Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 356

privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al
municipiului Alba Iulia, post - mortem ” domnului
căpitan Răzvan Aurel Moldovan


Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Alba Iulia, post - mortem ” domnului căpitan Răzvan Aurel Moldovan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 91830/2014 al Compartimentului informare, presă, comunicare şi relaţii publice din aparatul de specialitate al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului;

Văzând Hotărârea nr. 74/2010 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia privind aprobarea Regulamentului de conferire a titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Alba Iulia;

În temeiul prevederilor art. 36(8), ale art. 45(1) şi ale art. 115(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Conferă titlul de „Cetăţean de onoare al municipiului Alba Iulia, post - mortem ” domnului căpitan Răzvan Aurel Moldovan.

Art.2 Hotărârea se comunică către:

    • Primarul municipiului Alba Iulia

    • Instituția Prefectului - Județul Alba

    • Compartimentul informare, presă, comunicare şi relaţii publiceAlba Iulia, 28 noiembrie 2014Președintele ședinței,                                                               Contrasemnează,
Consilier                                                                                 Secretar
Sandu Cornel Stelian                                                               Jeler Marcel

P.M. 3ex