Direcţia Venituri;

  • Direcţia Cheltuieli;

  • Inspectoratul de Poliţie a Judeţului Alba;

  • Poliţia Municipiului Alba-Iulia;

  • Presa.


Alba Iulia, 20 august 2009
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier Secretar

Contor Gheorghe Marcel Jeler

MP / 2 exCAPITOLUL IV - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Art. 263 alin. (2)

Mijloc de transport cu tracţiune mecanică

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2009

NIVELURILE APLICABILE ÎN

ANUL FISCAL 2010

Suma, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm^3 sau fracţiune din aceasta

Suma, în lei, pentru fiecare grupă de

200 cm^3 sau fracţiune din aceasta
Tipuri de autovehicule1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm^3 inclusiv

7

7

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm^3 şi 2000 cm^3 inclusiv

15

15

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm^3 şi 2600 cm^3 inclusiv

30

30

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm^3 şi 3000 cm^3 inclusiv

60

60

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm^3

120

120

6. Autobuze, autocare, microbuze

20

20

7. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv

25

25

8. Tractoare înmatriculate

15

15

Alba Iulia, 20 august 2009
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier Secretar

Contor Gheorghe Marcel Jeler
MP/ 2 ex