Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google

ROMANIA

JUDETUL ALBA

MUNICIPIUL ALBA IULIA

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 376

privind modificarea Hotărârii nr. 304/2012 a Consiliului local privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate, taxe speciale precum si amenzile aplicabile in anul 2013

 

           

            Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în şedinţă ordinară;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii nr. 304/2012 a Consiliului local privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate, taxe speciale precum si amenzile aplicabile in anul 2013;

            Având în vedere raportul de specialitate nr 95462/13.12.2012 al Directiei Venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia şi avizul favorabil al Comisiei Consiliului local  de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

            Văzând prevederile Legii nr. 209/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;

            În temeiul prevederilor art 36(2)lit. „b” coroborat cu art 36( 4) lit „c”,  art 45 (2) lit. „c” si ale art 115(1) lit „b” din Legea 215/2001 privind administatia publica locala, republicata, cu modificariile si completarile ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.I  La art. 2 din Hotărârea nr. 304/2012 a Consiliului local se modifica punctul 2.2.1 care va avea urmatorul cuprins:

                        „Impozitul pe cladiri in cazul persoanelor juridice care au efectuat reevaluarea cladirilor in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, se calculeaza prin aplicarea cotei de 1,5 % asupra valorii de inventar rezultate in urma reevaluarii si inregistrate in contabilitate.”

            Art.II  La art 4 din Hotărârea nr.304/2012 a Consiliului local se introduce un articol nou respectiv 4.2 , care va avea urmatorul cuprins : pentru vehiculele inregistrate , impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia , prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm³ sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator :

            -vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica <4800 cm³- 3 lei /an

-vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica >4800 cm³- 6 lei/an

            -vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata - 100 lei/an 

            Art.III  La art 13 al Hotărârea nr. 304/2012 a Consiliului local se introduce un art nou 13.5 ''Taxa de divort”care va avea urmatorul cuprins :

             „13.5.1 Se stabileste taxa speciala de 500 de lei pentru divorturile pronuntate prin acordul sotilor la Serviciul public comunitar pentru evidenta persoanelor al Municipiului Alba Iulia;

            13.5.1 Sumele obtinute din incasarea taxei speciale vor fi utilizate in scopul achizitionarii tehnicii necesare desfasurarii activitatii Serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor;

            13.5.1  Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor din subordinea Consiliului local Alba Iulia va duce la indeplinirea prevederilor prezentului articol.”

            Art.IV Hotărârea se comunică :

-          Primarului municipiului Alba Iulia

-          Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

-          Direcţiei Venituri

-          Direcţiei Cheltuieli

-          Serviciului public comunitar de evindeţă a persoanelor

-          Direcţiei Urbanism şi Disciplina în Construcţii

-          Presei

 

Alba Iulia, 18 decembrie 2012

 

Preşedintele şedinţei,                                             Contrasemnează,

Consilier                                                                   Secretar

Buglea Rareş                                                             Marcel Jeler

 

 

P.M. 3 ex