Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google

ROMANIA

JUDETUL ALBA

MUNICIPIUL ALBA IULIA

CONSILIU LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 346

 privind modificarea Hotărârii nr. 137/2011 a Consiliului local  privind impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate, taxe speciale precum si amenzile aplicabile in anul 2012

 

            Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în şedinţă ordinară;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii nr. 137/2011 a Consiliului local privind impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate, taxe speciale precum si amenzile aplicabile în anul 2012;

            Având în vedere raportul de specialitate nr. 80679/2011 al Directiei Venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia şi avizul favorabil al Comisiei Consiliului local  de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

            Văzând prevederile OG nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;

            În temeiul prevederilor art. 36(4)lit. "c" , ale art. 45(2) lit. "c" şi ale art. 115(1) lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, modificată şi completată prin OUGR nr. 20/2008, Legea nr. 35/2008, OUGR nr. 66/2008, Legea nr. 131/2008, OUGR nr. 105/2009, Legea nr. 375/2009 şi Legea nr. 59/2010,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I   Modifică Art.2.2(2) din Hotărârea nr. 137/2011 a Consiliului local care va avea urmatorul cuprins:

“In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata cota impozitului pe cladiri se stabilieste astfel:

a)     15 % pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de  referinta

b)     35 % pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinta.”

Art.II Modifică Art. 10 din Hotărârea nr. 137/2011 a Consiliului local  care va avea urmatorul cuprins:

 “Pentru sederea intr-o unitate de cazare  taxa hoteliera  este de 1% din valoarea totala a cazarii/tariful de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului  care se incaseaza de persoanele  juridice  prin intermediul carora se realizeaza cazarea, o data cu luarea in evidenta a persoanelor cazate .”

Art.III  La art. 12.1 Facilitati fiscale acordate de Consiliul Local se introduc  urmatoarele subarticole:

12.2 Consiliul local acorda o reducere de 100% la  impozitul pe cladiri  pe o perioada de 12 luni  persoanelor fizice proprietare ale apartamentelor din blocurile de locuit (condominii) construite in anii 1950-1990 care reabiliteaza termic peretii exteriori ai acestora  care nu sunt cuprinsi la O.G. 18/2009, respectiv la Legea 153/2011.

Pentru acordarea acestei facilitati este obligatoriu indeplinirea urmatoarelor conditii:

-         Solicitantul sa nu figureze cu datorii la bugetul local

-         Solicitantul sa depuna o cerere la registratura municipiului Alba Iulia pentru eliberarea procesului verbal de constatare a efectuarii lucrarii.

12.3  Prevederile HCL 342/2007 privind acordarea de facilitate fiscale unor persoane fizice se abroga.

12.4  Pentru proprietarii blocurilor de locuinte care executa lucrari   de interventie pe cheltuiala proprie in conditiile  OUG.18/2009 privind cresterea performantelor energetic a blocurilor de locuit  si a  Legii 153/2011 privind masuri de crestere a  calitatii architectural-ambientale a cladirilor, consiliul local va analiza acordarea  de  facilitati  fiscale  pentru fiecare solicitant in parte .

            Art.IV La Art. 13 Taxe speciale se modifica punctele 13.2 si 13.5 care vor avea urmatorul cuprins:

            “Art.13.2 Taxe pentru eliberarea “Acord administrator drum”,

-         persoane juridice, 200 lei + 1 leu, pentru fiecare metru liniar de conducta ce afecteaza longitudinal si /sau transversal zona drumului public

-         persoane fizice, 30 lei

-         pentru acordul de schimbare a solutiilor avizate anterior 60 lei

            Art.13.5 Taxe pentru obtinerea autorizatiei speciale de acces in zonele cu restrictii de tonaj:

Tip de autorizatie

Depasire tonaj semnalizat, inclusiv masa totala autorizata

lei/auto/zi

lei/auto/luna abonament

Autorizatie speciala de acces in zone cu restrictii de tonaj  Autocamioane

auto 0 -5 to

20

300

auto 5 -10 to

30

400

auto 10 -15 to

40

500

auto 15 -20 to

50

600

auto 20 -30 to

60

700

auto 30 -40 to

80

800

auto > 40 to

100

1000

agabaritice (cazuri exceptionale)

300

 

Autorizatie speciala de acces in zone cu restrictii de tonaj

Remorci

0 – 5 to

10

100

5 – 10 to

15

150

10 -20 to

20

200

20 – 40 to

30

300

Art.V Impozitele si taxele prevazute în prezenta hotarare sunt aplicabile în anul 2012

Art.VI  Hotararea se comunica catre:

-         Institutia Prefectului – Judetul Alba

-         Primarul municipiului Alba Iulia

-         Directia venituri

-         Directia cheltuieli

-         Directia urbanism si amenajarea teritoriului

-         Directia tehnica, dezvoltare

-         Serviciul administrarea domeniului public si privat

-         Serviciul administrarea activitatilor domeniului public

-         Serviciul baze sportive, agrement

-         Compartimentul protectie civila

-         Serviciul public comunitar pentru cadastru si agricultura

-         Serviciul public Politia Locală Alba Iulia

-         Registrul agricol

-         Serviciul de Informatizare a Persoanei

-         Inspectoratul de Politie a Judetului Alba

-         Politia Municipiului Alba Iulia

-         Presa

 

Alba Iulia,  22 noiembrie  2011

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                  CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier                                                                                Secretar

Costinas Marius Adrian                                                      Jeler Marcel

 

P.M. 2 ex

 Anexe

  • HCL3462011_Anexa.pdf