Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL ALBA IULIA

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 77

privind conferirea titlului de cetăţean de onoare al oraşului Alba Iulia doamnei Gisela Gordes, cetăţean al oraşului

Arnsberg-Germania.


Consiliul local al municipiului Alba Iulia;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de cetăţean de onoare al oraşului Alba Iulia doamnei Gisela Gordes, cetăţean al oraşului Arnsberg-Germania;

Având în vedere raportul de specialitate al Biroului resurse umane, relaţii internaţionale, comunicare, presă din aparatul propriu de specialitate al Consiliului local, prin care propune conferirea titlului de cetăţean de onoare pentru doamna Gisela Gordes, cetăţean al oraşului Arnsberg-Germania cu care oraşul Alba Iulia este în relaţii de oraşe înfrăţite şi avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate;

În temeiul prevederilor art.38(2) lit."v" şi ale art.46(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1 Conferă doamnei Gisela Gordes cetăţean al oraşului Arnsberg-Germania titlul de cetăţean de onoare al oraşului Alba Iulia pentru merite deosebite.

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică la Biroul resurse umane, relaţii internaţionale, comunicare, presă spre a fi adusă la îndeplinire.


Alba Iulia, 30 aprilie 2002


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier Secretar

Dorin Dîrloşan Marcel Jeler

3 ex.