Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL ALBA IULIA

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 306

privind aprobarea locaţiilor şi tarifelor pentru lipirea afişelor, posterelor şi a anunţurilor publicitare în municipiul Alba IuliaConsiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în şedinţă ordinară;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea locaţiilor şi tarifelor pentru lipirea afişelor, posterelor şi a anunţurilor publicitare în municipiul Alba Iulia;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 27591/2009 al Serviciului administrarea domeniului public şi privat din cadrul Serviciului public „Administrarea patrimoniului local” din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia şi avizele favorabile ale Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură şi Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ;

În temeiul prevederilor art.36(2) lit.b coroborat cu dispoziţiile art.36(4) lit.c, ale art.45 (2) lit.c, ale art.115 (1) lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, modificată şi completată prin OUG nr.20/2008, prin Legea nr.35/2008, OUGR nr.66/2008 şi Legea nr.131/2008,


HOTĂRĂŞTE :Art.1. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se permite lipirea afişelor, posterelor şi a anunţurilor publicitare în municipiul Alba Iulia numai în următoarele locaţii:

a) pe stâlpii din beton destinaţi acestui scop situaţi astfel:

-la intersecţia B-dul Revoluţiei 1989 cu str.Calea Moţilor în apropierea OMV – 1 locaţie;

-la intersecţiaB-dul Republicii cu str.Gheorghe Şincai în apropieres FLIPS – 2 locaţii;

-la intersecţia B-dul Republicii cu str.Ştefan Manciulea – 2 locaţii;

-în Piaţa I.C.Brătianu în faţa Inspectoratului de Poliţie – 1 locaţie;

-pe B-dul1 Decembrie 1918 în apropierea Hotel Cetate – 1 locaţie.

b)pe panourile publicitare existente în staţiile de autobuz în următoarele locaţii:

-Staţia Romtelecom

-Staţia parc Lupoaica

-Staţia magazin Unirea

-Staţia str.T.Vladimirescu – Casa de pensii

-Staţia Ampoi III – berărie

-Staţia str.Republicii la FLIPS

-Staţia Cantina Ardealul

-Staţia str.Revoluţiei – Albalact

-Staţia str.Horea – Hotel Cetate

-Staţia Ampoi II – Liceul nr.1

-Staţia Ampoi I – vis-a-vis de Liceul nr.2

-Staţia str.Macului

-Staţia B-dul Încoronării, nr.16

-Staţia Stadion Cetate – OMV

-Staţia amplasată vid-a-vis de PROFI

-Staţia PROFI-KAUFLAND

-Staţia Pâclişa – la biserică

-Staţia Miceşti – str.Zlatnei intersecţia cu Calea Labului

-Staţia Miceşti – str.Scărişoara intersecţia cu Calea Labului

-Staţia Miceşti – str.Zlatnei la monument

-Staţia Partoş – str.Regiment V Vânători, nr.28

-Staţia Partoş – str.Regiment V Vânători, nr.25

-Staţia Partoş – str.Regiment V Vânători, nr.67

Lipirea afişelor, posterelor şi a anunţurilor publicitare pe panourile publicitare amplasate pe locaţiile prevăzute la lit.b se va face numai în interiorul acestor panouri şi utilizând materiale care să permită înlăturarea rapidă şi fără urme a acestora.

Art.2 Lipirea afişelor, posterelor şi a anunţurilor publicitare în oricare alte locuri decât cele arătate la art.1 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 100 – 300 lei pentru persoane fizice şi între 300 – 800 lei pentru persoane juridice conform dispoziţiilor art.I lit.e pct.1 din HCL nr.299/2006.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se va face de către salariaţii din cadrul Serviciului Public Poliţia Comunitară a municipiului Alba Iulia.

Art.3 Tarifele pentru lipirea afişelor, posterelor şi a anunţurilor publicitare se stabilesc după cum urmează:

a) pentru afişe, postere sau anunţuri publicitare format A3 sau mai mare – 1 leu/buc.

b) pentru afişe, postere sau anunţuri publicitare format A4 – 0,75 lei/buc.

c) pentru afişe, postere sau anunţuri publicitare de alt format – 0,50 lei/buc

Plata acestor tarife se va face la caseria Serviciului administrarea domeniului public şi privat.

Gestionarea afişajului în municipiul Alba Iulia se va face de către salariaţii Serviciului administrarea domeniului public şi privat şi ai Serviciului întreţinerea domeniului public din cadrul Serviciului public „Administrarea patrimoniului local” din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia.

Art.4 Serviciul administrarea domeniului public şi privat din cadrul Serviciului public „Administrarea patrimoniului local” , Serviciul întreţinerea domeniului public şi Serviciul public Poliţia Comunitară a municipiului Alba Iulia vor aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre

Art.5.Hotărârea se comunică la:

-Serviciul administrarea domeniului public şi privat

-Serviciul întreţinerea domeniului public

-Serviciul public Poliţia Comunitară a municipiului Alba Iulia

- Direcţia Venituri

-Presă

Alba Iulia, 29 septembrie 2009
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier Secretar

Cornea Vasile Marcel JelerP.M.

P.M 2 ex