Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 5

privind modificarea Hotărârii nr. 354/2016 a Consiliului local cu privire la aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2017

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 354/2016 a Consiliului local cu privire la aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2017;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 5660/2017 al Directiei Venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

În temeiul prevederilor art. 36 (4) lit. „c”, ale art. 45(2) lit. „c” și art. 115 (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.I Hotărârea nr. 354/2016 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe, taxe speciale si amenzile aplicabile in anul 2017 se modifică astfel:

” La art. 6 alin. (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

(6) În cazul extinderii, îmbunătățirii, desființării parțiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parțială a folosinței, care determină creșterea sau diminuarea valorii impozabile a clădirii cu mai mult de 25%, proprietarul are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării respective și datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiții începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.”

” La art. 32 alin. (10) se modifică și va avea următorul cuprins:

(10) Taxe pentru eliberare autorizații speciale de acces în zone cu restricții de tonaj sunt cele prevăzute în tabelul de mai jos:

 

Nr. crt.

Tip autorizație

Depășire tonaj semnalizat, masa totală autorizată cu:

Lei/auto/zi

Lei/auto/lună(abonament)

1

Autorizație specială de acces în zone cu restricții de tonaj - autocamioane

Auto 0 - 5 to

22

320

Auto 5 - 10 to

32

430

Auto 10 - 15 to

45

535

Auto 15 - 20 to

55

645

Auto 20 - 30 to

65

750

Auto 30 - 40 to

85

845

Auto > 40 to

110

1055

Agabaritice (cazuri excepționale)

320

 

2

Autorizație specială de acces în zone cu restricții de tonaj - remorci

0 - 5 to

15

110

5 - 10 to

20

160

10 - 20 to

25

215

20 - 40 to

35

320

 

”La art. 35 dupa alin. (2) se introduce alin. (21) care va avea următorul cuprins:

(21) Taxa divorț – 500 lei.”

”La art. 35 alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

(3)Taxe pentru Evidența Populației:

- taxă reprezentând contravaloarea cărții de identitate – 7 lei,

- taxă reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorie – 1 leu/act,

-taxă furnizare date – 4 lei.”

”La art. 35 după alin. 3 se introduce alin. (4) care va avea următorul cuprins:

(4) Ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de Legea nr. 117/1999 cu modificările și completările ulterioare nu se mai datorează începând cu data de 1 februarie 2017. Taxele prevazute la alin. (3) se datorează si dupa 1 februarie 2017.”

Art.II Hotărârea se comunică:

  • Primarului municipiului Alba Iulia

  • Instituției Prefectului – Județul Alba

  • Direcției venituri

  • Direcției tehnice, dezvoltare

  • Serviciului public comunitar de evindeţă a persoanelor

  • Presă

 

 

Alba Iulia, 31 ianuarie 2017

 

 

Președintele ședinței,                                                                            Contrasemnează,
Consilier                                                                                                   Secretar
Sandu Cornel Stelian                                                                                    Jeler Marcel

 

 

 

P.M. 3ex