Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 7

privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale: Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, Serviciului public „Administrarea patrimoniului local” şi Serviciului public de Asistenţă Medicală, urmare reorganizării

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la modificarea organigramei şi statului de funcţii ale: Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, Serviciului public „Administrarea patrimoniului local” şi Serviciului public de Asistenţă Medicală, urmare reorganizării;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 5557/2017 al Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului munciipiului Alba Iulia și avizele favorabile ale Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ și ale Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând prevederile art. 107(1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 (2) lit. „a” coroborat cu ale art. 36 (3) lit. „b”, art. 45(2) lit. „a” şi art. 115(1) lit.„b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, Serviciului public „Administrarea patrimoniului local” şi Serviciului Public de Asistenţă Medicală din subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, conform anexelor nr. 1, 2, 3,4,5, 6 și 7 începând cu luna februarie 2017, urmare înfiinţării de posturi şi reorganizării.

Anexele nr.1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Biroul resurse umane şi Direcţia cheltuieli din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia vor duce la îndeplinire prevederile din prezenta hotărâre.

Art.3 Hotărârea se comunică către:

  • Primarul Municipiului Alba Iulia

  • Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

  • Biroul resurse umane

  • Direcţia cheltuieli

 

 

Alba Iulia, 31 ianuarie 2017

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                        Contrasemnează,
Consilier                                                                                              Secretar
Sandu Cornel Stelian                                                                              Jeler Marcel

 

 

 

P.M.3ex

 Anexe

  • HCL7_2017_Anexa_1_Organigrama_Aparatului_de_Specialitate_al_Primarului.pdf

  • HCL7_2017_Anexa_2_Stat_de_Functii_Aparatul_de_Specialitate_al_Primarului.pdf

  • HCL7_2017_Anexa_3_Organigrama_Serviciului_Public_Administrarea_Patrimoniului_Local.pdf

  • HCL7_2017_Anexa_4_Stat_de_Functii_Serviciul_Public_Administrarea_Patrimoniului_Local.pdf

  • HCL7_2017_Anexa_5_Organigrama_Serviciului_Public_de_Asistenta_Medicala.pdf

  • HCL7_2017_Anexa_5_Test.doc
Descriere:  Lorem Ipsum este pur şi simplu o machetă pentru text a industriei tipografice. Lorem Ipsum a fost macheta standard a industriei încă din secolul al XVI-lea, când un tipograf anonim a luat o planşetă de litere şi le-a amestecat pentru a crea o carte demonstrativă pentru literele respective. Nu doar că a supravieţuit timp de cinci secole, dar şi a facut saltul în tipografia electronică practic neschimbată. A fost popularizată în anii '60 odată cu ieşirea colilor Letraset care conţineau pasaje Lorem Ipsum, iar mai recent, prin programele de publicare pentru calculator, ca Aldus PageMaker care includeau versiuni de Lorem Ipsum

  • HCL7_2017_Anexa_6_Stat_de_Functii_Serviciul_Public_de_Asistenta_Medicala.pdf

  • HCL7_2017_Anexa_7_Organigrama_Serviciului_Public_de_Asistenta_Medicala.pdf