Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCALHOTĂRÂREA NR. 359

privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2016


Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2016;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 94027/2015 al Direcției Venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ

Văzând prevederile art. 56, art. 120 (1), art. 121 (1) și (2) și art. 139 (2) din Constituția României, republicată, ale articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, ale art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, ale art. 5 (1) lit. ”a” și 5(2), art. 16(2), art. 20 (1) lit. ”b”, art. 27, art. 30 și art. 761(2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art.1, art. 2(1) lit. ”h”, precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale OUG nr. 50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, modificată și completată ulterior, ale Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare, ale OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, ale OG nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 19 și art. 20 din OG nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare, ale art. 5 din Legea nr. 7/1996 - Legea cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 6 lit.”b” din OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, ministrului finanțelor publice și președintelui Institutul Național de Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015;

Având în vedere prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național;

Văzând procesul verbal nr. 93154/10.11.2015, încheiat în ședința de dezbatere publică desfășurată la sediul municipiului Alba Iulia în data de 10 noiembrie 2015, ora 12;

Având în vedere discuțiile purtate în cadrul ședinței Consiliului local al municipiului Alba Iulia;

În temeiul prevederilor art. 27, 36(2) lit. ”b” coroborat cu 36(4) lit. ”c”, art.45(2) lit. ”c” și ale art.115(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:


 1. Impozitele și taxele locale, alte taxe, taxele speciale și amenzile aplicabile în anul 2016, se stabilesc potrivit prezentei hotărâri.


Art. 1. Impozitul și taxa pe clădiri (art. 455 Cod Fiscal)


Reguli generale:


 1. Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea clădire.

 2. Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.

 3. Taxa pe clădiri se stabileşte proporţional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.


Art. 2. Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice (art. 457 Cod Fiscal)


 1. Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii.

Prin clădire rezidențială se ințelege construcție alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii.

 1. Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2, din tabelul următor:


Impozitul şi taxa pe clădiri

Tipul clădirii

Valoarea impozabilă– lei/m2

Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire(condiţii cumulative)

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

1000

600

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

300

200

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat ori cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

200

175

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci ori din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

125

75

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A–D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A–D

50%din suma care s-ar aplica clădirii

50%din suma care s-ar aplica clădirii


 1. În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevăzut la alin. (2) valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare.

 2. Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafeţele podurilor neutilizate ca locuinţă, ale scărilor şi teraselor neacoperite.

 3. Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.

 4. Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate mai sus cu coeficientul de corecţie corespunzător, redat mai jos:


Rangul localităţii

Zona în cadrul localităţii

II

A

B

C

D

2,40

2,30

2,20

2,10


 1. În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientul de corecţie se reduce cu 0,10.

 2. Valoarea impozabilă a clădirii, se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:

 1. cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

 2. cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

 3. cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.


Art. 3. Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice (art. 458 Cod Fiscal)


Clădire nerezidențială – orice clădire care nu este rezidențială

 1. Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3% asupra valorii care poate fi:

 1. valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

 2. valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

 3. valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.


 1. În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor de la alin. (1) impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 2% asupra valorii impozabile determinate conform impozitului de la clădirile nerezidentiale (art. 457 Cod Fiscal).

 2. Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.


Art. 4. Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice (art. 459 Cod Fiscal)


Clădire cu destinație mixtă – clădire folosită atât în scop rezidențial, cât și nerezidențial.

 1. În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 457 Cod Fiscal cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform art. 458 Cod Fiscal;

 2. În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457.

 3. Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:

 1. în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457;

 2. în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor art. 458.


Art. 5 Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice (art. 460 Cod Fiscal)


 1. Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii; se stabiliște o cotă adițională de 25%.

 2. Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3% asupra valorii impozabile a clădirii.

 3. Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

 4. În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform alin. (2) sau (3).

 5. Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:

 1. ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;

 2. valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

 3. valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;

 4. valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;

 5. în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

 6. în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.

 1. Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării.

 2. Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului.

 3. În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.

 4. În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.Art. 6 Declararea, dobândirea, înstrăinarea și modificarea clădirilor


 1. Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

 2. În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor (chiar și pentru acele construcții fără autorizație de construire).

 3. Pentru clădirile nou construite data dobândirii se consideră după cum urmează:

  1. pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, data întocmirii procesului-verbal de recepţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor;

  2. pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de construire, data din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepţie în termenul prevăzut de lege;

  3. pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii autorizaţiei, în condiţiile legii, la data expirării acestui termen şi numai pentru suprafaţa construită desfăşurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speţă pereţi şi acoperiş. Procesul-verbal de recepţie se întocmeşte la data expirării termenului prevăzut în autorizaţia de construire, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum şi suprafaţa construită desfăşurată în raport cu care se stabileşte impozitul pe clădiri.

 1. Declararea clădirilor în vederea impunerii şi înscrierea acestora în evidenţele autorităţilor administraţiei publice locale reprezintă o obligaţie legală a contribuabililor care deţin în proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizaţie de construire.

 2. În cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.

 3. În cazul extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parţială a folosinţei, precum şi în cazul reevaluării unei clădiri, care determină creşterea sau diminuarea impozitului, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării respective şi datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 4. În cazul desfiinţării unei clădiri, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data demolării sau distrugerii şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, inclusiv în cazul clădirilor pentru care nu s-a eliberat autorizaţie de desfiinţare.

 5. Dacă încadrarea clădirii în funcţie de rangul localităţii şi zonă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe clădiri, impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 6. În cazul clădirilor la care se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează la organul fiscal local lucrarea de cadastru, ca anexă la declaraţia fiscală.

 7. În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

 1. impozitul pe clădiri se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul;

 2. în cazul încetării contractului de leasing, impozitul pe clădiri se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;

 3. atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare.

 1. Taxa pe clădiri se datorează pe perioada valabilităţii contractului prin care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.

 2. Persoana care datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la Direcția Venituri până la data de 25 a lunii următoare celei în care intră în vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă, la care anexează o copie a acestui contract.

 3. În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe clădiri datorate, persoana care datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situaţia respectivă.

 4. Declararea clădirilor în scop fiscal nu este condiţionată de înregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.

 5. Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului (taxei pe clădire).


