Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google
ROMÂNIA PENTRU PROIECT
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIU LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.4

privind aprobarea propunerii Consiliului local al Municipiului Alba Iulia cu privire la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru anul 2016, ale Secretarului Municipiului Alba Iulia

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerii Consiliului local al Municipiului Alba Iulia cu privire la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru anul 2016, ale Secretarului Municipiului Alba Iulia;

Văzând raportul de specialitate nr. 6146/2017 al Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Având în vedere prevederile art. 106-120, art. 107 (2) lit. „d” din cap. III şi ale anexelor nr. 5 şi nr. 6 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36(1), art. 36(9), art. 45(1) şi art. 115(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă propunerea evaluării performanţelor profesionale individuale, ale Secretarului Municipiului Alba Iulia, pentru activitatea desfăşurată în anul 2016, conform rapoartelor de evaluare ale comisiilor de specialitate.

Art.2 Se propune Primarului Municipiului Alba Iulia, întocmirea raportului de evaluare a performanţelor profesionale individuale, ale Secretarului Municipiului Alba Iulia, pentru anul 2016, conform calificativului de evaluare final BINE (4.11), propus de comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia.

Art.3 Propune aprobarea obiectivelor pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Alba Iulia pentru anul 2017, potrivit Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică:

  • Primarului Municipiului Alba Iulia

  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

  • Secretarului Municipiului Alba Iulia

  • Biroului resurse umane

 

 

Alba Iulia, 31 ianuarie 2017

 

 

Președintele ședinței,                                                                      Contrasemnează,
Consilier                                                                                          Secretar
Sandu Cornel Stelian                                                                           Jeler Marcel

 

 

 

P.M.3ex

 Anexe

  • HCL4_2017_Anexa.pdf