Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL ALBA IULIA

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 337

privind modificarea HCL nr. 176/2009 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile,impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate, taxe speciale precum şi amenzile aplicabile în anul 2010

 

 

Consiliul local al muncipiului Alba-Iulia întrunit în şedinţă ordinară;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 176/2009 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile,impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate, taxe speciale precum şi amenzile aplicabile în anul 2010;

Văzând raportul de specialitate nr. 143967/2009 întocmit de către Direcţia Venituri din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba-Iulia şi avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificată şi completată prin rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, Legea nr. 174/2004, Hotărârea Guvernului nr. 977/2004, Ordonanţa Guvernului nr. 83/2004, Ordonanţa Guvernului nr. 94/2004, Legea nr. 507/2004, Legea nr. 494/2004, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2004, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2004, Legea nr. 96/2005, Legea nr. 163/2005, Legea nr. 210/2005, Legea nr. 247/2005, Hotărârea Guvernului nr. 797/2005, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 203/2005, Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 20 ianuarie 2006, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2006, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2006, Legea nr. 317/2006, Legea nr. 343/2006, Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 7 septembrie 2006, Hotărârea Guvernului nr. 1514/2006, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2006, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2007, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 106/2007, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2007, legea nr. 372/2007, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2007, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2008, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2008, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 127/2008, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 200/2008, Hotărârea Guvernului nr. 1697/2008, OUGR nr. 29/2009, OUGR nr. 34/2009, OUGR nr. 46/2009, OUGR nr. 67/2009, OUGR nr. 86/2009, HGR nr. 956/2009 şi OUGR nr. 109/2009, ale HG nr. 44/2004 privind normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1840/2004, Hotărârea Guvernului nr. 783/2004, Hotărârea Guvernului nr. 84/2005, Hotărârea Guvernului nr. 610/2005, Hotărârea Guvernului nr. 797/2005, HGR nr. 580/2006, Hotărârea Guvernului nr. 1514/2006, Hotărârea Guvernului nr. 1861/2006, Hotărârea Guvernului nr. 213/2007, Hotărârea Guvernului nr. 314/2007, Hotărârea Guvernului nr. 1195/2007, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2007, Hotărârea guvernului nr. 1579/2007, Hotărârea Guvernului nr. 686/2008, HGR nr. 1618/2008, HGR nr. 192/2009, HGR nr. 488/2009, HGR nr. 616/2009, ale HGR nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile în anul 2010, ale Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, modificată şi completată prin Legea nr. 371/2006, Legea nr. 380/2006 şi Legea nr. 188/2007, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată prin Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 20 iulie 2006, Legea nr. 440/2006, Legea nr. 110/2007, OUGR nr. 46/2007, OUGR nr. 64/2007, Legea nr. 388/2007, OUGR nr. 28/2008, OUGR nr. 4/2009, OUGR nr. 64/2009, OUGR nr. 74/2009 şi OUGR nr. 91/2009 şi ale OUGR nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, modificată şi completată prin OUGR nr. 63/2006, HGR nr. 1391/2006, Legea nr. 6/2007, OUGR nr. 69/2007, OUGR nr. 146/2008, OUGR nr. 9/2009 şi prin Legea nr. 218/2009

În temeiul prevederilor art.36(4)lit. "c" , ale art. 45(2) lit. "c" şi ale art. 115(1) lit. "b" din legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, modificată şi completată prin OUGR nr. 20/2008, Legea nr. 35/2008, OUGR nr. 66/2008, Legea nr. 131/2008 şi OUGR nr. 105/2009

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1 Nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile care sunt aplicabile în anul 2010 sunt prevăzute în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre;

 

 

Art. 2 IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI

 

2.1. Impozitul pe clădiri la persoanele fizice se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii, valoare care se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea.

Valorile impozabile şi coeficienţii de corecţie corespunzătoare rangului localităţii şi zona de amplasare a clădirii sunt redate în Capitolul II din Anexa nr.1.

