Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL ALBA IULIA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 439

privind modificarea Hotărârii nr. 298/2005 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia


Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în şedinţă extraordinară;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii nr. 298/2005 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate, taxe speciale, aplicabile in anul 2006;

Văzând raportul de specialitate al Direcţiei venituri din aparatul propriu de specialitate al Consiliului local şi avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice, comerţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale HG nr. 84/2005 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, Lg. nr. 247/2005privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente;

În temeiul prevederilor art. 38(2) lit. "d" şi ale art. 46(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,


HOTĂRĂŞTE:


Art.I Modifică Hotărârea nr. 298/2005 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate, taxe speciale, aplicabile in anul 2006, care va avea următorul cuprins:

"1. Din anexa nr. 1 se abrogă prevederile privind impozitul pe terenurile amplasate în extravilan, care se va face venit la bugetul de stat;

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins - "Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în baza unui contract sau a unei astfel de înţelegere încheiată cu o altă persoană datorează bugetului local o taxă de 4,5% asupra valorii serviciilor prevăzute în contract, exclusiv T.V.A.".

3. Articolul 4 va avea un nou aliniat : - 4,5% pentru unităţile de cazare de 4 stele".

Art.II Prezenta hotărâre se aplică în anul 2006.

Art.III Direcţia venituri din aparatul propriu de specialitate al Consiliului local va aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.Art. IV Hotărârea se comunică:

- Direcţiei venituri

- Serviciului public "Administrarea patrimoniului local"

- Registrului agricol

- Presei


Alba Iulia, 27 decembrie 2005


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier Secretar

Cimpoieş Cornel Pavel Marcel JelerP.D./ 2 ex.