Art. 7. Plata impozitului/taxei pe clădiri (art. 462 Cod Fiscal)


 1. Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

 2. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10% pentru persoane fizice și 5% pentru persoane juridice;

 3. Impozitul pe clădiri, de până la 50 lei inclusiv, se achită integral la primul termen de plată.

 4. În cazul în care contribuabilul are în proprietate mai multe clădiri pe raza municipiului Alba Iulia, prevederile alin. (2) şi (3) se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

 5. Taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă (nu are bonificație).


Art. 8. Scutiri (art. 456 Cod Fiscal)


 1. Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru:

 1. clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice sau agrement, altele decât cele desfăşurate în relaţie cu persoane juridice de drept public;

 2. clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;

 3. clădirile aflate în proprietatea fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite, conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;

 4. clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice;

 5. clădirile funerare din cimitire şi crematorii;

 6. clădirile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare;

 7. clădirile unei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi clădirile federaţiilor sportive naţionale, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

 8. clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice;

 9. clădirile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;

 10. clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la apărarea împotriva inundaţiilor, precum şi clădirile din porturi şi cele afectate canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente canalelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

 11. clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje şi tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcţii, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;

 12. clădirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului;

 13. clădirile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate de fondator unic, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

 14. clădirile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;

 15. clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;

 16. clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c) - e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

 17. clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

 18. clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;

 19. clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

 20. clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate;

 21. clădirile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

 22. clădirile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrării arhivei, precum şi clădirile afectate funcţionării Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale;

 23. clădirile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie.


Art. 9. Facilități acordate de către Consiliul Local la impozitul pe clădiri


Scutiri pentru:

 1. Clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale.

 2. Clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin (1) litera (b) punctele 1 și 2 din Legea 341/2004, respectiv “Luptător rănit” și “Luptător reținut”.

 3. Clădirea folosită ca domiciliu (și singura aflată in proprietate pe raza municipiului Alba Iulia) aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor care nu au nici un venit sau acesta constă în ajutor social sau indemnizație de șomaj.

 4. Clădirile deținute de asociațiile de dezvoltare intercomunitară.


Reduceri cu 50% pentru:

Clădirea folosită ca domiciliu (și singura aflată in proprietate pe raza municipiului Alba Iulia) aflată in proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară.

Pentru a beneficia de scutire contribuabilii trebuie să facă dovada, cu documente, că se află în situația respectivă.

Pentru a beneficia de scutire sau reducere acordată de către Consiliul Local, pe lângă aceste documente, contribuabilii trebuie să nu aibă sau să achite datoriile restante la data acordării facilităților fiscale.


Art. 10 Impozitul pe teren şi taxa pe teren (art. 463 Cod fiscal)


Reguli generale


 1. Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual.

 2. Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, în condiţii similare impozitului pe teren.

 3. Taxa pe teren se plăteşte proporţional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesionare, închiriere, administrare ori folosinţă.


Art. 11. Calculul impozitului/taxei pe teren (art. 465 Cod Fiscal)


 1. Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.

 2. În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, precum şi terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă de până la 400 m2, inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu sumele din tabelul de mai jos: (sumă care este aceeași cu cea din 2015)


Zona

Niveluri aplicabile in anul 2016 lei/ha

A

6042

B

4215

C

2668

D

1410


 1. În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafaţa care depăşeşte 400 m2, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

 2.  

Nr. Crt.

Categoria de folosință

lei/ha

Zona

A

B

C

D

1

Teren arabil

28

21

19

15

2

Pășune

21

19

15

13

3

Fâneață

21

19

15

13

4

Vie

46


35

28

19

5

Livadă

53

46

35

28

6

Pădure sau teren cu vegetație forestieră

28

21

19

15

7

Teren cu ape

15

13

8

X

8

Drumuri și căi ferate

X

X

X

X

9

Teren neproductiv

X

X

X

X


 1. Acest rezultat se înmulțește cu coeficientul de corecție al rangului de localitate care este 4.

 2. Ca excepţie de la prevederile alin. (2) - (5), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (7) numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

 1. au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;

 2. au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).

 1. În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6) din Codul fiscal, respectiv zona A – 2,4; zona B – 2,3; zona C – 2,2; zona D – 2,10.


Nr. Crt.

Categoria de folosință

lei/ha

Zona

A

B

C

D

1.

Teren cu construcții

31

28

25

22

2.

Teren arabil

50

47

45

42

3.

Pășune

28

25

23

20

4.

Fâneață

55

52

50

48

5.

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.crt. 5.1

0

0

0

0

5.1.

Vie până la intrarea pe rod

56

54

52

48

6.

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.crt. 6.1

0

0

0

0

6.1.

Livadă până la intrarea pe rod

16

15

10

8

7.

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră cu excepția celui prevăzut la nr.crt. 7.1

0

0

0

0

7.1.

Pădure în vârstă de până la 20 ani și pădure cu rol de protecție

6

5

4

2

8.

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

34

33

32

30

8.1

Teren cu amenajări piscicole

0

0

0

0

9.

Drumuri și căi ferate

0

0

0

0

10.

Teren neproductiv

0

0

0

0


Art. 12. Declararea şi datorarea impozitului şi a taxei pe teren (art. 466 cod Fiscal)


 1. Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

 2. În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la Direcția Venituri, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, şi datorează impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 3. În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul este datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.

 4. Orice modificare adusă modificării impozitului/taxei pe teren se declară la Direcția Venituri în termen de 30 de zile de la data modificări și se impozitează respectiv se scade de la impozit cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor.

 5. În cazul în care se constată diferențe între suprafețele înscrise în actele de proprietate și situația reală rezultată din măsurătorile executate în condițiile legii nr. 7/1996 republicată, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeâele care corespund situației reale, dovedite prin lucrări de cadastru; impozitul se calculează conform noii situații începând cu 1 ianuarie a anului următor a celui în care se înregistrează la organul fiscal lucrarea respectivă, ca anexă la declarația fiscală.

 6. În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

 1. impozitul pe teren se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul;

 2. în cazul în care contractul de leasing financiar încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe teren se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care terenul a fost predat locatorului prin încheierea procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;

 3. atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoţită de o copie a acestor documente.