 

2.1.1. În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă depăşeşte 150 mp valoarea impozabilă a acesteia se determină în urma aplicării prevederilor art.251 alin.(1)-(7), se majorează cu câte 5%pentru fiecare 50 mp sau fracţiune din aceştia.

2.1.2. În cazul clădirilor a căror destinaţie a fost modificată din locuinţe în spaţii comerciale, economice sau sedii de firme, inclusiv cele aparţinând persoanelor fizice autorizate, precum şi pentru clădirile construite cu această destinaţie impozitul se calculează, conform Capitolului III din Anexa nr.1, majorate cu 20%

2.2. Impozitul pe clădiri la persoane juridice :

2.2.1. Impozitul pe clădiri în cazul persoanelor juridice care au efectuat reevaluarea clădirilor în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, se calculează prin aplicarea cotei de 1 % asupra valorii de inventar rezultate în urma reevaluării şi înregistrate în contabilitate;

2.2.2. Impozitul pe clădiri în cazul persoanelor juridice care nu au efectuat reevaluarea clădirilor în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă se calculează prin aplicarea cotei de 12% asupra valorii de inventar, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat reevaluarea;

2.2.3. În cazul clădirilor închiriate, lucrările de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, efectuate de locatar din punct de vedere fiscal, acesta are obligaţia să comunice locatorului valoarea lucrărilor executate pentru depunerea unei noi declaraţii fiscale, în termen de 30 de zile de la terminarea lucrării respective;

2.2.4. Taxa pe clădiri

Pentru clădirile proprietate publică sau privată ale statului ori a unităţilor administraţiilor teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri;

2.2.5. În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe durata întreaga de desfăşurare a acestuia impozitul pe clădiri se datorează de locatar şi se calculează la valoarea din contract, aşa cum este ea înregistrată în contabilitatea locatorului sau locatarului.

2.3. Impozitul / taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale până la datele 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

 

 

Art. 3 IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN

 

 

3.1. Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează impozit pe teren; acesta se stabileşte luând în calcul numărul de metri pătraţi de teren, rangul localităţii şi zona şi / sau categoria de folosinţă a terenului.

3.1.1. În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei exprimată în hectare cu suma corespunzătoare prevăzută în Capitolul III din Anexa nr.1.

3.1.2. În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare cu suma corespunzătoare prevăzută în Capitolul III din Anexa nr.1.

Suma stabilită conform alin. 3.1.2. se înmulţeşte cu „4” coeficientul de corecţie privind rangul localităţii, conform art.258, alin. 5 din Codul Fiscal.

3.1.3. În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii impozitul se calculează conform art.3, pct. 3.1.2. numai dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii :

a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultura;

b) au înregistrat în contabilitate venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la litera a).

În caz contrar impozitul pe teren la persoanele juridice se calculează conform punctului 3.1.1..

3.1.4. Pentru terenurile amplasate în extravilan se utilizează sumele prevăzute în Capitolul III din Anexa nr.1. Suma corespunzătoare obţinută se înmulţeşte cu coeficientii de corecţie prevazuti de art. 251, alin. 5 din Codul Fiscal astfel pentru Zona A- 2,40, Zona B-2,30, Zona C-2,20 si Zona D-2,10.

3.1.5. Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului, ori a unităţii administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor drepturilor de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitul pe teren.

3.1.6. În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe durata întreagă a acestuia, impozitul pe teren se datorează de locatar.

3.1.7. In cazul terenurilor pe care sunt amplasate orice alte constructii, care nu sunt de natura cladirilor pentru stabilirea impozitului pe teren , din suprafata inregistrata la Registrul Agricol la categoria de folosinta „terenuri cu constructii”, nu se scade suprafata ocupata de constructiile respective.

3.2. Impozitul / taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la data de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

 

 

 

Art. 4 IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

 

 

4.1. În cazul mijloacelor de transport prevăzute de art.263, alin.2 din Codul Fiscal cu completările şi modificările ulterioare, impozitul se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare prevăzută în Capitolul IV din Anexa nr.1.

