Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google

ROMANIA

JUDETUL ALBA

MUNICIPIUL ALBA IULIA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 298

privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate, taxe speciale, aplicabile in anul 2006


Consiliul local al municipiului Alba-Iulia întrunit în şedinţă extraordinară;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate, taxe speciale, aplicabile în anul 2006;

Văzând prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare, ale H.G. nr.797/2004 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora aplicabile în anul fiscal 2006, ale Legii nr.481/2004 privind protectia civila, ale Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, a O.U.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale, ale O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor,republicată, ale O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;

Având în vedere rapoartele de specialitate întocmite de direcţiile şi serviciile implicate în stabilirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale şi a taxelor speciale; al Direcţiei de Venituri, al Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură, al Direcţiei urbanism şi disciplină în construcţii şi al Direcţiei investitii;

In temeiul prevederilor art.38(2) lit. "d" şi ale art.46(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,


HOTĂRĂŞTE :


Art.1

1. Aprobă nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora şi amenzile, aplicabile în anul 2006, prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Nivelurile prevăzute pentru anul 2006 sunt exprimate în unitatea monetară a României, definită la art.1, alin.3 din Legea nr.348/2004 privind denominarea monedei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.2

1. Impozitul pe clădiri în cazul persoanelor juridice care au efectuat reevaluarea clădirilor în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, se calculează prin aplicarea cotei de 1,5% asupra valorii de inventar actualizată.

2. Impozitul pe clădiri în cazul persoanelor juridice care nu au efectuat reevaluarea cladirilor în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, se calculează prin aplicarea cotei de 12% asupra valorii de inventar, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat reevaluarea.
Art.3 Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în baza unui contract sau a unei altfel de întelegere încheiată cu altă persoană datorează o taxă de 3,6%, aplicată asupra valorii serviciilor prevăzute în contract, exclusiv T.V.A.

Art.4

1. Taxa hoteliera pentru şederea în municipiul Alba-Iulia este de :

 • 3% pentru unităţile de cazare de 2 stele;

 • 4% pentru unităţile de cazare de 3 stele;

 • 2% pentru alte unităţi de cazare.

2. Cotele se aplică la tarifele de cazare practicate pentru primele 5 zile de cazare, se încasează de către persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea şi se virează la Consiliul local în primele 10 zile ale lunii, pentru luna precedentă.

Art.5 Facilităţi fiscale acordate de Consiliul local:

1. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a taxei auto datorate pe întregul an 2006 de către persoanele fizice până la data de 15 martie 2006 se acordă o bonificaţie de 10%.

2. Persoanele fizice care deţin o singură locuinţă, în care au domiciliul, pentru aceasta şi pentru terenul aferent acesteia, beneficiază de urmatoarele facilităţi :

2.1. Reducerea cu 50% pentru familiile care au copii cu invaliditate de gradul I sau II, sau handicap grav sau accentuat, neinstituţionalizaţi;

2.2. Reducerea cu 50% pentru familiile în care ambii soţi beneficiază de indemnizaţie de somaj şi/sau ajutor social sau alocaţii de sprijin, cel puţin 6 luni din anul 2006.

2.3. Reducerea cu 25% pentru familiile în care unul dintre soţi beneficiază de indemnizaţie de somaj şi/sau ajutor social sau alocaţii de sprijin, cel puţin 6 luni din anul 2006.

2.4. Reducerea cu 100 % pentru persoanele fizice beneficiare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.

2.5. Reducerea cu 50% pentru familiile monoparentale care au în îngrijire un copil în vârstă de până la 18 ani sau 25 ani, care urmează o formă de învăţământ de stat subvenţionat şi care are un venit lunar/membru de familie de până la 2.100.000 lei inclusiv.

2.6. Pentru a beneficia de aceste înlesniri persoana fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :

- cerere de solicitare a înlesnirii;

- acte doveditoare a situaţiei respective;

- carte funciară care atestă proprietatea;

- să nu aibă restanţe sau acestea să fie achitate în momentul depunerii cererii.

Înlesnirea se acorda conform prevederilor legale în vigoare.


Art.6 Taxe speciale:


6.1. Taxa pentru obţinerea avizului de Protecţie Civilă se stabileşte la 2 lei /10 mp. De la plata acestei taxe vor fi scutite urmatoarele lucrări de investiţii:

a) lucrările de investiţii cu finanţare de la bugetul local;

b) lăcaşurile de cult;

c) modificări şi schimbări de destinaţie a construcţiilor existente la care nu se realizează extinderi;

d) următoarele construcţii cu caracter provizoriu :

- corpuri şi panouri de afisaj;

- firma şi reclame.

e) căi de comunicaţie, reţele şi dotări tehnico-edilitare (inclusiv branşamente), noi capacităţi de transport şi distribuţie a apei, gazelor, energiei electrice, agent termic, precum şi lucrările de reabilitare şi retehnologizare a celor existente;

f) cimitirele noi, precum şi extinderile la cele existente.


6.2. Taxe transport


6.2.1. Taxa pentru autorizaţia de transport în comun, de persoane, este de 500 lei anual, pentru Serviciul Transport Public Alba.

6.2.2. Taxa pentru utilizarea staţiei de transport în comun (excepţie taxi):

- pentru autovehicule cu capacitatea de 5-9 locuri – 30 lei/trim/auto;

- pentru autovehicule cu capacitatea de 10-22 locuri – 60 lei/trim/auto;

- pentru autovehicule cu capacitatea peste 22 locuri – 100 lei/trim/auto;

6.2.3. Operatorii care beneficiază de subvenţii la Consiliul Local Alba-Iulia, conform legislatiei în vigoare, sunt scutiţi de plata taxei de utilizare a staţiilor de transport în comun.