 1. Taxa pe teren se datorează pe perioada valabilităţii contractului prin care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. În cazul contractelor care prevăd perioade mai mici de un an, taxa se datorează proporţional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.

 2. Persoana care datorează taxa pe teren are obligaţia să depună o declaraţie la Direcția Venituri, până la data de 25 a lunii următoare celei în care intră în vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă, la care anexează o copie a acestui contract.

 3. În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe teren datorate, persoana care datorează taxa pe teren are obligaţia să depună o declaraţie, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situaţia respectivă.

 4. Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe teren.

 5. Declararea terenurilor în scop fiscal nu este condiţionată de înregistrarea acestor terenuri la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.


Art. 13. Plata impozitului și a taxei pe teren (art. 467 Cod Fiscal)


 1. Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

 2. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10% pentru persoane fizice și 5% pentru persoane juridice.

 3. Impozitul pe teren, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

 4. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza municipiului Alba Iulia, prevederile alin. (2) şi (3) se referă la impozitul pe teren cumulat.

 5. Taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.


Art. 14. Scutiri (art. 464 Cod Fiscal)


  1. Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru:

 1. terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice sau agrement;

 2. terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;

 3. terenurile fundaţiilor înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;

 4. terenurile aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice;

 5. terenurile aparţinând cimitirelor şi crematoriilor;

 6. terenurile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

 7. terenurile unităţilor sanitare publice, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice;

 8. terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare aferente acestora, precum şi terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinţă a terenului, emis de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară;

 9. terenurile folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului;

 10. terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează ameliorarea acestora;

 11. terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură;

 12. terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri principale administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., zonele de siguranţă a acestora, precum şi terenurile ocupate de piste şi terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranţă;

 13. terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum şi cele ale metroului;

 14. terenurile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;

 15. terenurile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;

 16. terenurile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate de fondator unic, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

 17. terenurile instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

 18. terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;

 19. terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

 20. terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate;

 21. terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c) - e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

 22. terenurile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrării arhivei, precum şi terenurile afectate funcţionării Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale;

 23. suprafeţele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu se reglementează procesul de producţie lemnoasă, cele certificate, precum şi cele cu arborete cu vârsta de până la 20 de ani;

 24. terenurile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie;

 25. terenurile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice.


Art. 15. Facilități acordate de către Consiliul Local la impozitul pe teren


Scutire:

 1. Terenul aferent clădirilor utilizate pentru furznizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale.

 2. Terenul aferent clădirii folosite ca domiciliu aflat în proprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin (1) litera (b) punctele 1 și 2 din Legea 341/2004, respectiv “Luptător rănit” și “Luptător reținut”.

 3. Terenul aferent clădirii folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor care nu au nici un venit sau acesta constă în ajutor social sau indemnizație de șomaj.

 4. Terenul aferent clădirilor deținute de asociațiile de dezvoltare intercomunitară.

 5. Terenul aparținând asociațiilor și fundațiilor folosite pentru acțiuni social-umanitare.
Reducere cu 50% pentru:

Terenul aferent clădirii folosită ca domiciliu aflată in proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară.

Pentru a beneficia de scutire contribuabilii trebuie să facă dovada, cu documente, că se află în situația respectivă.

Pentru a beneficia de scutire sau reducere acordată de către Consiliul Local, pe lângă aceste documente, contribuabilii trebuie să nu aibă sau să achite datoriile restante la data acordării facilităților fiscale.


Art. 16. Impozitul pe mijloacele de transport


Reguli generale


 1. Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport

 2. Impozitul se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România.

 3. Impozitul se plătește la Direcția Venituri pentru persoanele care au domiciliul, sediul sau punctul de lucru în Alba Iulia.

 4. În cazul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul se datorează de locatar.


Art. 17. Calculul impozitului (art. 470 Cod Fiscal)


 1. Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport.

 2. În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul de mai jos:


Nr. crt.

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

Lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)

1

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv

8

2

Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3

9

3

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv

18

4

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv

72

5

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv

144

6

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

290

7

Autobuze, autocare, microbuze

24

8

Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv

30

9

Tractoare înmatriculate

18

II. Vehicule înregistrate

1

Vehicule cu capacitate cilindrică

lei/200 cm3

1.1

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3

4

1.2

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3

6

2

Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

100 lei/an


 1. În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%.

 2. În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

 3. În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:


Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul (în lei/an)

Ax (e) motor (oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I

două axe

1

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

133

2

Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

133

367

3

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

367

517

4

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

517

1169

5

Masa de cel puţin 18 tone

517

1169

II

trei axe1

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

133

231

2

Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

231

474

3

Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

474

615

4

Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

615

947

5

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

947

1472

6

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

947

1472

7

Masa de cel puţin 26 tone

947

1472

III

patru axe1

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

615

623

2

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

623

973

3

Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

973

1545

4

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1545

2291

5

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1545

2291

6

Masa de cel puţin 32 tone

1545

2291


 1. În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:


Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul (în lei/an)

Ax (e) motor (oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I

2 + 1 axe

1

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

2

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

3

Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

60

4

Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

60

137

5

Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

137

320


Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

320

414


Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

414

747


Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

747

1310


Masa de cel puţin 28 tone

747

1310

II

2 + 2 axe1

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

128

299

2

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

299

491

3

Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

491

721

4

Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

721

871

5

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

871

1429

6

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1429

1984

7

Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

1984

3012

8

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1984

3012

9

Masa de cel puţin 38 tone

1984

3012

III

2 + 3 axe1

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1579

2197

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2197

2986

3

Masa de cel puţin 40 tone

2197

2986

IV

3 + 2 axe

1

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1395

1937

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1937

2679

3

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

2679

3963

4

Masa de cel puţin 44 tone

2679

3963

V

3 + 3 axe1

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

794

960

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

960

1434

3

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1434

2283

4

Masa de cel puţin 44 tone

1432

2283


 1. În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (6), impozitul asupra mijlocului de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:


Masa totală maximă autorizată

Impozit

lei –

 1. Până la 1 tonă, inclusiv

9

 1. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

34

 1. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

52

 1. Peste 5 tone

64


 1. În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:


Mijlocul de transport pe apă

Impozit

lei –

 1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal

21

 1. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

56

 1. Bărci cu motor

210

 1. Nave de sport şi agrement

500

 1. Scutere de apă

210

 1. Remorchere şi împingătoare:

0

  1. până la 500 CP, inclusiv

559

  1. peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv

909

  1. peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv

1398

  1. peste 4000 CP

2237

 1. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta

182

 1. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:

0

 1. cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv

182

 1. cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de tone, inclusiv

280

 1. cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone

490


 1. În înţelesul prezentului articol, capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabileşte prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziţie sau un alt document similar.

