Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google
ROMANIA

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL ALBA IULIA

CONSILIUL LOCALHOTĂRÂREA NR. 33

privind modificarea HCL nr. 337/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate, taxe speciale precum şi amenzile aplicabile în anul 2010Consiliul local al muncipiului Alba-Iulia întrunit în şedinţă ordinară;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 337/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate, taxe speciale precum şi amenzile aplicabile în anul 2010;

Văzând raportul de specialitate nr. 10320/17.02.2010 întocmit de către Direcţia Venituri din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba-Iulia şi avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Având în vedere prevederile HCL nr. 176/2009 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile,impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate, taxe speciale precum şi amenzile aplicabile în anul 2010;

Văzând prevederile art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificată şi completată prin rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, Legea nr. 174/2004, Hotărârea Guvernului nr. 977/2004, Ordonanţa Guvernului nr. 83/2004, Ordonanţa Guvernului nr. 94/2004, Legea nr. 507/2004, Legea nr. 494/2004, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2004, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2004, Legea nr. 96/2005, Legea nr. 163/2005, Legea nr. 210/2005, Legea nr. 247/2005, Hotărârea Guvernului nr. 797/2005, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 203/2005, Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 20 ianuarie 2006, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2006, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2006, Legea nr. 317/2006, Legea nr. 343/2006, Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 7 septembrie 2006, Hotărârea Guvernului nr. 1514/2006, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2006, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2007, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 106/2007, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2007, legea nr. 372/2007, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2007, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2008, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2008, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 127/2008, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 200/2008, Hotărârea Guvernului nr. 1697/2008, OUGR nr. 29/2009, OUGR nr. 34/2009, OUGR nr. 46/2009, OUGR nr. 67/2009, OUGR nr. 86/2009, HGR nr. 956/2009, OUGR nr. 109/2009, Legea nr. 329/2009, Legea nr. 343/2009, Legea nr. 367/2009, OGR nr. 3/2010 şi prin OGR nr. 10/2010 şi ale HG nr. 44/2004 privind normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1840/2004, Hotărârea Guvernului nr. 783/2004, Hotărârea Guvernului nr. 84/2005, Hotărârea Guvernului nr. 610/2005, Hotărârea Guvernului nr. 797/2005, HGR nr. 580/2006, Hotărârea Guvernului nr. 1514/2006, Hotărârea Guvernului nr. 1861/2006, Hotărârea Guvernului nr. 213/2007, Hotărârea Guvernului nr. 314/2007, Hotărârea Guvernului nr. 1195/2007, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2007, Hotărârea guvernului nr. 1579/2007, Hotărârea Guvernului nr. 686/2008, HGR nr. 1618/2008, HGR nr. 192/2009, HGR nr. 488/2009, HGR nr. 616/2009, HGR nr. 956/2009 şi HGR nr. 1620/2009;

În temeiul prevederilor art. 36(4)lit. "c", ale art. 45(2) lit. "c" şi ale art. 115(1) lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, modificată şi completată prin OUGR nr. 20/2008, Legea nr. 35/2008, OUGR nr. 66/2008, Legea nr. 131/2008, OUGR nr. 105/2009 şi prin Legea nr. 375/2009,HOTĂRĂŞTE:Art.I. Se modifică articolul 12 din HCL nr. 337/2009, care va avea următorul cuprins:


Art. 12 Facilităţi fiscale acordate de Consiliul Local al municipiului Alba Iulia

12.1.Persoanele fizice care deţin în proprietate o singură locuinţă, a cărei suprafaţă nu depăşeşte 100 mp (inclusiv terenul aferent locuinţei) şi unde au domiciliul, beneficiază de următoarele facilităţi :

12.1.1. Reducerea cu 50% la impozitul pe clădire şi terenul aferent locuinţei, dacă au în întreţinere copii (până la 18 ani sau care sunt cuprinşi într-o formă de învăţământ până la 25 de ani) neinstituţionalizaţi, cu handicap grav permanent, cu asistent sau însoţitor.

12.1.2. Reducerea cu 50% la impozitul pe clădire şi terenul aferent locuinţei pentru familia în care ambii soţi beneficiază de indemnizaţie de şomaj cel puţin 6 luni din anul 2009.

12.1.3. Reducerea cu 100 % la impozitul pe clădire şi terenul aferent locuinţei pe anul în curs pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

12.2. Pentru cazurile speciale, deosebit de grave se vor acorda facilitati prin hotărâre a Consiliului Local, separat, pe bază de anchetă socială.

12.3. Pentru a beneficia de aceste înlesniri persoanele fizice trebuie să depună următoarele documente:

- cerere de solicitare a înlesnirii;

- acte doveditoare a situaţiei respective;

- să nu aibă restanţe la bugetul local sau să aibă o eşalonare aprobată pentru acestea.


Art. II Hotărârea se comunică spre a fi dusă la îndeplinire la:

  • Direcţia Venituri

  • Presa.


Alba Iulia, 23 februarie 2010
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier Secretar

Iulius Viorel Domuţa Marcel Jeler


M.M.P. / 2 ex