Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL ALBA IULIA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 342

privind stabilirea cuantumului taxelor pentru serviciile prestate în activitatea de pompe funebre şi în cimitirul municipal


Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în şedinţă ordinară ;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea cuantumului taxelor pentru serviciile prestate în activitatea de pompe funebre şi în cimitirul municipal ;

Văzând raportul de specialitate al Serviciului licitaţii, contracte, baze sportive şi agrement din cadrul Serviciului public „Administrarea patrimoniului local ” şi avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură ;

Având în vedere prevederile OGR nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat, aprobată şi modificată prin Legea nr. 3/2003 şi ale HGR nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor de aplicare a OGR nr. 71/2002 .

În temeiul prevederilor art. 38 (2) lit. „d” şi ale art. 46(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală ,


HOTĂRĂŞTE :

Art.1.Stabileşte taxele pentru serviciile prestate în activitatea de pompe funebre şi în cimitirul municipal după cum urmează:

  1. Taxă de folosinta pentru un loc de inhumare (1,5 x 2,5 m) – 3,75 mp – 138,66 lei /loc ( RON);

  2. Taxă pentru întreţinere morminte (pe an) – 25,44 lei /loc (RON);

  3. Taxă închiriat capela – 2,65 lei /oră (RON)

  4. Taxă săpat gropi pentru locuri de veci – 159 lei /groapă (RON);

  5. Taxă transport persoană decedată de la capelă la locul de înhumare – 30 lei (RON);

  6. Taxă pentru închiriat dolii, funii şi tras clopot – 31,08 lei (RON);

Celelalte servicii prestate vor fi tarifate în conformitate cu preţul impus de piaţă şi vor fi indexate lunar.

Taxa pentru întreţinere morminte este obligatorie, din perceperea ei urmînd a fi acoperite următoarele necesităţi:

-întreţinerea propriu-zisă a mormintelor

-reabilitarea căilor de acces, întreţinerea spaţiilor dintre morminte

-plata regiilor conexe acestor operaţiuni de întreţinere:gunoi, apa, etc.

-asigurarea pazei cimitirului

-cartografierea şi evidenţa informatizată a locurilor de veci

Locurile de inhumare vor fi atribuite în folosinţă pe termen de 7 ani pentru persoanele care nu pot suporta taxa de folosinta si de 25 de ani pentru restul ,cu posibilitate de prelungire. Dreptul de folosinţă a locurilor de înhumare putînd să fie retras – cu înştiinţarea în scris a titularilor dreptului de folosinţă – în următoarele situaţii:

a).la expirarea duratei de folosinţă

b).când titularul dreptului de folosinţă renunţă la acest drept în favoarea administraţiei cimitirului

c).în cazul în care titularului i se atribuie un alt loc de înhumare

d).în caz de părăsire sau de menţinere în stare de neîngrijire pe o perioadă mai mare de 2 ani a locurilor de înhumare şi a lucrărilor funerare

Art.2. Persoanele care sunt asistate social beneficiază de gratuitate la:

-Taxa pentru loc de inhumare

-Taxa pentru închiriat capela

-Taxa pentru transport persoană decedată de la capelă la locul de înhumare

-Taxă pentru închiriat dolii, funii şi tras clopot

Persoanele asistate social mai beneficiază de sicriu şi accesorii la preţ de producător (fără adaos şi cheltuieli de aprovizionare)

Art.3. La cererea urmaşilor persoanei decedate şi în baza unei anchete sociale, aceştia pot beneficia de o reducere de 50% a taxelor prevăzute la art.1, dacă au un venit lunar mai mic sau egal cu salariul minim pe economie.

Art.4. De la data adoptării prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea HCL nr.116 din martie 2005 privind modificarea cuantumului taxelor pentru serviciile prestate în activitatea de pompe funebre şi în cimitirul municipal.

Art.5. Hotărârea se comunică către

-Serviciul public “Administrarea patrimoniului local”

-Directia Venituri

-Direcţia cheltuieli

-SC Prometeu SRL, Alba Iulia, str.Parcului, nr.4


Alba Iulia, 25 octombrie 2005
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, CONTRASEMNEAZĂ,

CONSILIER SECRETAR

Avram Iancu Ioan Marcel JelerR.G./M.M.

3 ex