 2. Dacă sistemul de suspensie nu este înscris în caseta liberă din cartea de identitate a autovehiculului ca informație suplimentară, deținătorii vor prezenta o adeverință eliberată în acest sens de către Regia Autonomă Registrul Auto Român”.

În cazul în care contribuabilii nu depun documentele care să ateste sistemul de suspensie, impozitul pe mijloacele de transport se determină corespunzător autovehiculelor din categoria “vehicule cu alt sistem de suspensie”.

Modificarea impozitului pe mijloacele de transport se face cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus adeverința care atestă sistemul de suspensie.


Art. 18. Declararea şi datorarea impozitului pe mijloacele de transport (art. 471 Cod Fiscal)


 1. Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

 2. În cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării mijlocului de transport.

 3. În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, şi datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării acestuia în România.

 4. În cazul radierii din circulaţie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competenţă îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 5. În cazul oricărei situaţii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenită, şi datorează impozitul pe mijloacele de transport stabilit în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 6. În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

 1. impozitul pe mijloacele de transport se datorează de locatar începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii contractului de leasing financiar, până la sfârşitul anului în cursul căruia încetează contractul de leasing financiar;

 2. locatarul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competenţă se înregistrează mijlocul de transport, în termen de 30 de zile de la data procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatarului, însoţită de o copie a acestor documente;

 3. la încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât şi locatorul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la consiliul local competent, în termen de 30 de zile de la data încheierii procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului, însoţită de o copie a acestor documente.

 1. Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport.


Art. 19 Plata impozitului (art. 472 Cod Fiscal)


 1. Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

 2. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificaţie de 10% pentru persoane fizice și 5% pentru persoane juridice.

 3. Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat bugetului local al municipiului Alba Iulia de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al municipiului Alba Iulia, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.


Art. 20. Scutiri (art. 469 Cod Fiscal)


 1. Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru:

 1. mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

 2. mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau coproprietatea reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

 3. mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

 4. mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

 5. navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei;

 6. mijloacele de transport ale instituţiilor publice;

 7. mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public;

 8. vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;

 9. mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral;

 10. mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenţii în situaţii de urgenţă;

 11. mijloacele de transport ale instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului;

 12. mijloacele de transport ale fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;

 13. mijloacele de transport ale organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;

 14. autovehiculele acţionate electric;

 15. autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu sunt utilizate în folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing;

 16. mijloacele de transport deţinute de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.

 1. Consiliul Local acordă o reducere de 100% la impozitul pe mijloacele de transport utilizate efectiv în domeniul agricol, exclusiv tractoarele.


Art. 21. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor


Reguli generale:


Orice persoană care trebuie să obţină un certificat, un aviz sau o autorizaţie menţionată în prezentul capitol trebuie să plătească o taxă la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizaţia necesară.


Art. 22. Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor avize şi autorizaţii (art. 474 Cod Fiscal)


 1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu suma stabilită conform tabelului următor:


Suprafața pentru care se obține

certificatul de urbanism

lei –

 1. până la 150 m2, inclusiv

6

 1. între 151 şi 250 m2, inclusiv

7

 1. între 251 şi 500 m2, inclusiv

9

 1. între 501 şi 750 m2, inclusiv

12

 1. între 751 şi 1.000 m2, inclusiv

14

 1. peste 1.000 m2

14 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care depășește 1000 m2


 1. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

 2. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean este de 15 lei.

 3. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.

 4. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la alin. (4) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente.

 5. Pentru taxele prevăzute la alin. (4) şi (5) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie se aplică următoarele reguli:

 1. taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicită autorizația şi se plăteşte înainte de emiterea autorizației;

 2. pentru taxa prevăzută la alin. (4), valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 457;

 3. în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al municipiului Alba Iulia;

 4. până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al municipiului Alba Iulia, are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie;

 5. până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al municipiului Alba Iulia a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferenţă de taxă datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice diferenţă de taxă care trebuie rambursată de autoritatea municipiului Alba Iulia.

 1. Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

 2. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate.

 3. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare şi se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu 15 lei.

 4. În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare, contribuabilii au obligaţia să declare suprafaţa efectiv afectată de foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizaţie, taxa aferentă se regularizează astfel încât să reflecte suprafaţa efectiv afectată.

 5. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.

 6. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.

 7. Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice este 8 lei, pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie.

 8. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu este de 13 lei, pentru fiecare racord.

 9. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă este de 9 lei.


Art. 23. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi (art. 475 Cod Fiscal)


 1. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se stabileşte la 20 lei.

 2. Taxele pentru eliberarea atestatului de producător se stabilește la 35 lei și taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se stabilește la 15 lei.

 3. Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, datorează bugetului local al Municipiului Alba Iulia, în a cărui rază administrativ-teritorială își desfășoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea acestor activități în funcție de suprafața aferentă activității respective, astfel:


 1. Taxă eliberare acord de funcționare pentru activități comerciale și prestări servicii – 50 ron.

 2. Taxă eliberare/vizare anuală autorizație alimentație publică:

 1. pentru cod CAEN 5630 – “Baruri și alte activități de servire a băuturilor”:

 • cu suprafața de vânzare de până la 100 mp inclusiv – 500 ron;

 • cu suprafața de vânzare cuprinsă între 101 mp și 200 mp – 1.000 ron;

 • cu suprafața de vânzare cuprinsă între 201 mp și 300 mp – 2.000 ron;

 • cu suprafața de vânzare cuprinsă între 301 mp și 500 mp – 3.000 ron;

 • cu suprafața de vânzare mai mare de 500 mp – 5.000 ron.