4.2. Pentru mijloacele de transport prevăzute la art.263, alin.4 şi art.292, alin.3 – autovehiculele de transport marfă cu masa totală autorizată egala sau mai mare de 12 tone -, pentru cele prevăzute de art.263, alin.5 şi art.292, alin.3 – combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone-, pentru mijloacele de transport prevăzute la art.263, alin.6 – remorci, semiremorci sau rulote – pentru mijloacele de transport prevăzute la art.263, alin.7 – mijloacele de transport pe apă – taxele sunt redate în Capitolul IV din Anexa nr.1.

4.3. Impozitul asupra mijloacelor de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la data de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

4.4. În cazul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul asupra mijloacelor de transport se datorează de locatar.

 

Art.5. Pentru plata integrala a impozitului pe cladiri , terenuri si mijloace de transport datorate pe intregul an, pana la 31 martie inclusiv se acorda bonificatie de 10 % pentru persoane fizice si 5 % pentru persoane juridice. Pentru a beneficia de bonificatie persoanele fizice si juridice nu trebuie sa aiba datorii la bugetul local ( orice datorie restanta trebuie achitata pana la 31 martie ).

 

Art. 6 Impozitul anual pe clădiri, teren, mijloace de transport, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine mai multe clădiri, terenuri, mijloace de transport suma de 50 lei se referă la impozitul cumulat pe fiecare fel de impozit.

 

Art. 7 TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR

 

7.1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor avize asemănătoare prevăzute de art.267 este redată în Capitolul V din Anexa nr.1.

7.2. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate economică şi a altor autorizaţii similare prevăzute de art.268 sunt prevăzute în Capitolul V din Anexa nr.1.

 

 

Art. 8 TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

 

 

8.1. Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în baza unui contract sau a unei altfel de înţelegeri încheiată cu altă persoană datorează o taxă de 3,6% aplicată asupra valorii serviciilor de reclamă şi publicitate, exclusiv T.V.A.

8.2. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate prevăzută de art.271, alin.2. este redată în Capitolul VI din Anexa nr.1.

 

 

Art. 9 IMPOZITUL PE SPECTACOLE

 

 

9.1. Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă în România datorează impozit pe spectacole.

9.2. În cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operete, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă şi internaţională cota de impozit este 2% aplicată asupra încasărilor din vânzarea abonamentelor şi a biletelor de intrare.

9.3. Pentru manifestările artistice de genul : festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte asemenea manifestări artistice ori distractive care au caracter ocazional cota este de 5% aplicată asupra încasărilor din vânzarea abonamentelor sau a biletelor de intrare.

9.4. În cazul unei manifestări artistice sau al unei activităţi distractive care are loc într-o videotecă sau discotecă, impozitul pe spectacol se calculează pentru fiecare zi de manifestare prin înmulţirea numărului de metri pătraţi ai suprafeţei incintei videotecii sau discotecii cu suma stabilită în Capitolul VII din Anexa nr.1.

9.5. Impozitul pe spectacole se ajustează prin înmulţirea sumei stabilite potrivit alin.9.4. cu coeficientul de corecţie – 4 , privind rangul localităţii.

Art.10. TAXA HOTELIERĂ

 

10.1.Pentru şederea în municipiul Alba-Iulia, taxa hotelieră se stabileşte astfel:

- 4 % pentru unităţile de cazare de 4 stele;

 • 3,5% pentru unităţile de cazare de 3 stele;

 • 2,5% pentru unităţile de cazare de 2 stele;

 • 1,5% pentru alte unităţi de cazare.

10.2. Cotele se aplică la tarifele de cazare practicate pentru primele 5 zile de cazare, se încasează de catre persoanele juridice sau fizice prin intermediul cărora se realizează cazarea şi se virează la Consiliul Local în primele 10 zile ale lunii, pentru luna precedentă.

 

 

Art. 11 AMENZI CONTRAVENŢIONALE LA PERSOANELE FIZICE ŞI JURIDICE

 

Limitele minime şi maxime ale amenzilor sunt prezentate in Capitolul XIII din Anexa nr.1.

