Se începe căutarea
Site Primaria Municipiului Alba Iulia
Primaria Alba-Iulia
E-Funcționar
E-Accesibilitate
Contact
Cautare Google
ROMANIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 271

privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al Municipiului Alba Iulia în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică din municipiul Alba Iulia pentru anul școlar 2017-2018

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului local al Municipiului Alba Iulia în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică din municipiul Alba Iulia pentru anul școlar 2017-2018;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 78880/2017 al Centrului European de Tineret Euro 26 și Învățământ din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizele favorabile al Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti și ale Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând prevederile art. 96 (1), (2) și (5) și art. 24 (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările și completările efectuate;

Având în vedere solicitările unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Alba Iulia și discuțiile purtate în cadrul ședinței Consiliului local al municipiului Alba Iulia;

În temeiul prevederilor art. 36(2) lit. „d” coroborat cu art.36 (6) lit. „a” pct. 1, art. 45(1), art. 115(1) lit. „b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Desemnează reprezentanţii Consiliului local al municipiului Alba Iulia în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din municipiul Alba Iulia pentru anul școlar 2017-2018, după cum urmează :

 

1. Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia

- SANDU CORNEL STELIAN

- ANDRONESCU ELVIRA RODICA

- RÂNGHET GEORGETA CAMELIA

2. Colegiul Economic „Dionisie Pop Marţian” Alba Iulia

- CRIȘAN VASILE

3. Colegiul Tehnic „Alexandru Domşa” Alba Iulia

- DOMUȚA IULIUS VIOREL

- LUPEA IOAN GABRIEL

4. Colegiul Tehnic „Dorin Pavel” Alba Iulia

- MOLDOVAN ANGELA

- BUMBU NICOLAE

5. Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia

- SANDU SIMONA

- CRIȘAN VASILE

- ROMI ADAM

6. Liceul de Arte ”Regina Maria” Alba Iulia

- HAȘA CĂTĂLIN MARCEL

- TRIFU MARIAN MIRCEA

- BUGLEA RAREȘ

7. Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia

- TUDORAȘCU RAUL SEBASTIAN

- CRÂSNIC IOANA

- IGNAT ION ALIN DAN

8. Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ştefan” Alba Iulia

- CRIȘAN VASILE

- HAȘA CĂTĂLIN MARCEL

9. Liceul Teologic Romano-Catolic „Grof Majlath Gusztav Karoly” Alba Iulia

- CIMPOEȘ PAVEL

10. Școala Gimnazială „Vasile Goldiş” Alba Iulia

- TUDORAȘCU RAUL SEBASTIAN

- CLEPAN DIMITRIE HORAȚIU

11. Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia

- POPA PAVEL

- DICOI MONICA

- POCOL DORIN IUSTIN

12. Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia

- BREAZ CORNEL

- VINCELLER ALEXE

13.Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia

- POPESCU MARIUS CIPRIAN

- BUNEA IOAN IULIAN

- POPESCU ANTONIU EMIL

14. Grădiniţa cu Program Prelungit Step by Step nr. 12 Alba Iulia

- JIDVEIAN OVIDIU VIOREL

- PETRIC VASILE DANIEL

15. Grădiniţa cu Program Prelungit „Scufiţa Roşie” Alba Iulia

- JIDVEIAN OVIDIU VIOREL

16. Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 8 Alba Iulia

- BUGLEA RAREȘ

- FORDA ONORIU

17. Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 11 Alba Iulia

- BUMBU NICOLAE

- MOLDOVAN ANGELA

18. Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 16 Alba Iulia

- MEDREA BOGDAN

- HAȘA CĂTĂLIN MARCEL

19. Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 13 Alba Iulia

- POPESCU MARIUS CIPRIAN

- POPA PAVEL

20. Grădiniţa cu Program Prelungit „Dumbrava Minunata” Alba Iulia

- DOMUȚA IULIUS VIOREL

- IGNAT EUGENIA

21. Şcoala Postliceala Sanitara Alba Iulia

- ONAC IULIA

22. Colegiul de Afaceri Alba Iulia

- TRIFU MARIAN MIRCEA

Art.2 Hotărârea nr. 224/30.08.2016 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, cu modificările și completările ulterioare îşi încetează aplicabilitatea.

Art.3 Hotărârea se va comunica :

  • Primarului municipiului Alba Iulia

  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

  • Centrului European de Tineret Euro 26 și Învățământ

  • Unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică

  • Persoanelor desemnate

 

 

 

Alba Iulia, 29 august 2016

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                          Contrasemnează,
Consilier                                                                                         Secretar
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                        Rânghet Georgeta

 

 

 

 

P.M. 3 ex