 1. pentru cod CAEN 5610 – “Restaurante”:

 • cu suprafața de vânzare de până la 100 mp inclusiv – 1.000 ron;

 • cu suprafața de vânzare cuprinsă între 101 mp și 200 mp – 2.000 ron;

 • cu suprafața de vânzare cuprinsă între 201 mp și 300 mp – 3.000 ron;

 • cu suprafața de vânzare cuprinsă între 301 mp și 500 mp – 4.000 ron;

 • cu suprafața de vânzare cuprinsă între 501 mp și 1.000 mp – 5.000 ron;

 • cu suprafața de vânzare mai mare de 1.000 mp – 8.000 ron.

 1. Pentru cod CAEN 932 – “Alte activități recreative și distractive”:

 • desfășurate pe suprafețe de până la 100 mp – 300 ron;

 • desfășurate pe suprafețe cuprinse între 101 mp și 250 mp – 1.000 ron;

 • desfășurate pe suprafețe cuprinse între 251 mp și 500 mp – 2.000 ron;

 • desfășurate pe suprafețe de peste 500 mp – 5.000 ron.

 1. Taxă eliberare autorizație temporară de funcționare: 80 ron pe fiecare 10 mp sau fracțiune.

 2. Taxă schimbare orar de funcționare – 50 ron.

 3. Taxă eliberare duplicat acord/autorizație/autorizație temporară – 20 ron.


 1. Autorizaţia privind desfăşurarea activităţilor prevăzute la alin. (3), în cazul în care persoana îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se emite de către Primar.


Art. 24. Scutiri (art. 476 Codi Fiscal):


 1. Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor următoarele:

 1. certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt veterani de război, văduve de război sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război;

 2. certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt persoanele prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

 3. certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lăcaşuri de cult sau construcţii-anexă;

 4. certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului;

 5. certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lucrările de interes public naţional, judeţean sau local;

 6. certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie publică;

 7. autorizaţiile de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii;

 8. certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie sau o unitate care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului;

 9. certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o fundaţie înfiinţată prin testament, constituită conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;

 10. certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o organizaţie care are ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;

 11. certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, în cazul unei calamităţi naturale.


Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate


Art. 25. Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate (art. 477 Cod Fiscal)


 1. Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană datorează plata taxei prevăzute în prezentul articol, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale.

 2. Publicitatea realizată prin mijloace de informare în masă scrise şi audiovizuale, în sensul prezentului articol, corespunde activităţilor agenţilor de publicitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, cu modificările ulterioare, respectiv publicitatea realizată prin ziare şi alte tipărituri, precum şi prin radio, televiziune şi internet.

 3. Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate, se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile de reclamă şi publicitate.

 4. Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.

 5. Cota taxei se stabilește la 3,6%.

 6. Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau care urmează a fi obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată.

 7. Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate.


Art. 26. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate (art 478 Cod Fiscal)


 1. Orice persoană care utilizează un panou, un afişaj sau o structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate, cu excepţia celei care intră sub incidenţa art. 477, datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol către bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, în raza căreia/căruia este amplasat panoul, afişajul sau structura de afişaj respectivă.

 2. Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate, astfel:

 1. în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este de 32 lei;

 2. în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate, suma este de 23 lei.

 1. Persoanele care datorează această taxă, au obligația de a depune o declarație fiscală cu dimensiunile panourilor respective.


Art. 27. Scutiri (art. 479 Cod Fiscal)


 1. Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică instituţiilor publice, cu excepţia cazurilor când acestea fac reclamă unor activităţi economice.

 2. Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, nu se aplică unei persoane care închiriază panoul, afişajul sau structura de afişaj unei alte persoane, în acest caz taxa prevăzută la art. 477 fiind plătită de această ultimă persoană.

 3. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se datorează pentru afişele, panourile sau alte mijloace de reclamă şi publicitate amplasate în interiorul clădirilor.

 4. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică pentru panourile de identificare a instalaţiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulaţie, precum şi alte informaţii de utilitate publică şi educaţionale.

 5. Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate pentru afişajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcţia lor, realizării de reclamă şi publicitate.


Art. 28. Impozitul pe spectacole


Reguli generale:


 1. Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă în România are obligaţia de a plăti impozitul prevăzut în prezentul capitol, denumit în continuare impozitul pe spectacole.

 2. Impozitul pe spectacole se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia are loc manifestarea artistică, competiţia sportivă sau altă activitate distractivă.


Art. 29. Calculul impozitului (art. 481 Cod Fiscal)


 1. Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.

 2. Cota de impozit este de:

 1. 2%, în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională;

 2. 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a).

 1. Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor.

 2. Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul articol au obligaţia de:

 1. a înregistra biletele de intrare şi/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale care îşi exercită autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul;

 2. a anunţa tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, precum şi în orice alt loc în care se vând bilete de intrare şi/sau abonamente;

 3. a preciza tarifele pe biletele de intrare şi/sau abonamente şi de a nu încasa sume care depăşesc tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente;

 4. a emite un bilet de intrare şi/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;

 5. a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, documentele justificative privind calculul şi plata impozitului pe spectacole;

 6. a se conforma oricăror altor cerinţe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidenţa şi inventarul biletelor de intrare şi a abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, contrasemnate de Ministerul Culturii şi Ministerul Tineretului şi Sportului.


Art. 30. Scutiri (art. 482 Cod Fiscal)


Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole.


Art. 31. Plata impozitului (art. 483 Cod Fiscal)


 1. Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

 2. Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o declaraţie la Direcția Venituri, până la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole. Formatul declaraţiei se precizează în normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

 3. Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declaraţiei şi plata la timp a impozitului.


Art. 32. Taxe speciale


 1. Taxa de înregistrare pentru vehiculele cu tracţiune animală este de 15 lei/an, pentru mopede de 25 lei/an, iar pentru celelalte categorii de vehicole este de 35 lei/an.

 2. Tarife percepute pentru activitatea de taximetrie, efectuată de transportatorii autorizați:

 • acordare, prelungire, vizare autorizație de transport:

 • 400 lei pentru operatorii de transport;

 • 200 lei pentru persoanele fizice sau asociații familiale.