 

 

 

Art. 12 Facilităţi fiscale acordate de Consiliul Local

 

12.1.Persoanele fizice care deţin o singură locuintă, în care au domiciliul, pentru aceasta şi pentru terenul aferent acesteia, beneficiază de următoarele facilităţi :

12.1.1. Reducerea cu 50% pentru familiile care au copii cu handicap grav sau accentuat, neinstituţionalizaţi cu conditia ca venitul mediu al parintilor sa fie sub sau egal cu salariul minim pe economie.

12.1.2. Reducerea cu 50% pentru familiile în care ambii soţi beneficiază de indemnizaţie de şomaj şi/sau ajutor social sau alocaţii de sprijin, cel puţin 6 luni din anul 2009.

12.1.3. Reducerea cu 25% pentru familiile în care unul dintre soţi beneficiază de indemnizaţie de şomaj şi/sau ajutor social sau alocaţii de sprijin, cel puţin 6 luni din anul 2009.

12.1.4. Reducerea cu 100 % pentru persoanele fizice beneficiare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.

12.1.5. Pentru cazurile speciale, deosebit de grave se vor acorda facilitati prin hotarari ale Consiliului Local separate.

12.1.6. Pentru a beneficia de aceste înlesniri persoana fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :

- cerere de solicitare a înlesnirii;

- acte doveditoare a situaţiei respective;

- carte funciară care atestă proprietatea;

- să nu aibă restanţe sau acestea să fie achitate în momentul depunerii cererii.

Înlesnirea se acordă conform prevederilor legale în vigoare.

Art.13. Taxe speciale

 

13.1. Taxe transport

 

13.1.1. Taxa pentru autorizaţia de transport in comun, de persoane , este de 500 lei anual, pentru Serviciul Transport Public Alba.

13.1.2. Operatorii care beneficiaza de subventie de la Consiliul Local Alba Iulia , conform legislaţiei in vigoare , sunt scutiti de plata taxei de utilizare a statiilor de transport in comun.

13.1.3. Taxa pentru autorizaţia de execuţie pe traseu, pentru transportul în comun de persoane este de 20 lei/an pentru Serviciul Transport Public Alba.

13.1.4. Taxele se achită până la data de 28 februarie 2009, dată după care se percep dobânzi şi penalităţi de întârziere;

13.1.5. Taxa de înregistrare pentru vehiculele cu tracţiune animală este de 15 lei/an, pentru mopede de 25 lei/an, iar pentru celelalte categorii de vehicole este de 35 lei/an

13.1.6 Tarife percepute pentru activitatea de taximetrie:

-acordare, prelungire, vizare autorizatie de transport: - 400 lei pentru operatorii de transport

- 200 lei pentru persoane fizice sau asociatii familiale

-acordare , prelungire , vizarea si inlocuire autorizatie -50 de lei

-eliberare duplicat -100 lei

-eliberare cazier de conduita profesionala- 20 lei

-taxa statie- 30 lei/trimestru

-acordarea , prelungirea, vizare autorizatiei de dispecerat -300 lei

-pentru orice copie conforma-50 lei

13.1.7 Pentru Seviciul de inchirieri autoturisme (fara conducator auto) se stabilesc urmatoarele taxe : -eliberare , vizare , modificare copie conforma -200 lei

-eliberare duplicat 100 lei

13.2 Taxe pentru eliberarea ‘Acord administrator drum ‘ privind autorizarea amplasarii constructiilor si instalatiilor in zona drumului (in conformitate cu prevederile O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicata)

-160 lei pentru persoanele juridice + 1 leu pentru fiecare metru liniar de retea (conducte) ce afecteaza zona drumului (longitudinal si/sau transversal);

-27 lei pentru persoanele fizice;

-55 lei pentru acordul de schimbare a solutiilor avizate anterior.

-

13.3. Taxe pentru executarea de copii de pe documentele deţinute de Consiliul Local: - xerocopierea unei pagini format A4 – 0,50 lei;

- xerocopierea unei file format A4 – 1 leu;

- xerocopierea unei file A3 – 1,50 lei.

