Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-Funcționar
E-Accesibilitate
Contact
Cautare Google
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 139

privind aprobarea unui protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia și compania Euro Jobs SRL în cadrul proiectului pilot ”Alba Iulia Smart City 2018”

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea unui protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia și compania Euro Jobs SRL în cadrul proiectului pilot ”Alba Iulia Smart City 2018”;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 37358/2017 al Compartimentului relații internaționale, relații cu mediul de afaceri și societatea civilă, parteneriate din cadrul aparatului de specialiotate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Alba Iulia 2014-2020;

Având în vedere Prioritizarea proiectelor Municipiului Alba Iulia pentru perioada 2014-2020 realizată de către experții Băncii Mondiale;

Văzând prevederile Hotărârii nr.195/26.07.2016 a Consiliului local privind încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Alba Iulia și Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, în vederea cooperării în cadrul proiectului pilot “Alba Iulia Smart City 2018” în România;

Având în vedere prevederile OUG nr. 93/2000 privind declararea municipiului Alba Iulia şi a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes naţional;

Văzând prevederile Hotărârii Parlamentului României nr. 26/1994 prin care orașul Alba Iulia este recunosc oficial în calitate de CETATE-SIMBOL A MARII UNIRI A ROMÂNILOR;

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015;

Văzând Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020;

Având în vedere anunțul public lansat de către Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională privind intenția de a coordona și sprijini implementarea proiectului pilot Smart City Alba Iulia 2018;

Văzând Manualul de Monitorizare şi Evaluare a Strategiei Naţionale privind Agenda Digitală pentru România (Banca Mondială, ianuarie 2016); publicat la 29.01.2016;

Având în vedere Raportul Băncii Mondiale: World Development Report 2016 - Digital Dividends;

Văzând DIRECTIVA 2014/61/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 15 mai 2014 privind măsuri de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare viteză;

În temeiul prevederilor art. 36(2) lit.”e” coroborat cu art. 36 (7) lit. „c”, ale art. 36(2) lit. „b”, ale art. 45(2) lit. „f” şi ale art.115 (1) lit.”b” din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă protocolul de cooperare între Municipiul Alba Iulia și compania Euro Jobs SRL în cadrul proiectului pilot ”Alba Iulia Smart City 2018” conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se angajează să respecte rolurile, responsabilitățile și îndatoririle fiecărui părți asumate în cadrul protocolului de cooperare.

Art.3 Se mandatează Primarul Municipiului Alba Iulia să reprezinte Municipiul Alba Iulia în relaţia cu compania Euro Jobs SRL şi să semneze toate actele ce derivă în urma activităților derulate în baza prezentului protocol de cooperare.

Art.4 Se mandatează Primarul Municipiului Alba Iulia să numească responsabili pentru derularea și implementarea viitoarelor proiecte din cadrul prezentului protocol de cooperare, să delege responsabilităţi şi să monitorizeze desfășurarea activităților prin Dispoziţii/ Note Interne/ Rapoarte/ Planuri de implementare/ Referate/ alte documente specifice, în conformitate cu modul de organizare şi funcţionare specific legislației în vigoare, cu dispoziţiile legale aplicabile, etc.

Art.5. Hotărârea se va comunica către:

  • Primarul Municipiului Alba Iulia

  • Instituţia Prefectului - Judeţul Alba

  • Administratorul Public al municipiului Alba Iulia

  • Compania Euro Jobs SRL

  • Direcţia programe

  • Direcția cheltuieli

  • Compartimentul relații internaționale, relații cu mediul de afaceri și societatea civilă, parteneriate

 

 

 

Alba Iulia, 28 aprilie 2017

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                      Contrasemnează,
Consilier                                                                                  Secretar
Andronescu Elvira Rodica                                                               Jeler Marcel

 

 

 

 

P.M.4ex

 Anexe

  • HCL139_2017_Anexa.pdf
Descriere:  PROTOCOL DE COOPERARE

  • HCL139_2017_Anexa_1.pdf
Descriere:  ANEXA 1 a protocolului de cooperare dintre Municipiul Alba Iulia și Compania Euro Jobs SRL