 • acordare, prelungire, vizare și înlocuire autorizație - 50 de lei;

 • eliberare duplicat - 100 lei;

 • eliberare cazier de conduită profesională - 20 lei;

 • taxă stație - 30 lei/trimestru/autoturism;

 • acordarea, prelungirea, vizare autorizației de dispecerat - 300 lei;

 • pentru orice copie conformă - 50 lei.

Termenul de plată scadent pentru fiecare trimestru în parte, este:

 • trimestrul I: 31 martie;

 • trimestrul II: 30 iunie;

 • trimestrul III: 30 septembrie;

 • trimestrul IV: 15 decembrie.

 1. Pentru Serviciul de închirieri autoturisme (fără conducător auto) se stabilesc următoarele taxe:

 • eliberare, vizare, modificare copie conformă - 200 lei;

 • eliberare duplicat - 100 lei.

 1. Taxe pentru executarea de copii de pe documentele deţinute de Consiliul Local:

 • xerocopierea unei pagini format A4 – 0,50 lei;

 • xerocopierea unei file format A4 – 1 leu;

 • xerocopierea unei file A3 – 1,50 lei.

Taxe speciale de cadastru

 1. Taxa de parcelare se stabileşte la 600 lei pentru un proiect ce conţine două parcele. În cazul în care se impune crearea mai multor parcele taxa se majorează cu 200 lei pentru fiecare parcelă nou creată în plus.

Pentru persoanele juridice taxa se majorează cu 25%.

 1. Taxa specială, pentru eliberarea planurilor de situaţie în zonele în care este realizat cadastrul edilitar – imobiliar, în vederea obţinerii certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire se stabileşte după cum urmează:

 1. pentru persoanele fizice:

 • pentru scara 1: 200 - format A3 – 26 lei;

 • pentru scara 1: 500 - format A3 – 35 lei;

 • pentru scara 1:1000 - format A3 – 38 lei;

 • pentru scara 1:2000 - format A3 – 42 lei;

 • pentru scara 1: 200 - format A4 – 19 lei;

 • pentru scara 1: 500 - format A4 – 26 lei;

 • pentru scara 1:1000 - format A4 – 30 lei;

 • pentru scara 1:2000 - format A4 – 35 lei.

 1. pentru persoanele juridice taxa specială va fi majorată cu 25%

 1. Taxa specială pentru eliberarea planurilor de situaţie pe format A0 (plotter): pentru persoanele fizice – 100 lei, respectiv 200 de lei pe suport magnetic.

Pentru persoanele juridice taxa va fi majorată cu 25%.

 1. Taxa pentru eliberarea de copii după planuri cadastrale – schiţe de punere în posesie întocmite sau de pe alte asemenea planuri deţinute de consiliul local este de :

 • 5 lei format A4;

 • 10 lei format A3.

 1. Taxele pentru eliberare “Acord administrator drum” sunt prevăzute în tabelul următor:


Nr. crt.

Tip acord

Persoane Juridice

Persoane Fizice

1

Acord administrator drum

215 lei + 1 leu pentru fiecare metru liniar de rețea (conducte) ce afectează longitudinal și/sau transversal zona drumului public;

35 lei

2

Acord schimbare soluție avizată anterior

65 lei


 1. Taxele pentru eliberare autorizații speciale de acces în zone cu restricții de tonaj sunt prevăzute în tabelul de mai jos:


Nr. crt.

Tip autorizație

Depășire tonaj semnalizat, masa totală autorizată cu:

Lei/auto/zi

Lei/auto/lună(abonament)

1

Autorizație specială de acces în zone cu restricții de tonaj - autocamioane

Auto 0 - 5 to

22

320

Auto 5 - 10 to

32

430

Auto 10 - 15 to

45

535

Auto 15 - 20 to

55

645

Auto 20 - 30 to

65

750

Auto 30 - 40 to

85

845

Auto > 40 to

110

1055

Agabaritice (cazuri excepționale)

320


2

Autorizație specială de acces în zone cu restricții de tonaj - remorci

0 - 5 to

15

110

5 - 10 to

20

160

10 - 20 to

25

215

20 - 40 to

35

320


Art. 33. Alte taxe (art. 486 Cod Fiscal)


 1. Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă este de 500 lei.

 2. Taxe pentru serviciile prestate de către Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Alba Iulia

 • Contravaloare carte de identitate: 7 lei;

 • Contravaloare carte de identitate provizorie: 4 lei;

 • Furnizare date: 4 lei/persoană;

 • Taxa pentru eliberarea certificatelor de atestare a domiciliului și cetățeniei române: 22 lei;

 • Taxa pentru identificarea persoanelor pe teritoriul României, solicitată de cetățeni străini: 35 lei/persoană.

 1. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de Consiliul Local este de 32 lei.

 2. Tarifele pentru bazinul olimpic sunt cele prevăzute de HCL 60/2015.

 3. Taxele pentru utilizarea locurilor publice sunt prevăzute în tabelul următor:


Nr. crt.

Modul de utilizare a locurilor publice

Valoarea, în lei

A

LOCURI PUBLICE DE DESFACERE


1.

Pentru desfacerea de produse ce face obiectul comerţului din vehicule sau autovehicule (lei/mp/zi).

6

2.

Pentru desfacerea de produse ce face obiectul comerţului pe mese, tarabe şi alte spaţii din pieţe, târguri şi oboare (lei/mp/zi).

6

3.

Pentru vânzarea de animale şi păsări de fiecare animal sau pasăre, astfel:


 1. bovine, bubaline, cabaline adulte(lei/buc);

5

 1. porcine până la 6 luni, ovine şi caprine(lei/buc);

2

2

 1. porci peste 6 luni, tineret bovine, bubaline(sub 6 luni) (lei/buc);

3

 1. animale mici şi păsări adulte(lei/buc).

1

4.

Pentru desfacerea produselor rezultate din exercitarea unei activităţi autorizate pe cont propriu(lei/mp/zi);

6

5.

Pentru desfacerea obiectelor de ocazie(lei/mp/zi).

6

6.

Pentru ocuparea locurilor şi platourilor cu mijloace de transport expuse spre vânzare :


 1. biciclete cu sau fără motor, motorete, scutere, motociclete, triciclete cu sau fără ataş (lei/buc);

3

 1. alte mijloace de transport cu tracţiune mecanică inclusiv remorcă de orice tip (lei/buc).