 

13.4. Taxe speciale de cadastru

 

13.4.1 Taxa de parcelare se stabileşte la 747 lei pentru un proiect ce conţine două parcele. În cazul în care se impune crearea mai multor parcele taxa se majorează cu 200 lei pentru fiecare parcelă nou creată în plus.

Pentru persoanele juridice taxa se majorează cu 25%.

13.4.2 Taxa specială, pentru eliberarea planurilor de situaţie în zonele în care este realizat cadastrul edilitar – imobiliar, în vederea obţinerii certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire se stabileşte după cum urmează:

a. pentru persoanele fizice:

- pentru scara 1: 200 - format A3 – 26 lei

- pentru scara 1: 500 - format A3 – 35 lei

- pentru scara 1:1000 - format A3 – 38 lei

- pentru scara 1:2000 - format A3 – 42 lei

- pentru scara 1: 200 - format A4 – 19 lei

- pentru scara 1: 500 - format A4 – 26 lei

- pentru scara 1:1000 - format A4 – 30 lei

- pentru scara 1:2000 - format A4 – 35 lei

b. pentru persoanele juridice taxa specială va fi majorată cu 25%

 

 

 

 

13.4.3. Taxa specială pentru eliberarea planurilor de situaţie pe format A0 (plotter): - pentru persoanele fizice – 100 lei, respectiv 200 de lei pe suport magnetic.

- pentru persoanele juridice taxa va fi majorată cu 25%

13.4.4. Taxa pentru eliberarea de copii după planuri cadastrale – schiţe de punere în posesie întocmite sau de pe alte asemenea planuri deţinute de consiliul local este de :

- 5 lei format A4;

- 10 lei format A3.

13.5. Taxe pentru obţinerea autorizaţiei speciale de acces în zonele cu restricţii de tonaj:

 • depăşirea tonajului semnalizat de la 0 la 5 tone, inclusiv, masa totală autorizata – 15 lei/auto/zi, sau abonament de 250 lei/lună/auto;

 • depăşirea tonajului semnalizat de la 5 la 10 tone, inclusiv, masă totală autorizata – 25 lei/auto/zi, sau abonament de 350 lei/lună/auto;

 • depăşirea tonajului semnalizat de la 10 la 15 tone, inclusiv, masă totală autorizata – 35 lei/auto/zi, sau abonament de 450 lei/lună/auto;

depasirea tonajului semnalizat de la 15 la 20 tone inclusiv, masa totala autorizata- 45 lei/auto/zi, sau abonament de 550 lei/luna/auto;

 • peste 20 tone inclusiv agabaritice, în cazuri excepţionale, 1100 lei/auto/zi.

 

 

Art.14 Taxele judiciare de timbru şi taxele extrajudiciare de timbru sunt stabilite la punctele II si III din Anexa nr.1.

 

 

 

Art.15 ALTE TAXE

 

15.1. Taxele pentru utilizarea locurilor publice sunt redate în Anexa nr.2.

15.2. Taxele privind vehiculele lente sunt redate in Anexa nr.3

 

 

 

Art. 16 Impozitele şi taxele prevăzute în prezenta hotărâre sunt aplicabile în anul 2010.

 

 

 

 

 

Art. 17 Hotărârea se comunică spre a fi dusă la îndeplinire la:

 • Direcţia Venituri;

 • Direcţia Cheltuieli;

 • Direcţia Urbanism şi Disciplina în Construcţii;

 • Direcţia tehnică, dezvoltare;

 • Serviciul administrarea domeniului public şi privat;

 • Serviciul administrarea activităţilor domeniului public

 • Serviciul baze sportive şi agrement

 • Compartimentul Protecţie Civilă;

 • Serviciul public comunitar pentru cadastru si agricultură;

 • Registrul Agricol;

 • Serviciul de Informatizare a Persoanei;

 • Inspectoratul de Poliţie a Judeţului Alba;

 • Poliţia Municipiului Alba-Iulia;

 • Presa.

 

Alba Iulia, 27 octombrie 2009

 

 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier Secretar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.P.

N.M./2ex