Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIULUI ALBA IULIA

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 292

privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare post - mortem al municipiului Alba Iulia” domnului sublocotenent post- mortem

Vasile Claudiu PopaConsiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în şedinţă de îndată;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 74632/2013 al Compartimentului informare, presă, comunicare şi relaţii publice, din aparatul de specialitate al municipiului Alba Iulia;

Văzând Hotărârea nr.74/2010 a Consiliului local al muncipiului Alba Iulia privind aprobarea Regulamentului de conferire a titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Alba Iulia;

În tememiul prevederilor art. 36(8), ale art. 45(1) şi ale art. 115(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 


HOTĂRĂŞTE:


Art.1 Conferă titlul de „Cetăţean de onoare post - mortem al municipiului Alba Iulia” domnului sublocotenent post-mortem Vasile Claudiu Popa.

Art.2 Hotărârea se comunică :

  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba

  • Primarului municipiului Alba Iulia

  • Compartimentului informare, presă, comunicare şi relaţii publiceAlba Iulia, 27 septembrie 2013
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                             CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier                                                          Secretar

Vasile Crişan                                                     Marcel Jeler


BE/2ex.