Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google
ROMANIA

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIULUI ALBA IULIA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 374

privind modificarea HCL nr.342/2005 privind stabilirea cuantumului taxelor pentru serviciile prestate în activitatea de pompe funebre

şi în cimitirul municipal


Consiliul local al municipiului Alba-Iulia întrunit în şedinţă ordinară;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 342/2005 privind stabilirea cuantumului taxelor pentru serviciile prestate în activitatea de pompe funebre şi în cimitirul municipal;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 33155/2009 al Serviciului administrarea domeniului public şi privat din subordinea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia şi avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Văzând adresa S.C.PROMETEU S.R.L., administrator al cimitirului municipal Alba Iulia, înregistrată la Primăria municipiului Alba-Iulia sub nr. 32796/11. 11. 2009;

Având în vedere prevederile OGR nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat, aprobată şi modificată prin Legea nr.3/2003 şi ale HGR nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor de aplicare a OGR nr.71/2002;

În temeiul prevederilor art.36(2) lit.d) coroborat cu art.36(6) lit.a) punctul 19, ale art.45(2) lit. "c" şi ale art.115(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată prin OUG nr.20/2008, Legea nr.35/2008, OUGR nr.66/2008, Legea nr.131/2008 şi OUGR nr. 105/2009,

HOTĂRĂŞTE:


Art. I Se modifică, începând cu data de 1 ianuarie 2010, taxele prevăzute în art.1 alin.1 din HCL nr.342/2005 privind stabilirea cuantumului taxelor pentru serviciile prestate în activitatea de pompe funebre şi în cimitirul municipal, după cum urmează:

1.Taxă închiriat capela – 5 lei/oră;

2.Taxă săpat gropi pentru locuri de veci – 295 lei/groapă;

3.Taxă transport persoană decedată de la capelă la locul de înhumare – 118 lei

4.Taxa intretinere cimitir si loc de veci – 34 lei/an

5.Taxa inchiriat dolii,funii, tras clopot – 39 lei

6.Taxa deschis-închis placa - 118 lei

7.Taxa de folosinţă pentru un loc de înhumare – 163,91 lei/loc

Celelalte dispoziţii rămân nemodificate.Art. II Orice alte dispoziţii contrare îşi încetează valabilitatea.

Art. III Serviciul administrarea domeniului public şi privat din subordinea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia va aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.IV Hotărârea se comunică către:

-Serviciul administrarea domeniului public şi privat

-S.C.Prometeu S.R.L., Alba Iulia, str.Frederic Mistral, nr.4, jud.Alba

- Direcţia Venituri
Alba Iulia, 24 noiembrie 2009PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier Secretar

Vasile Cornea Marcel JelerM.M.P.

N.M./2ex