Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.6

privind acordarea de facilități fiscale unei fundații

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la acordarea de facilități fiscale unei fundații;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 5139/2017 al Direcției Venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile art. 456(2) lit ”d și art. 464(2) lit. ”e” din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36(9), ale art. 45(2) lit. ”a” și ale art. 115(1) lit. „b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aproba scutirea de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren aferent anului 2017 datorat de Fundația Paem Alba cu sediul în Alba Iulia, , str. Calea Moților, nr. 30, județul Alba CUI 8780173, pentru imobilul (clădire și teren) situat în Alba Iulia, str. Traian, nr. 8, județul Alba.

Art.2 Direcția Venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Hotărârea se va comunica:

  • Primarului municipiului Alba Iulia

  • Instituției Prefectului – Județul Alba

  • Direcției Venituri

  • Fundației Paem Alba, str. Calea Moților, nr. 30

 

 

Alba Iulia, 31 ianuarie 2017

 

 

Președintele ședinței,                                                                               Contrasemnează,
Consilier                                                                                                Secretar
Sandu Cornel Stelian                                                                                    Jeler Marcel

 

 

 

P.M. 3ex