Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google
ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 3

privind aprobarea majorarii unor tarife la unele activitati specifice serviciului de salubrizare si a incheierii unui act aditional la contractul nr.69525/2013 , privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare, deszapezire si combatere polei in municipiul Alba Iulia

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea majorarii unor tarife la unele activitati specifice serviciului de salubrizare si a incheierii unui act aditional la contractul nr.69525/2013 , privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare, deszapezire si combatere polei in municipiul Alba Iulia;

Având in vedere raportul de specialitate nr. 114498/ 2016 al Serviciului administrarea activitatilor domeniului public din cadrul Serviciului public ”Administrarea patrimoniului local” din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile OG nr.31/2013 privind modificarea si completarea OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificată și completată ulterior;

Având în vedere Adresa nr.114064/29.11.2016 a SC Polaris M Holding SRL Constanta, privind fundamentarea tarifelor la unele activitati de salubrizare la care se adauga, incepand cu luna ianuarie 2017, taxa de mediu de 80 lei/tona ;

Văzând prevederile Hotărârii nr. 228/2015 a Consiliului local privind majorarea unor tarife la activitatile de salubrizare desfasurate in baza contractului nr. 69525/2013, privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare, deszapezire si combatere polei in municipiul Alba Iulia și a Hotărârii nr. 289/2015 a Consiliului local privind aprobarea modificarii HCL nr. 228/09.07. 2015 privind majorarea unor tarife la activitatile de salubrizare si a incheierii unui act aditional la contractul nr. 69525/2013;

Având în vedere prevederile art.11 (4), lit. ”h” din Ordinul nr. 109/2007, ANRSC privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor ,

Văzând prevederile ale art. 21 si ale art.54 din Contractul nr. 69525/2013 privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare, deszapezire si combatere polei in municipiul Alba Iulia;

În temeiul prevederilor art. 36 (2) lit. ”d” coroborat cu art. 36 (6) lit. ”a” punct 14, ale art. 45 (2) lit.”c” si ale art. 115(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.I Aproba majorarea tarifelor, începand cu luna ianuarie 2017, la activitatile de salubrizare desfasurate in baza contractului de delegare de gestiune nr. 69525/2013, privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare, deszapezire si combatere polei in municipiul Alba Iulia, dupa cum urmeaza:

1. Precolectat, colectat, transportat si depozitat deseuri municipale nesortate de la persoane fizice, asociatii de proprietari la depozitul de la Cristian jud.Sibiu – 4,821 lei/pers./luna, fara TVA (tarif neschimbat) + taxa de mediu - 1,947 lei/pers./luna, fara TVA;

2 . Precolectat, colectat, transportat si depozitat deseuri municipale nesortate de la agenti economici si institutii publice la depozitul de la Cristian jud.Sibiu – 63,626 lei/mc,fara TVA (tarif neschimbat) + taxa de mediu - 28,00 lei/mc, fara TVA;

3. Precolectat, colectat, transportat si depozitat deseuri stradale la depozitul de la Cristian jud.Sibiu – 0,4505 lei/ 100 mp fara TVA (tarif neschimbat) + taxa de mediu - 0,2156 lei/100 mp,fara TVA;

4. Precolectat, colectat, transportat si depozitat deseuri din rampe necontrolate la depozitul de la Cristian, jud.Sibiu 55,972 lei/mc, fara TVA (tarif neschimbat) + taxa de mediu - 28,00 lei/mc, fara TVA;

Art.II Aprobarea încheierii actului aditional nr.13 la Contractul nr.69525/2013, conform prevederilor Art.1 din prezenta hotărâre.

Art.III Celelalte prevederi raman neschimbate.

Art.IV Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la îndeplinire de catre Serviciul administrarea activitatilor domeniului public din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia.

Art.V Hotararea se comunica catre :

- Primarul municipiului Alba Iulia

- Institutia Prefectului – Judetul Alba

- Directia cheltuieli

- Serviciul administrarea activitatilor domeniului public

- SC Polaris M Holding SRL Constanta

- Presa

 

 

Alba Iulia, 6 ianaurie 2017

 

 

Președintele ședinței,                                                                                Contrasemnează,
Consilier                                                                                                     Secretar
Sandu Cornel Stelian                                                                                        Marcel Jeler

 

 

 

P.M. 3ex