12

7.

Pentru depozitarea produselor(lei/mp/zi).

3

8.

Pentru închirierea cântarelor(lei/buc).

5

B.

ALTE LOCURI PUBLICE


1.

Pentru utilizarea platformelor în vederea expunerii de autovehicule.

12

2.

Pentru persoanele fizice şi juridice care ocupă temporar sau permanent locuri publice altele decât cele de la pct.1-7 A, după cum urmează (lei/mp/zi) :


 1. pentru desfacerea de produse sau prestări de servicii diverse ;

6

 1. pentru depozitarea diverselor bunuri şi/sau materiale (lei/mp/zi);

3

 1. pentru confecţionarea de produse sau realizarea unor lucrări (lei/mp/zi);

3

 1. pentru terase sezoniere (lei/mp/zi);

0,50

 1. pentru organizarea de spectacole (lei/mp/zi).

1,00

3.

Construcţii provizorii (lei/mp/zi).

0,50


 1. Taxa pentru închirierea temporară a ansamblurilor de tip BANNER este de 50 euro/lună/locație, tarif ce reprezintă prețul minim de pornire a licitației.

Închirierea prin licitație publică se va face pentru o perioadă de 1 an.

 1. Taxa pentru amplasarea de panouri publicitare este de 50 euro/lună/locație

 2. Tarifele de bază ale chiriilor pentru spațiile cu altă destinație și unele terenuri sunt prevăzute în tabelul următor:


Nr. Crt.

Spațiul și activitatea desfășurată

U.M.

  1. Zona de atracție comercială

A

B

C

D

1

Spații pt. comercializarea mărfurilor alimentare

lei/mp/lună

5,19

4,62

4,12

3,61

2

Spații pt. comercializarea mărfurilor nealimentare

lei/mp/lună

5,19

4,62

4,12

3,61

3

Spații pentru alimentație publică:


a) cu băuturi alcoolice

lei/mp/lună

15,59

12,48

10,46

8,37

b) fără băuturi alcoolice

lei/mp/lună

13,57

11,04

9,31

7,04

4

   1. Spații pentru magazin mixt

lei/mp/lună

11,26

7,29

6,78

6,20

5

Spații pentru producție și desfacere

lei/mp/lună

5,17

4,12

4,04

3,25

6

Spații pentru producție (fără desfacere)

lei/mp/lună

4,12

3,17

2,10

1,73

7

Spații pentru prestări servicii :


a) pentru cooperație

lei/mp/lună

5,19

4,62

4,11

2,74

b) pentru alţi agenţi economici

lei/mp/lună

4,12

3,61

3,17

2,31

8

   1. Spaţii pt. librărie, papetărie, anticariat, desf. presă

lei/mp/lună

2,53

2,10

1,53

1,09

9

Spații pentru birouri administrative, agenți ec., asoc de proprietari

lei/mp/lună

4,10

3,61

3,11

2,53

10

Spaţii pentru birouri consulting, bănci, case schimb valutar, loto-prono, agenţii voiaj

lei/mp/lună

9,31

8,22

7,29

6,20

11

Spații pentru jocuri mecanice

lei/mp/lună

7,29

6,20

5,19

4,12

12

Spații pentru asistență medicală cu plată:


a) umană

lei/mp/lună

2,10

1,59

1,09

0,51

b) stomatologie

lei/mp/lună

3,61

3,11

2,10

1,09

c) veterinară

lei/mp/lună

2,10

1,73

1,09

0,37

13

Spații pentru analize medicale cu plată

lei/mp/lună

1,09

1,09

1,09

1,09

14

Spații pentru farmacii și plante medicinale

lei/mp/lună

2,53

2,10

1,60

0,72

15

Spații social-culturale

lei/mp/lună

1,09

1,09

1,09

1,09

a) Spații pentru Uniunea Artistilor Plastici

lei/mp/lună

0,43

0,43

0,43

0,43

16

Spații pentru depozite en gros


a) pentru vânzări en gros

lei/mp/lună

7,29

5,20

4,12

3,90

b) depozite de serviciu

lei/mp/lună

5,20

4,12

3,11

2,90

c) de mână(în incinta spațiilor de vânzare cu amănuntul)

lei/mp/lună

1,60

1,30

1,09

0,72

17

Spații pentru garaje

lei/mp/lună

1,88

1,38

1,18

1,18

Terenuri pentru garaje

lei/mp/lună

0,65

0,65

0,65

0,65

18

Terenuri aferente spațiilor închiriate, vândute, etc.


a) curți

lei/mp/lună

0,72

0,51

0,29

0,15

b) teren folosit în scopuri agricole

lei/mp/lună

0,72

0,51

0,29

0,15

19

Spații pentru sedii de partide politice

lei/mp/lună

0,15

0,15

0,15

0,15

20

Accese

lei/mp/lună

2,53

2,16

1,95

1,73

21

Terenuri ocupate cu organizări de șantier

lei/mp/lună

1,50

1,50

1,50

1,50

22

Spații pentru instituții bugetare

lei/mp/lună

0,15

0,15

0,15

0,15


 1. Taxa pentru locurile de parcare pentru parcările de reședință:

Staționarea autoturismelor este permisă contra cost, percepându-se o taxă anuală de 120 lei/an/loc de parcare cu TVA inclus.

 1. Tarifele pentru lipirea afişelor, posterelor şi a anunţurilor publicitare se stabilesc după cum urmează:

 • pentru afişe, postere sau anunţuri publicitare format A3 sau mai mare – 1 leu/buc.

 • pentru afişe, postere sau anunţuri publicitare format A4 – 0,75 lei/buc.

 • pentru afişe, postere sau anunţuri publicitare de alt format – 0,50 lei/buc

 1. Taxa pentru folosința toaletelor publice cu plată din municipiul Alba Iulia este de 1 leu/persoană.

 2. Taxa pentru vizitarea Parcului Dendrologic este:

 • 1 leu/persoană pentru copii şi tineri în vârstă de până la 18 ani

 • 2 lei/persoană pentru adulţi.

Beneficiază de gratuitate la vizitarea Parcului Dendrologic grupurile organizate de elevi ai unităţilor şcolare de învăţământ preuniversitar de pe raza municipiului Alba Iulia, numai în situaţia în care vizitarea se va face în scop didactic şi numai pe bază de cerere aprobată de Primăria municipiului Alba Iulia.

