Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google

ROMANIA

JUDETUL ALBA

MUNICIPIUL ALBA IULIA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 323

privind modificarea HCL nr 135/2010 privind nivelurile pentru valorile impozabile , impozite si taxe locale ,alte taxe asimilate , taxe speciale precum si amenzi , aplicabile in anul 2011


Consiliul local al muncipiului Alba-Iulia întrunit în şedinţă ordinară;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate, taxe speciale precum şi amenzile aplicabile în anul 2011;

Văzând raportul de specialitate nr. 83730/2010 întocmit de către Direcţia Venituri din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba-Iulia şi avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificată şi completată prin rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, Legea nr. 174/2004, Hotărârea Guvernului nr. 977/2004, Ordonanţa Guvernului nr. 83/2004, Ordonanţa Guvernului nr. 94/2004, Legea nr. 507/2004, Legea nr. 494/2004, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2004, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2004, Legea nr. 96/2005, Legea nr. 163/2005, Legea nr. 210/2005, Legea nr. 247/2005, Hotărârea Guvernului nr. 797/2005, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 203/2005, Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 20 ianuarie 2006, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2006, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2006, Legea nr. 317/2006, Legea nr. 343/2006, Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 7 septembrie 2006, Hotărârea Guvernului nr. 1514/2006, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2006, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2007, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 106/2007, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2007, Legea nr. 372/2007, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2007, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2008, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2008, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 127/2008, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 200/2008, Hotărârea Guvernului nr. 1697/2008, OUGR nr. 29/2009, OUGR nr. 34/2009, OUGR nr. 46/2009, OUGR nr. 67/2009, OUGR nr. 86/2009, HGR nr. 956/2009, OUGR nr. 109/2009, Legea nr. 329/2009, Legea nr. 343/2009, Legea nr. 367/2009, Ordonanţa Guvernului nr. 3/2010, Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2010, Ordonanţa Guvernului nr. 10/2010, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2010, Legea nr. 24/2010, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2010, Legea nr. 76/2010, OUG nr. 54/2010, OUG nr. 58/2010, OUG nr. 59/2010, Legea nr. 168/2010, OUG nr. 82/2010, OUG nr. 87/2010, Legea nr. 188/2010 şi OUG nr. 93/2010, ale HG nr. 44/2004 privind normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1840/2004, Hotărârea Guvernului nr. 783/2004, Hotărârea Guvernului nr. 84/2005, Hotărârea Guvernului nr. 610/2005, Hotărârea Guvernului nr. 797/2005, HGR nr. 580/2006, Hotărârea Guvernului nr. 1514/2006, Hotărârea Guvernului nr. 1861/2006, Hotărârea Guvernului nr. 213/2007, Hotărârea Guvernului nr. 314/2007, Hotărârea Guvernului nr. 1195/2007, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2007, Hotărârea guvernului nr. 1579/2007, Hotărârea Guvernului nr. 686/2008, HGR nr. 1618/2008, HGR nr. 192/2009, HGR nr. 488/2009, HGR nr. 616/2009, HG nr. 956/2009, HG nr. 1620/2009, HG nr. 296/2010, HG nr. 768/2010 şi HG nr. 791/2010, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată prin Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 20 iulie 2006, Legea nr. 440/2006, Legea nr. 110/2007, OUGR nr. 46/2007, OUGR nr. 64/2007, Legea nr. 388/2007, OUGR nr. 28/2008, OUGR nr. 4/2009, OUGR nr. 64/2009, OUGR nr. 74/2009, OUGR nr. 91/2009 Ordonanţa Guvernului nr. 13/2009, Ordonanţa Guvernului nr. 24/2009, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2009, Legea nr. 320/2009, Legea nr. 329/2009, OUG nr. 9/2010, OUG nr. 51/2010, OUG nr. 57/2010 şi OUG nr. 63/2010 şi ale OUGR nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, modificată şi completată prin OUGR nr. 63/2006, HGR nr. 1391/2006, Legea nr. 6/2007, OUGR nr. 69/2007, OUGR nr. 146/2008, OUGR nr. 9/2009, Legea nr. 218/2009, OUG nr. 54/2010 şi prin Legea nr. 202/2010;

În temeiul prevederilor art. 36(4)lit. "c" , ale art. 45(2) lit. "c" şi ale art. 115(1) lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, modificată şi completată prin OUGR nr. 20/2008, Legea nr. 35/2008, OUGR nr. 66/2008, Legea nr. 131/2008, OUGR nr. 105/2009, Legea nr. 375/2009 şi Legea nr. 59/2010,

HOTĂRĂŞTE :


Art. I Dupa art.2, punctul 2.1.2 se introduce subpunctul 2.1.3 cu urmatorul cuprins:

Persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri datoreaza un impozit pe cladiri , majorat dupa cum urmeaza:

a) cu 65 % pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;

b) cu 150 % pentru a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;

c) cu 300 % pentru a treia cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domicilu;

Nu intra sub incidenta subpunctului 2.1.3 persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobandite prin succesiune legala.

In cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri in afara celei de la adresa de domiciliu , impozitul majorat se determina in functie de ordinea in care proprietatile au fost dobandite, asa cum rezulta din documentele ce atesta calitatea de proprietar.”

Art. II Articolul 4, punctul 4.1 se modifica si va avea urmatorul cuprins : “In cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicole, impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm3 sau fractiune din aceasta”, cu suma corespunzatoare din Anexa I, Capitolul IV anexata prezentei hotarari.

Art. III Prezenta hotarare se aplica incepand cu 01.01.2011.

Art. IV Directia Venituri din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. V Hotararea se va comunica :

  • Primarului municipiului Alba Iulia

  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

  • Direcţiei Venituri

  • Presă

Alba Iulia, 14 decembrie 2010PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier Secretar

Popa Pavel Marcel Jeler


P.M. 3ex