Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 8

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 359/2016 a Consiliului local al muncipiului Alba Iuliacu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice instituţionalizate în Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia şi/sau a susţinătorilor legali ai acestora

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 359/2016 a Consiliului local al muncipiului Alba Iuliacu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice instituţionalizate în Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia şi/sau a susţinătorilor legali ai acestora;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 334/2017 al Căminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizele favorabile ale Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ și ale Comisiei Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului;

Văzând prevederile art. 25(5) lit. ”b” din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 516, 519, 529(1) și (3) și art. 530(3) din Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36(2) lit. „d” coroborat cu art. 36(6) lit. „a”, pct. 2, ale art. 45(2) lit.„a” şi art. 115(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.I Aprobă modificarea și completarea Hotărârii nr. 359/ 2016 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, după cum urmează:

” La Art. 1, după alin. (7) se va introduce un nou alineat, alin. (8), cu următorul conținut:

(8) Cuantumul sumei care se poate încasa de la susținătorul legal în urma aplicării procentelor prevăzute la alin. (5), nu poate depăși o cincime din venitul net al susținătorului legal obligat la plată pentru un beneficiar îngrijit în cămin, o pătrime pentru doi beneficiari îngrijiți în cămin și o treime pentru trei sau mai mulți beneficiari îngrijiți în cămin. Contribuția susținătorului legal împreună cu întreținerea stabilită prin hotărâre judecătorească și datorată copiilor sau altor persoane, nu va putea depăși jumătate din venitul net al celui obligat la plată.”

Art.II Căminul pentru persoane vârstnice din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art. III Hotărârea se comunică către:

  • Primarul municipiului Alba Iulia

  • Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

  • Direcţia cheltuieli

  • Direcţia de asistenţă socială

  • Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia

 

 

Alba Iulia, 31 ianuarie 2017

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                             Contrasemnează,
Consilier                                                                                                Secretar
Sandu Cornel Stelian                                                                                 Jeler Marcel

 

 

 

P.M.3ex