Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL ALBA IULIA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 84

privind repartizarea unor locuinţe din fondul locativ de stat


Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în şedinţă ordinară;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la repartizarea unor locuinţe din fondul locativ de stat;

Având în vedere raportul de specialitate al Compartimentului informare, presă, comunicare şi relaţii publice din aparatul propriu de specialitate al Consiliului local şi avizul favorabil al Comisiei Consiliul local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului;

Văzând prevederile Legii nr. 114/1996 - legea locuinţei republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale HGR nr. 1275/2000 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 114/1996;

În temeiul prevederilor art. 38(2) lit. "f" şi ale art. 46(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1 Aprobă repartizarea unor locuinţe cu chirie din fondul locativ de stat situate în Alba Iulia, str. Arnsberg, nr. 20, bl. G2, după cum urmează:

- garsoniera nr. 26 pentru numita Lăcătuş Ana

- garsoniera nr. 69 pentru numita Pinto Elvira

Art.2 Contractul de închiriere se va încheia pe o perioadă de 5 ani cu drept de prelungire.

Art.3 Serviciul public "Administrarea patrimoniului local" din subordinea Consiliului local va aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.4 Hotărârea se comunică:

- Serviciului public "Administrarea patrimoniului local"

- Compartimentui informare, presă, comunicare şi relaţii publice

- D-nei Lăcătuş Ana

- D-nei Pinto Elvira


Alba Iulia, 29 martie 2005


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier Secretar

Simion Creţu Marcel Jeler


P.D./ 2 ex.