Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-FUNCŢIONAR
Cautare Google
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 9

privind încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Alba Iulia și SC MICROSOFT ROMÂNIA SRL, în vederea cooperării în cadrul proiectului pilot ”Alba Iulia Smart City 2018”

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Alba Iulia și SC MICROSOFT ROMÂNIA SRL, în vederea cooperării în cadrul proiectului pilot ”Alba Iulia Smart City 2018”;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 6152/2017 al Compartimentului relații internaționale, relații cu mediul de afaceri și societatea civilă, parteneriate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizele favorabile ale Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ și Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând prevederile Strategiei Integrate de Dezvoltare Alba Iulia 2014-2020 și prioritizarea proiectelor Municipiului Alba Iulia pentru perioada 2014-2020 realizate de către experții Băncii Mondiale;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr.195/2016 a Consiliului local privind încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Alba Iulia și Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, în vederea cooperării în cadrul proiectului pilot “Alba Iulia Smart City 2018” în România;

Văzând prevederile OUG nr. 93/2000 privind declararea municipiului Alba Iulia şi a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes naţional;

Având în vedere prevederile Hotărârii Parlamentului României nr. 26/1994 prin care orașul Alba Iulia este recunosc oficial în calitate de CETATE-SIMBOL A MARII UNIRI A ROMÂNILOR;

Văzând prevederile Ordinului ministrului culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015;

Având în vedere anunțul public lansat de către Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională privind intenția de a coordona și sprijini implementarea proiectului pilot Smart City Alba Iulia 2018;

Văzând Programul de guvernare al Guvernului României 2015 - 2016,(cabinetul D. Cioloș), publicat la 18.11.2015, Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020, Manualul de Monitorizare şi Evaluare a Strategiei Naţionale privind Agenda Digitală pentru România (Banca Mondială, ianuarie 2016); publicat la 29.01.2016;

Având în vedere Raportul Băncii Mondiale: World Development Report 2016 - Digital Dividends, DIRECTIVA 2014/61/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 15 mai 2014 privind măsuri de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare viteză;

În temeiul prevederilor art. 36(2) lit.”e” coroborat cu art. 36(7) lit. „c”, ale art. 36(2) lit. „b”, ale art. 45(2) lit. „f” şi ale art.115 (1) lit.”b” din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă încheierea unui protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia și compania SC Microsoft România SRL, în vederea cooperării în cadrul proiectului pilot ”Alba Iulia Smart City 2018” în România, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se angajează să respecte rolurile, responsabilitățile și îndatoririle fiecărui partener asumate în cadrul protocolului de colaborare conform anexei.

Art.3 Se mandatează Primarul Municipiului Alba Iulia să reprezinte Municipiul Alba Iulia în relaţia cu partenerii şi să semneze toate actele ce derivă în urma activităților derulate în baza prezentului protocol.

Art.4 Se mandatează Primarul Municipiului Alba Iulia să numească responsabili pentru derularea și implementarea viitoarelor proiecte din cadrul prezentului protocol de colaborare, să delege responsabilităţi şi să monitorizeze desfășurarea activităților prin Dispoziţii/ Note Interne/ Rapoarte/ Planuri de implementare/ Referate/ alte documente specifice, în conformitate cu modul de organizare şi funcţionare specific legislației în vigoare, cu dispoziţiile legale aplicabile, etc.

Art.5 Hotărârea se va comunica către:

  • Primarul Municipiului Alba Iulia

  • Instituţia Prefectului - Judeţul Alba

  • Administratorul Public

  • Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională

  • Direcţia programe

  • Direcția cheltuieli

  • Compartimentul relații internaționale, relații cu mediul de afaceri și societatea civilă, parteneriate

 

 

 

Alba Iulia, 31 ianuarie 2017

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                         Contrasemnează,
Consilier                                                                                           Secretar
Sandu Cornel Stelian                                                                          Jeler Marcel

 

 

 

P.M.4ex