 1. Taxa pentru parcarea autovehiculelor în incinta Bazei de Agrement de lângă Parcul Dendrologic este de 1 leu/oră/autovehicul, cu TVA inclus.

 2. Taxa pentru vizitarea monumentelor istorice proprietate a municipiului Alba Iulia este:

 • 10 lei/persoană pentru adulți

 • 5 lei/persoană pentru copii şi tineri cu vârstă cuprinsă între 6 ani - 18 ani.

Copiii cu vârsta de până la 6 ani beneficiază de gratuitate.

 1. Taxa pentru distribuirea de materiale promoționale (flyere, pliante, etc.) este de 10 lei/zi/persoană.

 2. Taxă pentru efectuarea de publicitate cu mijloace audio amplasate în autovehicule este de 30 lei/zi/autovehicul.Art. 34. Sancţiuni (art. 493 Cod Fiscal)


 1. Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

 2. Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni:

 1. depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2);

 2. nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5) şi alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2).

 1. Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei.

 2. Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 325 lei la 1.578 lei.

 3. În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%.

 4. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane împuternicite din cadrul autorităţii administraţiei publice locale.

 5. Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se actualizează prin hotărâre a consiliilor locale conform procedurii stabilite la art. 491.

 6. Contravenţiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Art. 35. Alte venituri


 1. Majorările de întârziere în cuantum de 1% pe lună sau fracțiune de lună, a căror modificare este de competența Guvernului.

 2. Taxele judiciare de timbru sunt cele prevăzute de OUG 80/2013.

 3. Taxele extrajudiciare de timbru sunt cele prevăzute de Legea 117/1999 și se regăsesc în tabelul de mai jos:


Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice

Nr. Crt.

Taxa, în lei

1.

Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

2

2.

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:


- pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani

2

3.

Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:


- pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani

5

4.

Eliberarea certificatelor de atestare fiscală

5

5.

Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale folosite în justiţie

2

6.

Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

2

7.

Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului

15

8.

Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

2

9.

Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine

2

10.

Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă

2

11.

Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate si a extraselor multilingve si altele

2

Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit

1.

Acte de identitate:


a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate petru cetățenii străini și pentru persoanele fără cetățenie, precum și înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a rețedinței cetățenilor români

5

b) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără cetăţenie

6

2.

Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare

3

3.

Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

2

Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere

1.

Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule:


 1. obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile A, A1, B, B1 și BE

6

 1. obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, CE, DE, C1E, D1E, Tb, și Tv

28

2.

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum și a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere, precum și pentru persoanele care nu au absolvit o școală de conducători de autovehicule, cu excepția celor pentru categoriile B, B1, BE

84

Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulație și autorizare de circulație pentru probe

1.

Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor și remorcilor;


 1. autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg, inclusiv

60

 1. autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg

145

2.

Taxa de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar

9

3.

Taxa de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor

414

Taxe pentru furnizare date

1.

Înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul național de evidență a persoanelor, precum și din Registrul național de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare și din registrele județene și al municipiului București de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare

5

Taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare

1.

Taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, repubilcată, cu modificările și completările ulterioare, cu exceptia celor pentru terenurile agricole și forestiere*

15


*Potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2004 privind unele masuri pentru eliberarea si inmanarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004, aprobata prin Legea nr. 34/2005, in scopul finalizarii eliberarii titlurilor de proprietate, eliberarea si inmanarea titlurilor de proprietate asupra titlurilor agricole si forestiere se face gratuit


Art. 36. Alte dispoziții


 1. În conformitate cu dispozițiile art. 46 alin (6) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, Direcția Venituri, fiind un centru de imprimare masivă, va emite înștiințări de plată, somații și titluri executorii care vor fi valabile și în cazul în care nu poartă semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii și ștampila organului emitent.

 2. Organele fiscale au obligația de a publica pe pagina de internet proprie, semestrial, lista debitorilor persoane fizice și persoane juridice care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații.

În termen de 15 zile de la achitarea integrală a obligațiilor datorate, organul fiscal operează modificările pentru fiecare debitor care și-a achitat aceste obligații.

 1. Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă au obligaţia să depună declaraţii până la data de 31 martie 2016 inclusiv, conform modelului aprobat prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului cod.

 2. Persoanele juridice au obligaţia să depună declaraţii privind clădirile pe care le deţin în proprietate şi la data de 31 decembrie 2015, destinaţia şi valoarea impozabilă a acestora, până la data de 31 martie 2016 inclusiv.

 3. Persoanele fizice şi juridice care la data de 31 decembrie 2015 deţin mijloace de transport radiate din circulaţie conform prevederilor legale din domeniul circulaţiei pe drumurile publice au obligaţia să depună o declaraţie în acest sens, însoţită de documente justificative, la compartimentele de specialitate ale autorităţii publice locale, până la data de 31 martie 2016 inclusiv.

 4. Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 ianuarie 2015 şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data de 31 martie 2016 inclusiv.

 5. Odată cu aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, ne rezervăm dreptul de a proceda la eventualele modificări prevăzute de acestea, cu data aplicării prezentei hotărâri.


Art.37 Hotărârea se comunică:

 • Primarului municipiului Alba Iulia

 • Instituției Prefectului - Județul Alba

 • Direcţiei Venituri

 • Direcţiei cheltuieli

 • Direcţiei urbanism, amenajarea teritoriului

 • Direcţiei tehnice, dezvoltare

 • Serviciului public Administrarea patrimoniului local

 • Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură

 • Compartimentului transport, liberă inițiativă

 • Compartimentului protecţie civilă

 • Compartimentului registrul agricol

 • Serviciului de Informatizare a Persoanei

 • Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Alba

 • Poliţiei Municipiului Alba Iulia

 • Oficiului Național al Registrului Comertului Alba

 • Direcției de Sănătate Publică

 • Camerei Notarilor Publici Alba

 • Presei.

Alba Iulia, 20 noiembrie 2015Președintele ședinței,                                                                    Contrasemnează,
Consilier                                                                                       Secretar
Pleșa Gabriel Codru                                                                       Jeler Marcel


 
P.M. 3 ex