Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIULUI ALBA IULIA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 64

 

privind transmiterea în folosinţă gratuită către

F.D.E.E.ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD S.A.-S.D.E.E. ALBA

a  unui spaţiu situat în incinta Fortificaţiei tip Vauban Alba Iulia

                                        

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în şedinţă ordinară;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la transmiterea în folosinţă gratuită către F.D.E.E.ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD S.A.-S.D.E.E. ALBA a  unui spaţiu situat în incinta Fortificaţiei tip Vauban Alba Iulia;

Având în vedere raportul de specialitate al 19511/2011 al Serviciului administrarea domeniului public şi privat din cadrul Serviciului Public „Administrarea patrimoniului local” din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia şi avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Văzând dispoziţiile Legii energiei electrice nr.13/2007, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 172/2008, Hotărârea Guvernului nr. 1371/2009, Hotărârea Guvernului nr. 1428/2009, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2010;

În temeiul  prevederilor art.36 (2) lit.c, ale art.36 (6) lit.a pct. 14, ale art.45(3), ale art.115 (1) lit.b şi ale art.124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată , modificată şi completată prin OUGR nr. 20/2008, Legea nr. 35/2008, OUGR nr. 66/2008, Legea  nr. 131/2008, OUGR nr. 105/2009, Legea nr. 375/2009 şi Legea nr. 59/2010,

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Transmite în folosinţă gratuită către F.D.E.E.ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD S.A.-S.D.E.E. ALBA un spaţiu în suprafaţă de 15,3 mp situat pe latura de nord a Fortificaţiei tip Vauban din Alba Iulia zona Contragarda Sf.Capistrano, pentru o perioadă de 49 de ani, cu posibilitate de prelungire, în vederea amplasării echipamentelor necesare unui post de transformare(PTZ nr.13), conform planului de situaţie anexat.

Art.2. Aprobă contractul cadru conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul Serviciului Public Administrarea Patrimoniului Local va aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

            Art.4.Hotărârea se comunică la:

            - Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

            - Primarul municipiului Alba Iulia

- Serviciul administrarea domeniului public şi privat

- S.C.F.D.E.E.ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD S.A.-S.D.E.E. ALBA, Piaţa Consiliului Europei, nr.1 Alba Iulia, jud.Alba

 

Alba Iulia, 31 martie 2011

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                  CONTRASEMNEAZĂ,

            Consilier                                                                       Secretar

    Pop Monica Liana                                                           Jeler Marcel

 

 

 

MMP / 3 ex

 

Anexa la HCL nr.64/2011