6.2.4. Taxa pentru autorizaţia de execuţie pe traseu, pentru transportul în comun de persoane este de 20 lei/an pentru Serviciul Transport Public Alba.

6.2.5. Taxele prevăzute se achita până la data de 28 februarie 2006, data după care se percep dobânzi şi penalităţi de întârziere;

6.2.6. Taxa de înregistrare pentru vehiculele cu tracţiune animală este de 15 lei, iar pentru celelalte categorii de vehicule este de 25 lei; aceasta se achita în momentul înregistrării;

6.2.7. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei privind executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi se stabileşte la 300 lei şi este o taxă anticipată;

6.2.8. Taxa pentru autorizaţia taxi şi viza acesteia eliberată pentru fiecare autovehicul se stabileşte în cuantum de 20 lei/an şi se achită până la 20 decembrie a fiecărui an;

6.2.9. Taxa de staţie pentru autoturismele care execută serviciul public de transport persoane în regim de taxi se stabileşte la suma de 15 lei /trimestru;


6.3. Taxe pentru eliberarea acordului prealabil privind autorizarea amplasării construcţiilor şi instalaţiilor în zona drumului :

- 110 lei pentru persoanele juridice;

- 20 lei pentru persoanele fizice;

- 27 lei pentru acordul de schimbare a soluţiilor avizate anterior.


6.4. Taxe pentru executarea de copii de pe documentele detinute de Consiliul Local : - xerocopierea unei pagini format A4 – 0,25 lei;

- xerocopierea unei file format A4 – 0,35 lei;

- xerocopierea unei file A3 – 0,55 lei.6.5. Taxe speciale de cadastru


6.5.1 Taxa specială pentru remăsurarea terenurilor agricole de către Biroul Funciar Agricol, din cadrul aparatului propriu al Consiliului local, se stabileşte după cum urmează:

 • pentru suprafeţe cuprinse între 0 – 1000 mp – 24 lei;

 • pentru suprafeţe cuprinse între 1000 – 3000 mp – 30 lei;

 • pentru suprafeţe cuprinse între 3000 – 6000 mp – 35 lei;

 • pentru suprafeţe cuprinse între 6000 – 10000 mp – 41 lei;

 • pentru suprafeţe cuprinse între 10000 – 20000 mp – 53 lei;

pentru suprafeţe care depăşesc 20.000 mp – 53 lei, la care se adaugă suma de 1 leu pentru fiecare 10 mp care depăşesc 20.000 mp.

6.5.2 Taxa de parcelare se stabileste la 679 lei pentru un proiect ce conţine două parcele. În cazul în care se impune crearea mai multor parcele taxa se majorează cu 191 lei pentru fiecare parcelă nou creată în plus.

6.5.3 Taxa specială, pentru eliberarea planurilor de situaţie în zonele în care este realizat cadastrul edilitar – imobiliar, în vederea obţinerii certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire se stabileste după cum urmează:

a. pentru persoanele fizice:

- pentru scara 1: 200 - format A3 – 22 lei

- pentru scara 1: 500 - format A3 – 29 lei

- pentru scara 1:1000 - format A3 – 32 lei

- pentru scara 1:2000 - format A3 – 35 lei

- pentru scara 1: 200 - format A4 – 16 lei

- pentru scara 1: 500 - format A4 – 22 lei

- pentru scara 1:1000 - format A4 – 25 lei

- pentru scara 1:2000 - format A4 – 29 lei

b. pentru persoanele juridice taxa specială va fi majorată cu 25%

6.5.4. Taxa specială pentru eliberarea planurilor de situaţie pe format A0 (plotter): - pentru persoanele fizice – 50 lei;

- pentru persoanele juridice taxa va fi majorată cu 25%


Art.7 Taxe pentru obţinerea autorizaţiei speciale de acces în zonele cu restricţii:

 • de la 0 la 5 tone inclusiv depăşire tonaj – 10 lei/auto/zi, sau abonament de 100 lei/lună;

 • de la 5 la 10 tone inclusiv depăşire tonaj – 20 lei/auto/zi, sau abonament de 200 lei/lună;

 • de la 10 la 15 tone inclusiv depăşire tonaj – 30 lei/auto/zi, sau abonament de 300 lei/lună;

 • peste 15 tone nu se eliberează autorizaţie specială.


Art.8 Impozitele şi taxele prevăzute în prezenta hotărâre sunt valabile pentru anul 2006.
Art.9 Direcţia venituri, Direcţia cheltuieli, Direcţia urbanism şi disciplină în construcţii, Direcţia tehnică, Serviciul Public „Administrarea Patrimoniului Local”, Compartimentul de protecţie civilă, Serviciul comunitar pentru cadastru şi agricultură vor aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.10 Hotărârea se comunică către :

 • Direcţia venituri

 • Direcţia cheltuieli

 • Direcţia urbanism şi disciplină în construcţii

 • Direcţia investiţii

 • Serviciul public „Administrarea patrimoniului local”

 • Compartimentul de protecţie civilă

 • Serviciul comunitar pentru cadastru şi agricultură

 • Registrul Agricol

 • Serviciul de Informatizare a Persoanei

 • Serviciul public comunitar local pentru evidenţa persoanelor

 • Inspectoratul de Poliţie a Judeţului Alba

 • Poliţia Municipiului Alba-Iulia

 • PresaAlba-Iulia, 27 septembrie 2005
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier Secretar

Abrudeanu Vasile Mircea Ioan Marcel JelerP.D. / 2 ex.